Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 38

Ông Giê-rê-mi-a ở trong hầm nước được ông E-vét Me-léc can thiệp

1 Ông Sơ-phát-gia con ông Mát-tan, ông Gơ-đan-gia-hu con ông Pát-khua, ông Giu-Can con ông Se-lem-gia-hu, ông Pát-khua con ông Man-ki-gia đã nghe những lời ông Giê-rê-mi-a nói với dân rằng:2 “ĐỨC CHÚA phán như sau: Ai ở lại trong thành này sẽ phải chết vì gươm đao, đói kém và ôn dịch; ai chạy ra ngoài đầu hàng quân Can-đê, thì ít ra cũng sống và bảo toàn được tính mạng.3 ĐỨC CHÚA phán như sau: Chắc chắn thành này sẽ bị nộp vào tay đạo quân của vua Ba-by-lon; chúng sẽ chiếm được thành.”

4 Các thủ lãnh thưa với vua: “Xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hòa bình cho dân này, mà chỉ gây tai họa.”5 Vua Xít-ki-gia-hu nói: “Đây ông ta đang ở trong tay các ngươi; nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được.”6 Họ liền điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Giê-rê-mi-a xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu.”

7 Trong số thái giám, có ông E-vét Me-léc, người Cút; ông này đang ở trong đền vua, thì được tin người ta sẽ thả ông Giê-rê-mi-a xuống hầm nước. Bấy giờ, vua đang ngồi ở cổng Ben-gia-min.8 Ông E-vét Me-léc đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng:9 “Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh nữa.10 Vua liền truyền cho ông E-vét Me-léc, người Cút rằng: “Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-rê-mi-a lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất.”11 Ông E-vét Me-léc đem theo ba mươi người, rồi vào đền vua, đến phòng lễ phục. Ở đó, ông lấy ra những mảnh vải cũ đã rách, rồi dùng dây thừng thả xuống cho ông Giê-rê-mi-a trong hầm.12 Ông E-vét Me-léc, người Cút, nói với ông Giê-rê-mi-a: “Xin ông lấy các mảnh vải cũ đã rách này cuốn vào dây thừng rồi để dưới nách!” Ông Giê-rê-mi-a đã làm đúng như thế.13 Người ta dùng dây thừng kéo ông Giê-rê-mi-a lên và đưa ông ra khỏi giếng. Ông Giê-rê-mi-a vẫn ở lại trong sân vệ binh.

Cuộc hội kiến cuối cùng giữa ông Giê-rê-mi-a với vua Xít-ki-gia-hu

14 Vua Xít-ki-gia-hu sai người đến đưa ngôn sứ Giê-rê-mi-a tới gặp vua ở lối vào thứ ba trong Nhà ĐỨC CHÚA. Vua nói với ông Giê-rê-mi-a: “Tôi muốn hỏi ông một điều; ông đừng giấu tôi!”15 Ông Giê-rê-mi-a nói với vua Xít-ki-gia-hu rằng: “Tôi mà nói thật với ngài, ngài lại không cho giết tôi sao? Tôi có góp ý kiến với ngài, ngài cũng chẳng thèm nghe!”16 Lúc ấy vua Xít-ki-gia-hu bí mật thề với ông Giê-rê-mi-a rằng: “Có ĐỨC CHÚA hằng sống, Đấng đã ban cho chúng ta mạng sống này: Tôi sẽ không cho giết ông, cũng không trao ông vào tay những người ấy, những kẻ tìm hại mạng sống ông!”17 Ông Giê-rê-mi-a nói với vua Xít-ki-gia-hu: “ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh, phán thế này: Nếu ngươi chịu ra đầu hàng các tướng lãnh của vua Ba-by-lon, tính mạng ngươi sẽ được bảo toàn, thành này sẽ không bị phóng hỏa, ngươi và gia đình sẽ được sống.18 Nhưng nếu ngươi không ra đầu hàng các tướng lãnh của vua Ba-by-lon, thì thành này sẽ bị nộp vào tay quân Can-đê. Chúng sẽ phóng hỏa đốt thành; còn chính ngươi, ngươi sẽ không thoát khỏi bàn tay chúng.”19 Vua Xít-ki-gia-hu nói với ông Giê-rê-mi-a: “Tôi lo ngại rằng: Những người Giu-đa đã đầu hàng quân Can-đê, sẽ trao nộp tôi vào tay chúng và chúng sẽ ngược đãi tôi.”20 Ông Giê-rê-mi-a nói: “Họ sẽ không trao nộp ngài đâu! Xin ngài cứ nghe tiếng ĐỨC CHÚA qua những điều tôi nói với ngài; ngài sẽ được an toàn và cứu được mạng sống.21 Còn nếu ngài không chịu ra đầu hàng, thì đây là điều ĐỨC CHÚA đã tỏ cho tôi thấy:22 Tất cả phụ nữ còn sót lại trong đền vua Giu-đa sẽ bị điệu đến cho các tướng lãnh của vua Ba-by-lon. Họ sẽ nói: Những người bạn thân tín của ngài đã xúi giục ngài, lại còn lừa đảo. Chúng để cho chân ngài lún xuống bùn sâu, rồi tháo lui chạy trốn.

23 Tất cả vợ con ngài, người ta sẽ điệu đến cho quân Can-đê; còn ngài, ngài sẽ không thoát khỏi tay chúng, vì ngài sẽ bị tay vua Ba-by-lon nắm bắt; thành này sẽ bị phóng hỏa.”

24 Vua Xít-ki-gia-hu nói với ông Giê-rê-mi-a: “Đừng để cho ai biết các điều này, chẳng vậy ông sẽ phải chết.25 Nếu các thủ lãnh nghe biết là tôi đã nói chuyện với ông, họ sẽ đến gặp ông và nói: Xin kể cho chúng tôi biết ông đã nói gì với nhà vua, đừng giấu gì cả; chẳng vậy, chúng tôi sẽ giết ông. Nhà vua đã nói gì với ông?26 Ông sẽ nói với họ: Tôi trình lên nhà vua lời thỉnh cầu xin đừng bắt tôi trở lại nhà ông Giơ-hô-na-than, kẻo phải chết ở đó.”

27 Vậy tất cả các thủ lãnh đến gặp ông Giê-rê-mi-a và hỏi: Ông đã nói cho họ biết mọi điều đúng như lệnh truyền của vua. Họ yên lặng rút lui, vì câu chuyện không được tiết lộ.28 Ông Giê-rê-mi-a ở trong sân vệ binh cho đến ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ. Bấy giờ, Giê-ru-sa-lem thất thủ…

Scroll to Top