Đề mục 1. Bí tích Rửa Tội (Điều 849)

Điều 849

Bí tích Rửa Tội là cửa dẫn vào các bí tích, cần thiết cho ơn cứu rỗi và phải được lãnh nhận thật sự hoặc ít là trong ước muốn, nhờ bí tích này, con người được giải thoát khỏi tội lỗi, được tái sinh làm con Thiên Chúa, được nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô nhờ một ấn tích không thể xoá nhòa và được sáp nhập vào Giáo Hội, bí tích này chỉ được ban thành sự khi được rửa bằng nước thiên nhiên cùng với mô thể cần thiết.