Đề mục 2. Bí tích Thêm Sức (Điều 879)

Điều 879

Nhờ bí tích Thêm Sức in một ấn tích, những người đã được Rửa Tội đang tiếp tục con đường khai tâm Ki-tô Giáo được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần và được liên kết chặt chẽ hơn với Giáo Hội; bí tích này tăng sức cho họ và buộc họ cách nghiêm ngặt hơn phải trở nên nhân chứng của Đức Ki-tô bằng lời nói và bằng việc làm, cũng như phải truyền bá và bênh vực đức tin.