Đề mục 5. Tuyên xưng đức tin (Điều 833)

Điều 833

Những vị sau đây buộc phải đích thân tuyên Xưng đức tin theo công thức do Tông Tòa phê chuẩn:

tất cả những vị tham dự Công đồng chung hay công đồng địa phương, Thượng Hội đồng Giám mục hay công nghị giáo phận, với quyền biểu quyết hay với quyền tư vấn phải tuyên xưng đức tin trước mặt vị chủ tịch hoặc vị thụ ủy của ngài; còn vị chủ tịch thì phải tuyên xưng đức tin trước Công đồng hoặc Thượng Hội đồng;

những vị được vinh thăng Hồng y phải tuyên Xưng đức tin theo quy chế của Hồng y đoàn;

tất cả những vị được thăng chức Giám mục, cũng như những vị được đồng hóa với Giám mục giáo phận phải tuyên xưng đức tin trước mặt vị thụ ủy của Tông Tòa;

Giám Quản giáo phận phải tuyên xưng đức tin trước ban tư vấn;

các Tổng Đại diện và các Đại diện Giám mục, cùng các Đại Diện tư pháp phải tuyên xưng đức tin trước mặt Giám mục giáo phận hay vị thụ ủy của ngài;

các cha sở, cha giám đốc và các giáo sư thần học và triết học trong các chủng viện khi nhậm chức, các tiến chức phó tế, phải tuyên xưng đức tin trước mặt Đấng Bản Quyền địa phương hay vị thụ ủy của ngài;

viện trưởng đại học dành cho giáo sĩ hay đại học Công Giáo khi nhậm chức, phải tuyên xưng đức tin trước mặt Vị Đại Chưởng Ấn, hoặc nếu không có vị này, thì trước mặt Đấng Bản Quyền địa phương hay các thụ ủy của các ngài. Còn các giảng viên dạy các môn học liên quan đến đức tin hay luân lý trong bất cứ đại học nào, khi nhậm chức, phải tuyên xưng đức tin trước mặt viện trưởng, nếu vị này là tư tế, hoặc trước mặt Đấng Bản Quyền địa phương hay các vị thụ ủy của các ngài;

các Bề Trên trong các hội dòng giáo sĩ và trong các tu đoàn tông đồ giáo sĩ phải tuyên xưng đức tin, chiếu theo quy tắc của hiến pháp.