Tóm tắt Tin Mừng theo Thánh Mác-cô

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Tân Ước
Tóm tắt Cựu Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Mc 1,1-13 I. GIAI ĐOẠN DỌN ĐƯỜNG CHO SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊ-SU
Mc 1,1-8 Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng (Mt 3,1-12; Lc 3,1-18; Ga 1,19-28)
Mc 1,9-11 Đức Giê-su chịu phép rửa (Mt 3,13-17; Lc 3,21-22)
Mc 1,12-13 Đức Giê-su chịu cám dỗ trong sa mạc (Mt 4,1-11; Lc 4,1-13)
Mc 1,14-7,23 II. SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊ-SU TẠI GA-LI-LÊ
Mc 1,14-15 Đức Giê-su khai mạc công việc rao giảng (Mt 4,12-17; Lc 4,14-15)
Mc 1,16-20 Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mt 4,18-22; Lc 5,1-11)
Mc 1,21-28 Đức Giê-su giảng dạy tại Ca-phác-na-um và chữa lành một người bị quỷ ám (Lc 4,31-37)
Mc 1,29-31 Đức Giê-su chữa nhạc mẫu ông Si-môn (Mt 8,14-15; Lc 4,38-39)
Mc 1,32-34 Đức Giê-su chữa cho nhiều người (Mt 8,16-17; Lc 4,40-41)
Mc 1,35-39 Đức Giê-su âm thầm rời Ca-phác-na-um và đi khắp miền Ga-li-lê (Lc 4,42-44)
Mc 1,40-45 Đức Giê-su chữa người bị phong hủi (Mt 8,1-4; Lc 5,12-16)
Mc 2,1-12 Đức Giê-su chữa người bại liệt (Mt 9,1-8; Lc 5,17-26)
Mc 2,13-14 Đức Giê-su kêu gọi ông Lê-vi (Mt 9,9; Lc 5,27-28)
Mc 2,15-17 Đức Giê-su dùng bữa với những người tội lỗi (Mt 9,10-13; Lc 5,29-32)
Mc 2,18-22 Tranh luận về việc ăn chay (Mt 9,14-17; Lc 5,33-39)
Mc 2,23-28 Các môn đệ bứt lúa (Mt 12,1-8; Lc 6,1-5)
Mc 3,1-6 Đức Giê-su chữa người bị bại tay (Mt 12,9-14; Lc 6,6-11)
Mc 3,7-12 Dân chúng đi theo Đức Giê-su
Mc 3,13-19 Đức Giê-su thành lập Nhóm Mười Hai (Mt 10,1-4; Lc 6,12-16)
Mc 3,20-30 Trình thuật
Mc 3,20-21 a. Các thân nhân coi Đức Giê-su là mất trí
Mc 3,22 b. Các kinh sư coi Đức Giê-su là người bị quỷ ám
Mc 3,23-30 c. Đức Giê-su trả lời
Mc 3,31-35 Ai mới thật là thân nhân của Đức Giê-su? (Mt 12,46-50; Lc 8,19-21)
Mc 4,1-9 Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13,1-9; Lc 8,4-8)
Mc 4,10-12 Tại sao Đức Giê-su dùng dụ ngôn? (Mt 13,10-15; Lc 8,9-10)
Mc 4,13-20 Cắt nghĩa dụ ngôn người gieo giống (Mt 13,18-23; Lc 8,11-15)
Mc 4,21-25 Dụ ngôn cái đèn, đấu đong (Lc 8,16-18)
Mc 4,26-29 Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên
Mc 4,30-32 Dụ ngôn hạt cải (Mt 13,31-32; Lc 13,18-19)
Mc 4,33-34 Kết luận về các dụ ngôn (Mt 13,34)
Mc 4,35-41 Đức Giê-su dẹp sóng gió (Mt 8,23-27; Lc 8,22-25)
Mc 5,1-20 Người bị quỷ ám ở Ghê-ra-sa (Mt 8,28-34; Lc 8,26-39)
Mc 5,21-43 Đức Giê-su chữa một người bị băng huyết và cho con gái ông Gia-ia sống lại (Mt 9,18-26; Lc 8,40-56)
Mc 6,1-6a Đức Giê-su về thăm Na-da-rét (Mt 13,53-58; Lc 4,16-30)
Mc 6,6b-13 Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi giảng (Mt 10,5-15; Lc 9,1-6)
Mc 6,14-16 Vua Hê-rô-đê và Đức Giê-su (Mt 14,1-2; Lc 9,7-9)
Mc 6,17-29 Ông Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết (Mt 14,3-12)
Mc 6,30-44 Đức Giê-su làm cho bánh hóa nhiều lần thứ nhất (Mt 14,13-21; Lc 9,10-17; Ga 6,1-13)
Mc 6,45-52 Đức Giê-su đi trên mặt biển hồ (Mt 14,22-33; Ga 6,16-21)
Mc 6,53-56 Đức Giê-su chữa nhiều người ở Ghen-nê-xa-rét (Mt 14,34-36)
Mc 7,1-13 Tranh luận về những truyền thống người Pha-ri-sêu (Mt 15,1-9)
Mc 7,14-23 Cái gì làm cho con người ra ô uế? (Mt 15,10-20)
Mc 7,24-10,52 III. NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA ĐỨC GIÊ-SU Ở NGOÀI MIỀN GA-LI-LÊ
Mc 7,24-30 Đức Giê-su chữa con gái một bà gốc Phê-ni-xi xứ Xy-ri (Mt 15,21-28)
Mc 7,31-37 Đức Giê-su chữa người vừa điếc vừa ngọng
Mc 8,1-10 Đức Giê-su làm cho bánh hóa nhiều lần thứ hai (Mt 15,32-39)
Mc 8,11-13 Người Pha-ri-sêu xin một dấu trên trời (Mt 16,1-4)
Mc 8,14-21 Men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê (Mt 16,5-12)
Mc 8,22-26 Đức Giê-su chữa người mù ở Bết-xai-đa
Mc 8,27-30 Ông Phê-rô tuyên xưng đức tin (Mt 16,13-20; Lc 9,18-21)
Mc 8,31-33 Đức Giê-su loan báo lần thứ nhất cuộc Thương Khó và Phục Sinh (Mt 16,21-23; Lc 9,22)
Mc 8,34-9,1 Những điều kiện để theo Đức Giê-su (Mt 16,24-28; Lc 9,23-27)
Mc 9,2-8 Đức Giê-su biến đổi hình dạng (Mt 17,1-8; Lc 9,28-36)
Mc 9,9-13 Câu hỏi về ông Ê-li-a (Mt 17,9-12)
Mc 9,14-29 Đức Giê-su chữa người bị quỷ ám mắc bệnh động kinh (Mt 17,14-21; Lc 9,37-43a)
Mc 9,30-32 Đức Giê-su loan báo lần thứ hai cuộc Thương Khó và Phục Sinh (Mt 17,22-23; Lc 9,43b-45)
Mc 9,33-37 Ai là người lớn hơn hết? (Mt 18,1-5; Lc 9,46-48)
Mc 9,38-40 Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta (Lc 9,49-50)
Mc 9,41 Bác ái đối với môn đệ
Mc 9,42-50 Đừng làm cớ cho người khác và cho mình sa ngã (Mt 18,6-9; Lc 17,1-2)
Mc 10,1-12 Vấn đề ly dị (Mt 19,1-9; Lc 16,18)
Mc 10,13-16 Đức Giê-su và các trẻ em (Mt 19,13-15; Lc 18,15-17)
Mc 10,17-22 Người giàu có muốn theo Đức Giê-su (Mt 19,16-22; Lc 18,18-23)
Mc 10,23-27 Người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa (Mt 19,23-26; Lc 18,24-27)
Mc 10,28-31 Đức Giê-su hứa ban phần thưởng cho người biết từ bỏ (Mt 19,27-30; Lc 18,28-30)
Mc 10,32-34 Đức Giê-su loan báo lần thứ ba cuộc Thương Khó và Phục Sinh (Mt 20,17-19; Lc 18,31-34)
Mc 10,35-40 Lời xin của hai người con ông Dê-bê-đê (Mt 20,20-23)
Mc 10,41-45 Người làm đầu phải hầu hạ (Mt 20,24-28)
Mc 10,46-52 Người mù ở Giê-ri-khô (Mt 20,29-34; Lc 18,35-43)
Mc 11,1-13,37 IV. SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊ-SU TẠI GIÊ-RU-SA-LEM
Mc 11,1-11 Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a (Mt 21,1-11; Lc 19,28-40; Ga 12, 12-19)
Mc 11,12-14 Cây vả không sinh trái (Mt 21,18-19)
Mc 11,15-19 Đức Giê-su xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ (Mt 21,12-17; Lc 19,45-48; Ga 2,13-22)
Mc 11,20-26 Cây vả bị khô héo. Đức tin và cầu nguyện (Mt 21,20-22)
Mc 11,27-33 Người Do-thái chất vấn Đức Giê-su về thẩm quyền của Người (Mt 21,23-27; Lc 20,1-8)
Mc 12,1-12 Dụ ngôn những người làm vườn nho sát nhân (Mt 21,33-46; Lc 20,9-19)
Mc 12,13-17 Vấn đề nộp thuế cho hoàng đế Xê-da (Mt 22,15-22; Lc 20,20-26)
Mc 12,18-27 Vấn đề người chết sống lại (Mt 22,23-33; Lc 20,27-40)
Mc 12,28-34 Điều răn đứng hàng đầu (Mt 23,34-40; Lc 10,25-28)
Mc 12,35-37 Đấng Ki-tô là Con và là Chúa của vua Đa-vít (Mt 22,41-46; Lc 20,41-44)
Mc 12,38-40 Đức Giê-su lên án các kinh sư (Mt 23,1-36; Lc 20,45-47)
Mc 12,41-44 Tiền dâng cúng của bà góa nghèo (Lc 21,1-4)
Mc 13,1-4 Bài giảng cánh chung: Nhập đề (Mt 24,1-3; Lc 21,5-6)
Mc 13,5-13 Khởi đầu các cơn đau đớn (Mt 24,4-13; Lc 21,8-19)
Mc 13,14-23 Những ngày gian nan tại Giê-ru-sa-lem (Mt 24,15-28; Lc 21,20-24)
Mc 13,24-27 Con Người quang lâm (Mt 24,29-31; Lc 21,25-28)
Mc 13,28-32 Dụ ngôn cây vả (Mt 24,32-36; Lc 21,29-33)
Mc 13,33-37 Phải tỉnh thức và sẵn sàng (Mt 24,36-44)
Mc 14,1-16,20 V. CUỘC THƯƠNG KHÓ VÀ PHỤC SINH CỦA ĐỨC GIÊ-SU
Mc 14,1-2 Người Do-thái âm mưu hại Đức Giê-su (Mt 26,1-5; Lc 22,1-2; Ga 11,45-53)
Mc 14,3-9 Xức dầu tại Bê-ta-ni-a (Mt 26,6-13; Ga 12,1-8)
Mc 14,10-11 Giu-đa phản bội (Mt 26,14-16; Lc 22,3-6)
Mc 14,12-16 Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua (Mt 26,17-19; Lc 22,7-13)
Mc 14,17-21 Đức Giê-su báo Giu-đa sẽ phản bội (Mt 26,20-25; Lc 22,21-23; Ga 13,21-30)
Mc 14,22-25 Đức Giê-su lập bí tích Thánh Thể (Mt 26,26-29; Lc 22,14-20; 1 Cr 11,23-25)
Mc 14,26-31 Đức Giê-su tiên báo ông Phê-rô sẽ chối Người (Mt 26,30-35; Lc 22,31-34; Ga 13,36-38)
Mc 14,32-42 Tại vườn Ghết-sê-ma-ni (Mt 26,36-46; Lc 22,39-46)
Mc 14,43-52 Đức Giê-su bị bắt (Mt 26,47-56; Lc 22,47-53; Ga 18,3-11)
Mc 14,53-65 Đức Giê-su ra trước Thượng Hội Đồng (Mt 26,57-68; Lc 22,54-55.63-71; Ga 18,13-14.19-24)
Mc 14,66-72 Ông Phê-rô chối Thầy (Mt 26,69-75; Lc 22,56-62; Ga 18,15-18.25-27)
Mc 15,1-15 Đức Giê-su ra trước tổng trấn Phi-la-tô (Mt 27,1-2.11-26; Lc 23,1-5.13-25; Ga 18,28-19,16)
Mc 15,16-20 Đức Giê-su đội vòng gai (Mt 27,27-31; Ga 19,2-3)
Mc 15,21-22 Đường lên Gôn-gô-tha (Mt 27,32-33; Lc 23,26.33; Ga 19,16b-17)
Mc 15,23-28 Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá (Mt 27,34-38; Lc 23,33-34.38; Ga 19,18-24)
Mc 15,29-32 Đức Giê-su ở trên thập giá bị sỉ vả nhạo cười (Mt 27,39-44; Lc 23,35-37)
Mc 15,33-39 Đức Giê-su chết trên thập giá (Mt 27,45-54; Lc 23,44-48; Ga 19,28-30)
Mc 15,40-41 Các phụ nữ đạo đức trên Gôn-gô-tha (Mt 27,55-56; Lc 23,49)
Mc 15,42-47 Đức Giê-su được mai táng (Mt 27,57-61; Lc 23,50-56; Ga 19,38-42)
Mc 16,1-8 Ngôi mộ trống. Thiên thần báo tin (Mt 28,1-8; Lc 24,1-12; Ga 20,1-10)
Mc 16,9-20 Đức Giê-su phục sinh hiện ra (Mt 28,9-20; Lc 24,13-53; Ga 20,11-23; Cv 1,6-11)

Scroll to Top