Vũ Trụ Luận

Trích dịch từ Cosmologia (Édouard Hugon O.P., ấn bản Anh ngữ, 2013). Người dịch: Augustine Pham.


Scroll to Top