BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT

Ký hiệu các sách Tân Ước

Mt Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu

Mc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô

Lc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca

Ga Tin Mừng theo Thánh Gio-an

Cv Sách Công Vụ Tông Đồ

Rm Thư gửi tín hữu Rô-ma

1 Cr Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô

2 Cr Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô

Gl Thư gửi tín hữu Ga-lát

Ep Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô

Pl Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê

Cl Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê

1 Tx Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca

2 Tx Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca

1 Tm Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê

2 Tm Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê

Tt Thư gửi ông Ti-tô

Plm Thư gửi ông Phi-lê-mon

Dt Thư gửi tín hữu Do-thái

Gc Thư của Thánh Gia-cô-bê

1 Pr Thư 1 của Thánh Phê-rô

2 Pr Thư 2 của Thánh Phê-rô

1 Ga Thư 1 của Thánh Gio-an

2 Ga Thư 2 của Thánh Gio-an

3 Ga Thư 3 của Thánh Gio-an

Thư của Thánh Giu-đa

Kh Sách Khải Huyền

Ký hiệu các sách Cựu Ước

St Sách Sáng Thế

Xh Sách Xuất Hành

Lv Sách Lê-vi

Ds Sách Dân Số

Đnl Sách Đệ Nhị Luật

Gs Sách Giô-suê

Tl Sách Thủ Lãnh

R Sách Rút

1 Sm Sách Sa-mu-en quyển 1

2 Sm Sách Sa-mu-en quyển 2

1 V Sách Các Vua quyển 1

2 V Sách Các Vua quyển 2

1 Sb Sách Sử Biên [Niên] quyển 1

2 Sb Sách Sử Biên [Niên] quyển 2

Er Sách Ét-ra

Nkm Sách Nơ-khe-mi-a

Tb Sách Tô-bi-a

Gđt Sách Giu-đi-tha

Et Sách Ét-te

1 Mcb Sách Ma-ca-bê quyển 1

2 Mcb Sách Ma-ca-bê quyển 2

G Sách Gióp

Tv Sách Thánh Vịnh

Cn Sách Châm Ngôn

Gv Sách Giảng Viên

Dc Sách Diễm Ca

Kn Sách Khôn Ngoan

Hc Sách Huấn Ca

Is Sách Ngôn sứ I-sai-a

Gr Sách Ngôn sứ Giê-rê-mi-a

Ac Sách Ai Ca

Br Sách Ba-rúc

Ed Sách Ngôn sứ Ê-dê-ki-en

Đn Sách Ngôn sứ Đa-ni-en

Hs Sách Ngôn sứ Hô-sê

Ge Sách Ngôn sứ Giô-en

Am Sách Ngôn sứ A-mốt

Ôv Sách Ngôn sứ Ô-va-di-a

Gn Sách Ngôn sứ Giô-na

Mk Sách Ngôn sứ Mi-kha

Nk Sách Ngôn sứ Na-khum

Kb Sách Ngôn sứ Kha-ba-rúc

Xp Sách Ngôn sứ Xô-phô-ni-a

Kg Sách Ngôn sứ Khác-gai

Dcr Sách Ngôn sứ Da-ca-ri-a

Ml Sách Ngôn sứ Ma-la-khi

Ký hiệu khác

AAS Acta Apostolicae Sedis

Act Actio

Adh. ap. Adhortatio apostolica

AHMA Analecta hymnica Medii Aevi

BP Biblioteca patristica

c caput vel corpus

CA Corpus apologetarum Christianorum saeculi secundi

cap caput

CCEO Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium

CCG Corpus Christianorum (Series Graeca)

CCL Corpus Christianorum (Series Latina)

Cf Conferatur

CIC Codex Iuris Canonici

COD Conciliorum Oecumenicorum Decreta

concl conclusio

Const Constitutio

Const. ap Constitutio apostolica

Const. dogm Constitutio dogmatica

Const. past Constitutio pastoralis

CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum

Decl Declaratio

Decr Decretum

DS H. Denzinger-A. Schošnmetzer, Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum

ed editio

Ed. Leon. Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita

Ep. ap. Epistula apostolica

Funk F.X. Funk, Patres apostolici, 2a ed.

GCS Die griechischen christlichen Schrifsteller

Ibid Ibidem

Id Idem

Inscr Inscriptio

Litt. enc. Litterae encyclicae

MGH Monumenta Germaniae historica

MHSI Monumenta historica Societatis Iesu

p pagina (ae)

PG Patrologia graeca (J.P. Migne)

PL Patrologia latina (J.P. Migne)

PLS Patrologia latina. Supplementum

PTS Patristische Texte und Studien

q quaestio

SC Sources chreùtiennes

Sess Sessio

SPM Stromata patristica et medievalia

TD Textes et documents

TPL Textus patristici et liturgici

v volumen

Công Đồng

ĐGH Đức Giáo Hoàng

X. Xem