Sách Ngôn Sứ Mi-kha

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Ngôn Sứ Mi-kha

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 3

Chống các thủ lãnh áp bức dân

1 Và tôi nói: Vậy hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cóp, hỡi các tướng lãnh nhà Ít-ra-en, nhiệm vụ của các ông há chẳng phải là thi hành công lý?

2 Thế mà các ông lại ghét điều lành, ưa điều ác, các ông lột da khỏi thân người ta và lóc thịt khỏi xương của họ.

3 Chúng ăn thịt dân tôi và lột da khỏi mình họ; xương của họ, chúng đập gãy tan. Chúng chặt ra từng mảnh như thịt trong chảo, trong nồi.

4 Bấy giờ, chúng kêu lên cùng ĐỨC CHÚA, nhưng Người chẳng đáp lời. Thời ấy, Người ngoảnh mặt làm ngơ vì chúng đã làm điều gian ác.

Chống các ngôn sứ hám lợi

5 ĐỨC CHÚA phán thế này về các ngôn sứ đã làm cho dân tôi lầm lạc: Khi răng chúng cắn được cái gì thì chúng hô: “Bình an”, còn khi không ai bỏ gì vào miệng chúng, thì chúng lại mở cuộc thánh chiến tấn công họ.

6 Vì thế, các ngươi chỉ có đêm mà không có thị kiến, chỉ có tối tăm mà không bói toán được gì. Đối với các ngôn sứ, mặt trời sẽ lặn, và ngày sẽ ra tối tăm.

7 Các nhà chiêm thị sẽ xấu hổ, bọn bói toán sẽ bẽ mặt hổ ngươi, tất cả bọn chúng phải che môi bịt miệng vì Thiên Chúa không đáp lời.

8 Phần tôi, trái lại, nhờ thần khí của ĐỨC CHÚA, tôi được đầy sức mạnh, công lý và can trường để loan báo cho nhà Gia-cóp biết tội phản nghịch, cho nhà Ít-ra-en biết tội lỗi của nó.

Báo cho nhà chức trách về cảnh điêu tàn của Xi-on

9 Hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cóp, hỡi các tướng lãnh nhà Ít-ra-en, là những kẻ ghê tởm công lý và bẻ cong những gì ngay thẳng.

10 Các ngươi xây Xi-on bằng máu, dựng Giê-ru-sa-lem bằng bất công.

11 Các thủ lãnh của nó xét xử dựa theo quà cáp, các tư tế dạy bảo vì tiền, các ngôn sứ bói toán vì bạc. Chúng ỷ vào ĐỨC CHÚA mà nói: “ĐỨC CHÚA chẳng ở giữa chúng ta hay sao? Tai họa sẽ chẳng giáng xuống chúng ta đâu!”

12 Bởi vậy, chính vì các ngươi lầm lỗi mà Xi-on sẽ thành ruộng cày, Giê-ru-sa-lem nên chốn tan hoang, và núi Đền Thờ hóa ra nơi cao rậm rạp.

Lên đầu trang