Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên – 09/06/2023

Lời Chúa – Mc 12,35-37:

Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít? Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.

Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được?” Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.

Suy niệm:

Sau khi đã bị chất vấn về nhiều vấn đề bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo, bây giờ, đến lượt Đức Giê-su đặt vấn đề với họ, cụ thể là các kinh sư. Khung cảnh vẫn là Đền thờ với đám đông thính giả. Có vẻ đây là một đám đông có cảm tình với Đức Giê-su (c. 37).

Câu chuyện khởi đi từ câu đầu tiên của thánh vịnh 110. Thánh vịnh này là thánh vịnh được các Ki-tô hữu sơ khai yêu thích và được trích dẫn nhiều lần trong các sách Tân Ước, bởi lẽ họ nhận ra khuôn mặt của Đức Giê-su vinh quang trong đó. Đối với các kinh sư, cũng như đối với Đức Giê-su, thánh vịnh này được vua Đa-vít viết ra dưới ơn linh hứng của Thánh Thần. Ông viết về Đấng Mê-si-a được ĐỨC CHÚA cho toàn thắng.

“Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con” (c. 36). Trong thánh vịnh này, Đa-vít đã gọi Đấng Mê-si-a một cách long trọng bằng tước hiệu “Chúa của tôi”. Thế mà theo quan niệm của các kinh sư, Đấng Mê-si-a (còn gọi là Đấng Ki-tô) là con vua Đa-vít, là người thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Câu hỏi Đức Giê-su đặt cho các kinh sư như sau: Nếu Đa-vít gọi Đấng Mê-si-a là Chúa của tôi, thì làm sao Đấng Mê-si-a lại là Con của Đa-vít?

Mới nghe câu hỏi của Đức Giê-su, ta có cảm tưởng Ngài không nhìn nhận mình là Con vua Đa-vít. Thật ra, Ngài không bảo rằng Đấng Mê-si-a không thể là Con Đa-vít được, nhưng Ngài chỉ đặt một câu hỏi lơ lửng để mời họ suy nghĩ. “Bởi đâu (pothen) mà Đấng Mê-si-a lại là con vua Đa-vít?” (c. 37). Bởi đâu Đấng Mê-si-a vừa là Con, vừa là Chúa của Đa-vít?

Đối với Ki-tô hữu chúng ta, mầu nhiệm này đã được hiển lộ. Đức Giê-su là Con vua Đa-vít, thuộc dòng dõi Đa-vít theo xác thịt (Rm 1,3), nhưng Ngài được siêu tôn làm Chúa nhờ trải qua cái chết thập giá, nhờ sự hạ mình vâng phục, và nhờ được phục sinh. “Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu, … và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: ‘Đức Giê-su Ki-tô là Chúa’” (Ph 2,9-11).

Hôm nay, chúng ta vẫn phải làm việc vất vả để thế giới nhìn nhận quyền làm Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, vì kẻ thù cuối cùng vẫn chưa bị khuất phục trọn vẹn (1 Cr 15,25). Chúng ta mong mọi sự quy phục Đức Ki-tô, để tất cả thuộc về Thiên Chúa.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Scroll to Top