Triết Học Về Nghệ Thuật

Trích dịch từ Art et Scolastique (Jacques Maritain, ấn bản Anh ngữ, 1974). Người dịch: Augustine Pham.


Scroll to Top