Đề mục 6. Bí tích Truyền Chức Thánh (Điều 1008 – 1009)

Điều 1008

Do bí tích Truyền Chức Thánh đã được Thiên Chúa thiết lập, một số Ki-tô hữu được đặt làm thừa tác viên có chức thánh, nhờ được ghi ấn tích không thể xoá nhòa, như thế họ được thánh hiến và được chỉ định, mỗi người tùy theo cấp bậc của mình, để chăn dắt đoàn dân Chúa, bằng cách chu toàn các nhiệm vụ giáo huấn, thánh hóa và lãnh đạo nhân danh Đức Ki-tô là Đầu.

Điều 1009

§1. Các chức thánh là chức Giám mục, chức linh mục và chức phó tế.

§2. Những chức ấy được trao ban bằng việc đặt tay và bằng việc đọc lời nguyện thánh hiến đã được các sách phụng vụ quy định cho mỗi cấp bậc.