Quyển III: Nhiệm vụ giáo huấn của Giáo Hội (Điều 747 – 755)

Điều 747

§1. Chúa Ki-tô đã trao phó kho tàng đức tin cho Giáo Hội, để nhờ Chúa Thánh Thần phù trợ, Giáo Hội cung kính giữ gìn, tìm hiểu sâu sắc hơn, loan báo và trình bày chân lý mạc khải cách trung thành; không lệ thuộc bất cứ một quyền bính nào của con người, Giáo Hội có bổn phận và quyền bẩm sinh loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc bằng cả những phương tiện truyền thông xã hội thích hợp với mình.

§2. Giáo Hội phải loan báo các nguyên tắc luân lý trong mọi thời và ở mọi nơi, kể cả những nguyên tắc về trật tự xã hội, cũng như phải phán đoán về tất cả các thực tại nhân sinh, trong mức độ mà các quyền căn bản của con người hay việc cứu độ các linh hồn đòi hỏi.

Điều 748

§1. Tất cả mọi người buộc phải tìm kiếm chân lý trong những gì liên quan đến Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài, và khi đã biết được chân lý, họ bị ràng buộc do Luật Thiên Chúa, cũng như có nghĩa vụ và có quyền chấp nhận và gìn giữ chân lý ấy.

§2. Không bao giờ được phép cưỡng bách ai chấp nhận đức tin Công Giáo, trái với lương tâm họ.

Điều 749

§1. Do chức vụ của mình, Đức Giáo Hoàng được ơn bất khả ngộ trong quyền giáo huấn khi ngài tuyên bố một cách quả quyết là phải giữ một học thuyết về đức tin hay về luân lý, với tư cách là Chủ Chăn và là Tiến sĩ tối cao của tất cả mọi Ki-tô hữu, để củng cố anh em mình trong đức tin.

§2. Giám mục đoàn cũng được ơn bất khả ngộ trong quyền giáo huấn, khi các Giám mục hội họp trong Công Đồng chung thi hành quyền giáo huấn với tư cách là thầy dạy và là thẩm phán về đức tin và luân lý, khi các ngài tuyên bố toàn thể Giáo Hội phải dứt khoát tuân giữ một học thuyết liên quan đến đức tin hay luân lý, hoặc khi các Giám Mục tản mác khắp thế giới vẫn giữ mối dây hiệp thông với nhau và với Đấng kế vị Thánh Phê-rô, chính thức giảng dạy những điều liên quan đến đức tin hay luân lý trong sự hiệp thông với Giáo Hoàng Rô-ma và đồng ý về một điều của học thuyết phải được dứt khoát tuân giữ.

§3. Không một học thuyết nào được coi là được định tín cách bất khả ngộ, trừ khi đã được xác định rõ ràng như vậy.

Điều 750

§1. Phải tin với đức tin thần khởi và Công Giáo tất cả những gì hàm chứa trong Lời Chúa đã được viết ra hay được truyền lại. tức là trong kho tàng đức tin duy nhất đã được trao cho Giáo Hội, và đồng thời được trình bày như là do Chúa mạc khải hoặc bởi huấn quyền long trọng, hoặc bởi huấn quyền thông thường và phổ quát của Giáo Hội, tức là những gì được biểu lộ do sự gắn bó chung của các Ki-tô hữu dưới sự hướng dẫn của huấn quyền thánh; bởi thế, mọi người buộc phải tránh bất cứ học thuyết nào nghịch lại với điều ấy.

§2. Phải kiên quyết đón nhận và cũng phải tuân giữ tất cả và từng điều có liên quan đến đức tin và luân lý, mà huấn quyền Giáo Hội đã trình bày một cách dứt khoát, tức là buộc phải có những điều ấy để sốt sắng tuân giữ và trình bày cách trung thực kho tàng đức tin đó; người nào dứt khoát từ chối tuân giữ những mệnh đề ấy là chống lại học thuyết của Giáo Hội Công Giáo.

Điều 751

Lạc giáo là ngoan cố chối bỏ một chân lý phải tin với đức tin thần khởi và Công Giáo hoặc ngoan cố hồ nghi về chân lý ấy sau khi đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội; bội giáo là chối bỏ toàn bộ đức tin Ki-tô Giáo; ly giáo là từ chối vâng phục Đức Giáo Hoàng hoặc từ chối hiệp thông với các chi thể của Giáo Hội thuộc quyền ngài.

Điều 752

Khi Đức Giáo Hoàng hoặc Giám mục đoàn thi hành quyền giáo huấn chính thức để tuyên bố một đạo lý trong lĩnh vực đức tin hay luân lý, ngay cả khi các ngài không có ý công bố học thuyết đó bằng một hành vi nhất định, các Ki-tô hữu không buộc phải chấp nhận bằng đức tin, nhưng phải lấy trí khôn và ý chí để ngoan ngoãn vâng phục; vậy họ phải liệu sao để tránh những gì không phù hợp với đạo lý ấy.

Điều 753

Các Giám mục hiệp thông với các thủ lãnh của Giám Mục đoàn và với các thành viên, hoặc cách riêng rẽ, hoặc khi họp nhau trong các Hội đồng Giám mục hay trong các công đồng địa phương, mặc dầu không có ơn bất khả ngộ khi giảng dạy, các ngài vẫn là những tiến sĩ và thầy dạy chính thức về đức tin đối với các Ki-tô hữu được trao phó cho các ngài coi sóc, các Ki-tô hữu buộc phải chấp nhận huấn quyền chính thức của các Giám mục mình với lòng cung kính vâng phục.

Điều 754

Tất cả các Ki-tô hữu buộc phải tuân theo các hiến chế và sắc lệnh do quyền bính hợp pháp của Giáo Hội ban hành để trình bày học thuyết và để bác bỏ các quan niệm sai lầm, và cách riêng phải tuân theo các hiến chế và sắc lệnh do Đức Giáo Hoàng hay Giám mục đoàn ban hành.

Điều 755

§1. Trước tiên, toàn thể Giám mục đoàn và Tông Tòa cổ vũ và hướng dân phong trào đại kết nơi người Công Giáo, nhằm mục đích tái lập sự hiệp nhất giữa tất cả mọi Ki-tô hữu; Giáo Hội buộc phải phát huy sự hiệp nhất ấy theo ý muốn của Đức Ki-tô.

§2. Cũng vậy, các Giám mục và, chiếu theo quy tắc của luật, các Hội đồng Giám mục cổ vũ chính sự hiệp nhất ấy và ban hành những quy tắc cụ thể, theo những nhu cầu khác nhau hoặc theo những hoàn cảnh thuận lợi, bằng cách lưu ý đến các quy định do quyền bính tối cao của Giáo Hội ban hành.