Sách Ét-te

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 6

IV. NGƯỜI DO-THÁI TRẢ THÙ

Ha-man thất bại nhục nhã

1 Chính đêm ấy, vua mất ngủ. Vua mới truyền đem tập Kỷ Yếu, sách Sử biên niên của hoàng triều ra đọc trước mặt vua.2 Trong sách có chép rằng: ông Moóc-đo-khai tố cáo hai viên thái giám gác cửa hoàng cung là Bi-gơ-than và Te-rét đã tìm cách tra tay hại vua A-suê-rô.3 Bấy giờ, vua nói: “Đã làm gì để tuyên dương và đề cao Moóc-đo-khai vì công trạng đó chưa?” Gia nhân tâu lại: “Thưa đức vua, chưa làm gì cho ông ấy cả.”4 Vua nói: “Ai ở ngoài sân đó?” Lúc ấy, Ha-man vừa đến sân ngoài của hoàng cung để xin vua cho treo cổ ông Moóc-đo-khai lên giá đã dọn sẵn cho ông.5 Gia nhân liền thưa: “Có quan Ha-man đang đứng ngoài sân.” Vua nói: “Cho phép quan ấy vào.”6 Ha-man vào. Vua hỏi: “Nhà vua muốn tuyên dương một người thì nên làm gì cho người đó?” Ha-man tự nhủ: “Ngoài ta ra, nào đức vua còn muốn tuyên dương ai được nữa?”7 Nên Ha-man mới tâu vua: “Đức vua muốn tuyên dương ai,8 thì ngày lễ gia miện, đức vua đã mặc long bào nào, đã cỡi con ngựa nào,9 nay xin đem trao cho một trong các vị cao cấp nhất của đức vua, để vị này mặc long bào ấy cho người đức vua muốn tuyên dương, rồi đặt người đó lên cỡi con ngựa ấy mà đem đi dạo trong quảng trường của thành phố. Vị này sẽ đi trước người đó và hô to: “Đây là cách đức vua đãi ngộ người đức vua muốn tuyên dương.”10 Vua liền nói: “Khanh mau lấy long bào và ngựa như vừa nói, và làm như vậy cho ông Moóc-đo-khai, người Do-thái. Tất cả các điều khanh vừa nói, đừng bỏ sót một chi tiết nào.”

11 Ha-man lấy long bào mặc cho ông Moóc-đo-khai, đem ngựa ra cho ông cỡi, rồi vừa dẫn đi trong quảng trường của thành phố, vừa hô to trước mặt ông: “Đây là cách đức vua đãi ngộ người đức vua muốn tuyên dương.”12 Ông Moóc-đo-khai trở về cung môn; còn Ha-man thì tức tốc chạy về nhà, lòng buồn bã, đầu trùm khăn.13 Ha-man thuật lại cho vợ là De-rết và cho mọi bạn hữu nghe tất cả những gì đã xảy ra. Các bạn hữu khôn ngoan đó và De-rết vợ y mới nói: “Nếu Moóc-đo-khai thuộc dòng giống Do-thái thì trước mặt hắn, ngài chỉ mới bắt đầu tuột dốc đó thôi. Ngài sẽ không thắng được hắn đâu. Trước mặt hắn, ngài sẽ tuột dốc thê thảm.”

Ha-man dự yến tiệc cùng hoàng hậu Ét-te

14 Câu chuyện còn dang dở thì các thái giám của vua đến. Họ vội vàng triệu Ha-man tới dự yến tiệc bà Ét-te đã dọn.

Lên đầu trang