Tóm tắt Sách Giô-suê

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Cựu Ước
Tóm tắt Tân Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Gs 1,1-12,24 I. CHIẾM ĐẤT HỨA
Gs 1,1-2,24 1. CHUẨN BỊ
Gs 1,1-5 Mời gọi qua Đất Hứa
Gs 1,6-9 Trung tín với Lề Luật: điều kiện để được Thiên Chúa phù trợ
Gs 1,10-18 Các chi tộc bên kia sông Gio-đan tiếp tay
Gs 2,1-7 Ông Giô-suê sai người đi do thám Giê-ri-khô
Gs 2,8-21 Giao kèo giữa các người do thám và cô Ra-kháp
Gs 2,22-24 Các người do thám trở về
Gs 3,1-5,12 2. QUA SÔNG GIO-ĐAN
Gs 3,1-6 Chuẩn bị qua sông
Gs 3,7-13 Những chỉ thị cuối cùng
Gs 3,14-17 Qua sông
Gs 4,1-9 Mười hai bia kỷ niệm
Gs 4,10-18 Sau khi qua sông
Gs 4,19-24 Tới Ghin-gan
Gs 5,1 Các dân miền tây sông Gio-đan kinh hãi
Gs 5,2-9 Người Híp-ri chịu cắt bì ở Ghin-gan
Gs 5,10-12 Cử hành lễ Vượt Qua
Gs 5,13-7,26 3. ĐÁNH CHIẾM GIÊ-RI-KHÔ
Gs 5,13-15 Thần hiện
Gs 6,1-16 Chiếm Giê-ri-khô
Gs 6,17-21 Giê-ri-khô bị án tru hiến
Gs 6,22-27 Nhà cô Ra-kháp thoát nạn
Gs 7,1 Tội không thi hành án biệt hiến
Gs 7,2-5 Thất bại ở thành Ai
Gs 7,6-9 Ông Giô-suê cầu nguyện
Gs 7,10-15 ĐỨC CHÚA trả lời
Gs 7,16-26 Tìm được thủ phạm và ra hình phạt
Gs 8,1-29 4. ĐÁNH CHIẾM THÀNH AI
Gs 8,1-2 Thiên Chúa truyền lệnh cho ông Giô-suê
Gs 8,3-13 Mưu kế của ông Giô-suê
Gs 8,14-25 Cuộc đánh chiếm thành Ai
Gs 8,26-29 Án tru diệt và cuộc tàn phá thành Ai
Gs 8,30-35 5. DÂNG HY LỄ VÀ ĐỌC SÁCH LUẬT TRÊN NÚI Ê-VAN
Gs 8,30-31 Bàn thờ bằng đá nguyên vẹn
Gs 8,32-35 Đọc Sách Luật Mô-sê
Gs 9,1-27 6. HIỆP ƯỚC GIỮA ÍT-RA-EN VÀ NGƯỜI GHÍP-ÔN
Gs 9,1-2 Liên minh chống Ít-ra-en
Gs 9,3-18 Mưu của người Ghíp-ôn
Gs 9,19-27 Quy chế cho người Ghíp-ôn
Gs 10,1-43 7. LIÊN MINH NĂM VUA E-MÔ-RI. ĐÁNH CHIẾM MIỀN NAM PA-LÉT-TIN.
Gs 10,1-5 Năm vua đánh Ghíp-ôn
Gs 10,6-9 Ông Giô-suê đến cứu viện Ghíp-ôn
Gs 10,10-15 Ơn trên phù hộ
Gs 10,16-27 Năm vua trốn trong hang Mác-kê-đa
Gs 10,28-39 Chiếm các thành miền nam Ca-na-an
Gs 10,40-43 Tổng kết về các cuộc chinh phục miền nam
Gs 11,1-23 8. CHINH PHỤC MIỀN BẮC PA-LÉT-TIN
Gs 11,1-4 Các vua miền bắc liên minh với nhau
Gs 11,5-9 Chiến thắng ở Mê-rôm
Gs 11,10-15 Chiếm Kha-xo và các thành khác ở phía bắc
Gs 11,16-23 Tổng kết về các cuộc chinh phục miền bắc
Gs 12,1-24 9. TỔNG KẾT VỀ CUỘC CHIẾN THẮNG CÁC VUA Ở HAI BÊN SÔNG GIO-ĐAN
Gs 12,1-6 Các vua bại trận ở phía đông sông Gio-đan
Gs 12,7-24 Các vua bại trận ở phía tây sông Gio-đan
Gs 13,1-21,45 II. PHÂN CHIA ĐẤT ĐAI CHO CÁC CHI TỘC
Gs 13,1-7 1. MỆNH LỆNH CỦA THIÊN CHÚA
Gs 13,8-33 2. CÁC CHI TỘC BÊN KIA SÔNG GIO-ĐAN
Gs 13,8-14 Nhìn tổng quát
Gs 13,15-23 Chi tộc Rưu-vên
Gs 13,24-28 Chi tộc Gát
Gs 13,29-33 Nửa chi tộc Mơ-na-se
Gs 14,1-17,18 3. BA CHI TỘC LỚN Ở PHÍA TÂY SÔNG GIO-ĐAN
Gs 14,1-5 Nhập đề
Gs 14,6-15 Phần đất của ông Ca-lếp
Gs 15,1-12 Chi tộc Giu-đa
Gs 15,13-20 Con cái ông Ca-lếp chiếm đất Khép-ron (Tl 1,10-15)
Gs 15,21-63 Danh sách các thành của chi tộc Giu-đa
Gs 16,1-4 Con cái ông Giu-se
Gs 16,5-10 Chi tộc Ép-ra-im
Gs 17,1-13 Chi tộc Mơ-na-se
Gs 17,14-18 Con cái ông Giu-se khiếu nại
Gs 18,1-19,50 4. BẢY CHI TỘC KHÁC
Gs 18,1-10 Chia đất cho bảy chi tộc khác
Gs 18,11-20 Chi tộc Ben-gia-min
Gs 18,21-28 Các thành của chi tộc Ben-gia-min
Gs 19,1-9 Chi tộc Si-mê-ôn
Gs 19,10-16 Chi tộc Dơ-vu-lun
Gs 19,17-23 Chi tộc Ít-xa-kha
Gs 19,24-31 Chi tộc A-se
Gs 19,32-39 Chi tộc Náp-ta-li
Gs 19,40-50 Chi tộc Đan
Gs 19,51 5. KẾT LUẬN VỀ VIỆC PHÂN CHIA ĐẤT ĐAI
Gs 20,1-21,42 6. CÁC THÀNH ĐẶC BIỆT
Gs 20,1-9 Các thành trú ẩn
Gs 21,1-8 Các thành của người Lê-vi
Gs 21,9-26 Phần dành cho người Cơ-hát
Gs 21,27-33 Phần dành cho các con ông Ghéc-sôn
Gs 21,34-42 Phần dành cho các con ông Mơ-ra-ri
Gs 21,43-45 7. TỔNG KẾT VỀ VIỆC PHÂN CHIA ĐẤT ĐAI
Gs 21,43-45 Kết luận về việc phân chia đất đai
Gs 22,1-24,33 III. CUỐI ĐỜI ÔNG GIÔ-SUÊ
Gs 22,1-40 1. CÁC CHI TỘC BÊN KIA SÔNG GIO-ĐAN TRỞ VỀ. VẤN ĐỀ BÀN THỜ CỦA HỌ.
Gs 22,1-8 Đưa quân của các chi tộc bên kia sông Gio-đan trở về
Gs 22,9-12 Xây bàn thờ trên bờ sông Gio-đan
Gs 22,13-20 Con cái Ít-ra-en trách móc các chi tộc ở phía tây
Gs 22,21-29 Các chi tộc bên kia sông Gio-đan tự biện hộ
Gs 22,30-34 Hai bên thỏa hiệp với nhau
Gs 23,1-16 2. DIỄN TỪ CUỐI CÙNG CỦA ÔNG GIÔ-SUÊ
Gs 23,1-5 Ông Giô-suê tóm kết công trình của mình
Gs 23,6-16 Phải sống thế nào giữa các dân ngoại
Gs 24,1-28 3. ĐẠI HỘI SI-KHEM
Gs 24,14-24 Ít-ra-en chọn ĐỨC CHÚA
Gs 24,25-28 Giao ước Si-khem
Gs 24,29-33 4. PHỤ LỤC
Gs 24,29-31 Ông Giô-suê qua đời
Gs 24,32-33 Hài cốt ông Giu-se. Tư tế E-la-da qua đời.

Lên đầu trang