Đề mục 4. Bí tích Sám Hối (Điều 959)

Điều 959

Trong bí tích Sám Hối, các tín hữu nào thú tội mình với một thừa tác viên hợp pháp, ăn năn về những tội ấy và quyết tâm sửa mình, thì nhờ việc xá giải do chính thừa tác viên ấy ban, họ được Thiên Chúa tha thứ các tội đã phạm sau khi chịu phép Rửa Tội, và đồng thời được hòa giải với Giáo Hội mà họ đã làm tổn thương khi phạm tội.