Triết Học

Chuyên mục này được xây dựng nhằm cung cấp cho độc giả là người Ki-tô hữu có được cái nhìn ban đầu về một số vấn đề cơ bản có liên quan đến Triết học. Ở các phân môn chính, những chương dẫn nhập từ một cuốn sách của một học giả Công Giáo trung thành với Giáo huấn của Hội Thánh sẽ được lựa chọn để dịch với mục đích chủ yếu là gợi hứng cho người đọc, tùy theo khả năng, hoàn cảnh và sứ vụ, có thể đi tới việc tìm hiểu sâu hơn về môn học đó chiếu theo những chỉ dẫn của Huấn quyền.PHÂN LOẠI

Phân loại Triết học theo Jacques Maritain (1882-1973) (x. An Introduction to Philosophy, III):

I. LÔGIC

 1. Tiểu Lôgic hay Lôgic mô thức: quy tắc lý luận
 2. Đại Lôgic hay Lôgic chất thể: chất liệu của lý luận

II. TRIẾT HỌC SUY ĐOÁN (HAY SUY LÝ)

 1. Triết học về toán học: lượng—Vũ trụ luận
 2. Triết học về tự nhiên
  1. Triết học về thế giới vật chất—Vũ trụ luận
  2. Triết học về con người—Tâm lý học
 3. Siêu hình học
  1. Sự thật (Tri thức luận)—Phê bình
  2. Hữu thể nói chung—Hữu thể luận
  3. Hữu thể tự hữu (Thần học tự nhiên)—Thần lý học

III. TRIẾT HỌC THỰC TIỄN

 1. Triết học về nghệ thuật: chế tác
 2. Đạo đức học, hay Triết học luân lý: hành động, ứng xử

Phân loại Triết học hiện đại theo Maurice de Wulf (1867-1947) (x. The Catholic Encyclopedia 1911):

I. LÔGIC

II. TRIẾT HỌC SUY ĐOÁN (HAY SUY LÝ)

 1. Hữu thể luận, hay Siêu hình học tổng quát
 2. Siêu hình học chuyên biệt
  1. Thần học tự nhiên, hay Thần lý học (nghiên cứu về Thiên Chúa)
  2. Vũ trụ luận (nghiên cứu về Thế giới)
  3. Tâm lý học (nghiên cứu về Con người).

III. TRIẾT HỌC THỰC TIỄN

 1. Đạo đức học
 2. Chính trị học
 3. Kinh tế học
Scroll to Top