Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 121

ĐỨC CHÚA là Đấng bảo vệ Dân

1 Ca khúc lên Đền.
Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?

2 Ơn phù hộ tôi đến từ ĐỨC CHÚA
là Đấng dựng nên cả đất trời.

3 Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên.

4 Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

5 Chính CHÚA là Đấng canh giữ bạn,
chính CHÚA là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.

6 Ngày sáu khắc, vầng ô không tác họa,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

7 CHÚA giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.

8 CHÚA giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.