Thứ Sáu Tuần II Thường Niên – 19/01/2024

Lời Chúa – Mc 3,13-19:

Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô, rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

Suy niệm:

Thông thường, ở xã hội Do-thái, người môn đệ đi tầm sư học đạo. Còn Thầy Giê-su lại đi “gọi” học trò. Thầy muốn lập một nhóm học trò ruột, hết sức gần gũi với mình. Những người Thầy muốn, Thầy đã gọi họ lại. Và họ đã đáp lời mà đến với vị Thầy đang ở trên núi. Như thế, sáng kiến thì bắt nguồn từ Thầy, còn đáp lại là điều con người cần thực hiện.

Thầy Giê-su muốn lập một nhóm mười hai môn đệ. Có thể vì Thầy nhớ đến mười hai chi tộc Ít-ra-en ngày xưa. Mục đích của nhóm Mười Hai này là ở với Thầy và được Thầy sai đi. “Ở với” là chuyện ưu tiên, và cũng là chuyện dễ bị xao lãng. “Ở với” là có tương quan thân thiết và thường xuyên với Thầy. “Ở với” là chia sẻ cuộc sống ăn ở, đói no, thành công, thất bại. Khi ở với Thầy Giê-su, người môn đệ hiểu Thầy sâu xa và gắn bó với Thầy. Khi các môn đệ đến với và ở với Thầy Giê-su, họ như được tách ra khỏi đám đông. Sau này, khi tìm người thay thế Giu-đa phản bội, Phê-rô đòi đó phải là người đã sống với Thầy Giê-su ngay từ đầu (x. Cv 1,22).

“Ở với” nằm trong định nghĩa về người môn đệ của Thầy Giê-su. Nhưng đó không phải là điểm dừng. Ở lại với Chúa là để được sai đến với con người. Được tách ra khỏi đám đông chính là để được sai đến với đám đông, trong tư cách của người đã được mắt thấy tai nghe Thầy Giê-su. Người môn đệ được sai sẽ được phép làm những việc y hệt như Thầy: rao giảng Tin Mừng và trừ quỷ nhằm phục vụ con người. Chẳng những họ làm việc như Thầy, họ còn làm việc của Thầy và với Thầy. Không ở với thì cũng chẳng được sai đi, và cũng không đủ sức để được sai. Nhưng ở với là để có ngày được sai đi, mà sai đi thì vẫn luôn ở với.

Ki-tô hữu là người được gọi để ở với Chúa Giê-su và được Ngài sai đi. Cuộc sống xao động hôm nay có vẻ làm ta quên ở với Chúa và rơi vào tình trạng nghiện việc. Chính vì thế, công việc ta làm không đem lại hiệu quả thực sự và lâu bền. Hãy ở với Giê-su mỗi ngày 15 phút, bạn sẽ thấy mọi sự thay đổi.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top