Chương 1. Dược hình hay vạ (Điều 1331 – 1335)

Điều 1331

§1. Cấm người bị vạ tuyệt thông:

tham dư cuộc cử hành Hiến Tế Thánh Thể và bất cứ nghi lễ phụng vụ nào khác bằng bất cứ cách nào với tư cách là thừa tác viên;

cử hành các bí tích hay các á bí tích, và lãnh nhận các bí tích;

thi hành các giáo vụ, các thừa tác vụ hay bất cứ nhiệm vụ nào, hoặc thực hiện những hành vi lãnh đạo.

§2. Nếu vạ tuyệt thông đã được tuyên kết hay đã được tuyên bố, phạm nhân:

phải bị loại ra, nếu muốn hành động nghịch lại quy định của §1, 1°, hoặc hành động phụng vụ phải bị đình chỉ, trừ khi có một lý do quan trọng chống lại điều đó;

thực hiện vô hiệu những hành vi lãnh đạo mà chiếu theo quy tắc của §1, 3° đương sự không được phép làm;

không được phép hưởng những đặc ân đã được ban cho trước đây;

không thể lãnh nhận cách thành sự một phẩm chức, một giáo vụ, hay một nhiệm vụ nào khác trong Giáo Hội;

không được chiếm hữu cho mình các lợi lộc của một phẩm chức, một chức vụ, của bất cứ nhiệm vụ nào, hay của một khoản trợ cấp mà đương sự có được trong Giáo Hội.

Điều 1332

Người bị vạ cấm chế thì bị ràng buộc bởi những biện pháp được nói đến ở điều 1331 §1, 1° và 2°; nếu vạ cấm chế đã được tuyên kết, hoặc đã được tuyên bố, thì phải giữ những quy định của điều 1331 §2, 1°.

Điều 1333

§1. Vạ huyền chức chỉ chi phối các giáo sĩ mà thôi, vạ này cấm:

hoặc tất cả, hoặc một vài hành vi thuộc quyền thánh chức;

hoặc tất cả, hoặc một vài hành vi thuộc quyền lãnh đạo;

thi hành tất cả hoặc một số quyền lợi hay nghĩa vụ gắn liền với một giáo vụ.

§2. Trong luật hay trong mệnh lệnh có thể ấn định rằng, sau khi án lệnh đã được tuyên kết hay đã được tuyên bố, người bị vạ huyền chức không thể thực hiện cách thành sự những hành vi lãnh đạo.

§3. Lệnh cấm không bao giờ chi phối:

những giáo vụ hay quyền lãnh đạo nào không thuộc quyền bính của vị Bề Trên thiết lập hình phạt;

quyền cư trú, nếu phạm nhân có quyền ấy chiếu theo chức vụ;

quyền quản trị những tài sản được gắn liền với chức vụ của chính người bị vạ huyền chức, nếu hình phạt là tiền kết.

§4. Vạ huyền chức cấm nhận hoa lợi, lương bổng, trợ cấp, hay bất cứ các thứ khác tương tự, và bao hàm nghĩa vụ phải hoàn lại tất cả những gì đã nhận được cách bất hợp pháp, dù là ngay tình.

Điều 1334

§1. Trong những giới hạn được điều luật trên đây ấn định, phạm vi của vạ huyền chức được chính luật hoặc mệnh lệnh, hoặc án lệnh, hoặc sắc lệnh tuyên kết hình phạt quy định.

§2. Luật, chứ không phải mệnh lệnh, có thể thiết lập một vạ huyền chức tiền kết, mà không có một lời giải thích hay một giới hạn nào được thêm vào, một hình phạt như vậy có tất cả mọi hiệu quả được nói đến ở điều 1333 §1.

Điều 1335

Nếu một vạ cấm cử hành các bí tích hay á bí tích hoặc cấm thi hành các hành vi lãnh đạo, thì lệnh cấm ấy bị đình chỉ, mỗi khi điều đó cần thiết để giúp các tín hữu lâm cơn nguy tử; nếu vạ tiền kết chưa được tuyên bố thì lệnh cấm cũng bị đình chỉ, mỗi khi có tín hữu xin lãnh nhận một bí tích hay một á bí tích, hay một hành vi lãnh đạo; tín hữu được phép xin điều đó vì bất cứ lý do chính đáng nào.