Chương 4. Tố tụng suy đoán người phối ngẫu đã chết (Điều 1707)

Điều 1707

§1. Mỗi khi cái chết của một người phối ngẫu không thể được chứng minh bằng một tài liệu chính thức của nhà chức trách Giáo Hội hay của chính quyền, thì người phối ngẫu kia không được quyền tháo bỏ dây hôn nhân, trừ khi Giám mục giáo phận đã tuyên bố là người phối ngẫu đó được suy đoán là đã chết.

§2. Như đã nói ở §1, Giám mục giáo phận chỉ có thể tuyên bố là ngài có được sự xác tín luân lý về cái chết của người phối ngẫu, sau khi đã nghiên cứu cẩn thận, dựa vào những lời khai của các nhân chứng, dựa vào dư luận hoặc dựa vào những dấu chỉ khác. Chỉ nguyên sự vắng mặt của người phối ngẫu mà thôi, tuy đã lâu ngày, thì không đủ.

§3. Trong những trường hợp không chắc chắn và phức tạp, Giám mục phải xin ý kiến Tông Tòa.