Sách Dân Số

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 24

1 Khi ông Bi-lơ-am thấy ĐỨC CHÚA vui lòng chúc phúc cho Ít-ra-en, thì ông không đi tìm lời trù rủa như mấy lần trước, nhưng quay mặt về phía sa mạc.2 Ông Bi-lơ-am ngước mắt lên và nhìn thấy Ít-ra-en đóng trại theo chi tộc của họ. Thần khí Thiên Chúa ở trên ông,3 ông liền cất tiếng đọc bài thơ sau đây:

“Sấm ngôn của Bi-lơ-am, con Bơ-o, sấm ngôn của người mắt vẫn mở.

4 Sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa, người ngắm nhìn thị kiến Đấng Toàn Năng, của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần.

5 Hỡi Gia-cóp, lều bạt của ngươi đẹp biết mấy! Hỡi Ít-ra-en, đẹp biết mấy doanh trại của ngươi!

6 Như thung lũng trải dài, như vườn cạnh bờ sông, như lô hội ĐỨC CHÚA đã trồng, như hương nam mọc bên dòng nước.

7 Từ các bồn của nó, nước tràn ra, và hạt giống nó được tưới dồi dào. Vua của nó cao cả hơn A-gác, và vương quốc nó được tôn vinh.

8 Thiên Chúa đã đưa nó ra khỏi Ai-cập, Người là sức mạnh của nó tựa sừng trâu. Nó sẽ nuốt chư dân thù nghịch nó. Xương của chúng, nó sẽ nghiền nát tan và dùng tên bắn gục quân thù.

9 Nó phục xuống, nằm yên như sư tử. Nó tựa sư tử cái, ai nào dám tấn công? Phúc thay kẻ chúc phúc cho ngươi! Và khốn cho kẻ trù rủa ngươi!”

10 Vua Ba-lác nổi giận với ông Bi-lơ-am. Vua đập tay và nói với ông Bi-lơ-am: “Ta đã vời ông đến để ông nguyền rủa quân thù của ta, nhưng này, đã ba lần ông chỉ chúc phúc cho nó.11 Bây giờ, ông hãy về đi. Ta đã nói ta sẽ trọng đãi ông, nhưng này ĐỨC CHÚA không cho ông được trọng đãi.”12 Ông Bi-lơ-am thưa vua Ba-lác: “Tôi đã không nói với các sứ giả ngài sai đến với tôi thế này sao, là13 vua Ba-lác có cho tôi một nhà đầy bạc đầy vàng, tôi cũng không thể trái lệnh ĐỨC CHÚA, mà tự ý làm điều gì, dù tốt hay xấu; ĐỨC CHÚA nói sao, tôi nói vậy.14 Bây giờ, tôi sắp về với dân tôi. Này, tôi nói cho ngài biết điều mà dân (Ít-ra-en) sẽ làm cho dân ngài trong những ngày gần đây.”15 Rồi ông cất tiếng đọc bài thơ của mình như sau:

“Sấm ngôn của Bi-lơ-am, con Bơ-o, sấm ngôn của người mắt vẫn mở.

16 Sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa, và biết những tư tưởng của Đấng Tối Cao, được Đấng Toàn Năng cho nhìn linh thị, của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần.

17 Tôi thấy nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc, tôi nhìn, nhưng chưa thấy nó kề bên; một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Ít-ra-en sẽ đập vào màng tang Mô-áp, đánh vỡ sọ tất cả con cái Sết,

18 và xâm chiếm Ê-đôm, cả Xê-ia cũng bị xâm chiếm nữa. Ít-ra-en sẽ biểu dương sức mạnh,

19 Gia-cóp sẽ thống trị quân thù, và tiêu diệt kẻ trốn khỏi thành phố.”

20 Khi thấy A-ma-lếch, ông cất tiếng đọc câu thơ như sau: “A-ma-lếch đứng đầu chư dân nhưng hậu vận nó sẽ muôn đời tận tuyệt.”

21 Khi thấy người Kê-ni, ông cất tiếng đọc câu thơ như sau: “Hiện nay dinh thự ngươi kiên cố, và tổ ấm ngươi được đặt trên đá tảng.

22 Nhưng Ca-in sẽ phải tiêu vong, ngươi sẽ bị Át-sua cầm tù, biết đến khi nao?”

23 Và ông cất tiếng đọc câu thơ như sau: “Ôi, khi Thiên Chúa ra tay, ai nào sống nổi!

24 Tàu bè từ Kít-tim đến, đàn áp Át-sua, đàn áp Ê-ve, nhưng chính nó cũng muôn đời tận tuyệt.”

25 Sau đó ông Bi-lơ-am đứng dậy lên đường về xứ, còn vua Ba-lác cũng đường mình mà đi.

Scroll to Top