Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên – 27/11/2023

+ Hôm nay, nhớ ngày Đức Hồng Y tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam, Giu-se Ma-ri-a Trịnh Như Khuê qua đời (1978). Chúng ta cầu nguyện cho ngài.

Lời Chúa – Lc 21,1-4:

Khi ấy, ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà góa túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

Suy niệm:

Thánh Lu-ca là văn sĩ tuyệt vời viết về sự hiền dịu của Đức Ki-tô. Nhưng thánh nhân cũng là người nhấn mạnh đến sự đòi hỏi. Thầy Giê-su đòi ai muốn theo Ngài phải từ bỏ tất cả (Lc 14,33). Các môn đệ đầu tiên như Si-môn, Gio-an, Gia-cô-bê, Lê-vi, đều là những người đã bỏ tất cả để theo Thầy (Lc 5,11.28). Bà góa nghèo trong bài Tin Mừng hôm nay (c. 4) cũng là người đã bỏ vào thùng tiền tất cả những gì bà có để sinh sống. Tất cả và trọn vẹn, chính là điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi con người. Yêu Ngài bằng tất cả trái tim và tất cả sức lực của mình, đó là mệnh lệnh của Thiên Chúa dẫn đến sự sống vĩnh cửu (Lc 10,27).

Có người tự hỏi nếu bà góa nghèo dâng cho Đền thờ tất cả số tiền nhỏ nhoi còn lại thì ngày mai bà sống bằng gì. Bà có phải là người bị đầu độc và bóc lột bởi các kinh sư không, vì đã có những kinh sư nuốt chửng nhà của các bà góa (Lc 20,47)? Đức Giê-su có coi bà góa này như một tấm gương cho ta không?

Khi ngồi nhìn người ta dâng cúng tiền cho Đền thờ, Đức Giê-su thấy người giàu bỏ tiền, có khi là những món tiền lớn. Nhưng Ngài cũng thấy một bà góa nghèo bỏ tiền vào thùng. Một món tiền rất nhỏ, bằng đơn vị tiền tệ nhỏ nhất. Ngài nói cho các môn đệ nghe về cách đánh giá của Ngài, cũng là cách đánh giá của Thiên Chúa. Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn những người giàu. Vì các môn đệ có thể bị ngỡ ngàng, nên Ngài giải thích cho họ. Người giàu bỏ vào từ sự dư thừa của họ. Còn bà góa bỏ vào từ sự túng thiếu của bà (c. 4). Trao đi một điều đụng chạm đến cuộc sống của mình thì khó hơn gấp bội, vì mình phải gánh chịu hậu quả ngay lập tức.

Bà góa ở Xa-rép-ta chắc chắn đã gặp khó khăn khi ngôn sứ Ê-li-a xin bà làm cho ông một cái bánh nhỏ trước đã, rồi sau đó mới làm cho bà và con bà (1 V 17,13). Bà đã dám vâng lời dù đang túng thiếu, dù nhà chỉ còn một nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Cái chết đang đến với mẹ con bà, vậy mà bà đã dám chia sẻ. Chia sẻ của hai bà góa trên đây đều nằm trong những tình huống tưởng như không thể chia sẻ được, vì chẳng có gì để chia sẻ. Chia sẻ cho Chúa hay cho tha nhân lúc ấy, thật là quý biết bao, vì nó đòi ta ném mình vào sự mất an toàn, và đồng thời, ném mình vào vòng tay quan phòng của Thiên Chúa. Mọi tính toán kiểu con người biến mất, để nhường chỗ cho lòng quảng đại vô bờ.

Chắc chắn Thiên Chúa chẳng để cho bà góa nghèo phải chết đói. Hũ bột không cạn và bình dầu không vơi vẫn là quà tặng Chúa ban cho bất cứ ai dám trao đi tất cả đời mình, vì trao đi mà sau đó mình không thấy thiếu thì không thật là trao đi.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang