Lịch Sử Triết Học

Trích dịch từ The History of Philosophy [Johannes Hirschberger, 1958-1959]; A History of Philosophy [Frederick Copleston S.J., 1946-1975]; Recent Catholic Philosophy, The Nineteenth Century and The Twentieth Century [Alan Vincelette, 2009-2020]; Anthology of Catholic Philosophy [Harry J. Gensler S.J., James C. Swindal, 2005]). Người dịch: Augustine Pham.


Bản tính và giá trị của Lịch sử Triết học (Johannes Hirschberger, The History of Philosophy, Vol. I, Preface)

Triết học Công Giáo là gì? (James C. Swindal, Harry J. Gensler S.J., Anthology of Catholic Philosophy, Introduction)

Triết học Công Giáo thế kỷ XIX và XX (Alan Vincelette, Recent Catholic Philosophy, Vol. I & II, Introductions)


TRIẾT HỌC CỔ ĐẠI

1. Triết học thời Tiền Socrates

2. Triết học Athens

3. Triết học của văn minh Hy Lạp và Đế quốc Rôma

TRIẾT HỌC TRUNG CỔ

1. Triết học thời các Giáo phụ

2. Triết học của Học thuyết kinh viện

TRIẾT HỌC HIỆN ĐẠI & ĐƯƠNG ĐẠI

1. Triết học thời kỳ Phục hưng

2. Các hệ thống triết học ở thế kỷ XVII và XVIII

3. Kant và Thuyết duy tâm Đức

4. Triết học Thế kỷ XIX

5. Triết học Thế kỷ XX

TRIẾT HỌC CÔNG GIÁO THẾ KỶ XIX VÀ XX

1. Trào lưu lãng mạn

2. Thuyết duy tín và Duy truyền thống

3. Thuyết bán duy lý

4. Thuyết duy linh

5. Trực thể luận

6. Học thuyết Tôma

7. Học thuyết Augustinô

8. Thuyết toàn diện

9. Hiện tượng học

10. Học thuyết Tân Tôma

11. Học thuyết Tôma siêu nghiệm

12. Chủ nghĩa cá nhân

13. Thuyết hiện sinh

14. Triết học phân tích

15. Chủ nghĩa hậu hiện đại

Scroll to Top