Chương 3. Các tòa án tông tòa (Điều 1442 – 1445)

Điều 1442

Đức Giáo Hoàng Rô-ma là vị thẩm phán tối cao cho toàn thế giới Công Giáo, ngài đích thân xét xử hoặc qua các tòa án thông thường của Tông Tòa, hoặc qua các vị thẩm phán do ngài ủy quyền.

Điều 1443

Tòa án thông thường được Đức Giáo Hoàng Rô-ma thiết lập để nhận những kháng cáo là tòa Thượng Thẩm Rô-ma.

Điều 1444

§1. Tòa Thượng Thẩm Rô-ma xét xử:

ở cấp hai, những vụ án đã được tòa án thông thường cấp một xét xử và kháng cáo hợp pháp lên Tòa Thánh.

ở cấp ba hay cấp cao hơn, những vụ án đã được xét xử do chính tòa Thượng Thẩm Rô-ma và do bất cứ tòa án nào khác, trừ khi vấn đề đã trở thành quyết tụng.

§2. Tòa án này xét xử cả ở cấp một những vụ án nói ở điều 1405 §3, hay những vụ án khác mà Đức Giáo Hoàng Rô-ma, hoặc tự ý hoặc do yêu cầu của các bên, đã gọi lên xét xử tại tòa án của mình và trao cho tòa Thượng Thẩm Rô-ma; chính tòa Thượng Thẩm Rô-ma xét xử những vụ án ấy cả ở cấp hai và ở cấp cao hơn nữa, trừ khi đã dự liệu cách khác trong phúc chiếu trao nhiệm vụ.

Điều 1445

§1. Tối Cao Pháp Viện tông tòa xét xử:

những vụ tranh chấp về sự vô hiệu, những thỉnh nguyện về sự phục hồi nguyên trạng và những vụ việc kháng nghị khác chống lại các phán quyết của tòa Thượng Thẩm Rô-ma;

những trường hợp kháng nghị trong những vụ án về tình trạng nhân thân mà tòa Thượng Thẩm Rô-ma từ chối không xét xử lại;

những khước biện vì nghi ngờ và những vụ án khác chống lại các dự thẩm của tòa Thượng Thẩm Rô-ma vì những hành động của họ trong khi thi hành chức vụ;

những vụ tranh chấp về thẩm quyền nói ở điều 1416.

§2. Tòa án này xét xử những tranh chấp phát xuất từ một hành vi của quyền hành chính trong Giáo Hội đã được đệ lên tòa cách hợp pháp, xét xử những tranh chấp khác có tính cách hành chính được Đức Giáo Hoàng Rô-ma hay những cơ quan của Giáo Triều Rô-ma trao cho tòa này thụ lý, và xét xử những tranh chấp về thẩm quyền giữa các cơ quan ấy.

§3. Ngoài ra, Tối Cao Pháp Viện này còn:

chăm lo giữ gìn việc thực thi công lý cách đúng đắn, và nếu cần, tìm cách xử trí với các luật sư hay những người đại diện;

gia hạn thẩm quyền của các tòa án;

cổ vũ và chuẩn y việc thành lập những tòa án nói ở các điều 1423 và 1439.