Siêu Hình Học

Trích dịch từ Metafizyka: Zarys teorii bytu (Mieczysław Albert Maria Krąpiec O.P., ấn bản Anh ngữ, 1991). Người dịch: Augustine Pham.


Scroll to Top