Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 6

Thị kiến thứ tám: chiến xa

1 Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến: Đây, có bốn chiến xa từ giữa hai quả núi tiến ra; những quả núi ấy là những quả núi đồng.2 Xe thứ nhất thắng ngựa hung, xe thứ hai ngựa ô,3 xe thứ ba ngựa bạch và xe thứ tư ngựa đốm hùng mạnh.4 Tôi cất tiếng thưa với vị thần sứ đã nói với tôi: “Thưa ngài, những cái đó là gì vậy?”5 Thần sứ lên tiếng trả lời: “Đó là bốn luồng gió trời tiến đi sau khi đã trình diện Chúa Tể toàn cõi đất.6 Xe thắng ngựa ô tiến về đất bắc, ngựa bạch tiến theo sau; ngựa đốm tiến về đất nam.”7 Chúng tiến đi hùng mạnh và mong mỏi rảo khắp cõi đất. Bấy giờ, Người phán: “Hãy rảo khắp cõi đất.” Và chúng rảo khắp cõi đất.8 Người gọi tôi và bảo: “Hãy nhìn những con đang tiến về đất bắc! Chúng sẽ làm cho Thần Khí Ta được nghỉ ngơi ở đất ấy.”

Đội triều thiên cho ông Giê-su-a

9 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:10 Hãy nhận quà tặng của những người lưu đày, của nhà Khen-đai, nhà Tô-vi-gia và nhà Giơ-đa-gia. Ngay ngày hôm nay, chính ngươi sẽ đi tới nhà Giô-si-a, con của Xơ-phan-gia, vừa từ Ba-by-lon trở về.11 Ngươi hãy lấy vàng bạc làm một vương miện, rồi đội lên đầu Giê-su-a, con của thượng tế Giơ-hô-xa-đắc.12 Ngươi hãy nói với nó rằng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này. Đây, một người mệnh danh là “chồi non”; từ nơi nó ở, nó sẽ đâm chồi. Nó sẽ xây Thánh Điện của ĐỨC CHÚA.13 Chính nó sẽ xây Thánh Điện của ĐỨC CHÚA. Chính nó sẽ mặc lấy oai phong. Nó sẽ ngự trị trên ngai và nắm quyền thống trị. Sẽ có một tư tế ngồi trên một ngai khác. Cả hai sẽ tỏ ra rất tâm đầu ý hợp.14 Còn vương miện thì sẽ được dùng làm kỷ vật để tưởng nhớ Khê-lem, Tô-vi-gia, Giơ-đa-gia và Khen con của Xơ-phan-gia, trong Thánh Điện của ĐỨC CHÚA.15 Bấy giờ, những người ở xa sẽ đến xây Thánh Điện của ĐỨC CHÚA. Và các người sẽ nhận biết rằng ĐỨC CHÚA các đạo binh đã sai tôi đến với các người. Sẽ xảy ra như thế nếu các người thực sự vâng nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các người.”

Scroll to Top