Sách Sử Biên 1

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 11

II. VUA ĐA-VÍT SÁNG LẬP NỀN PHỤNG TỰ ĐỀN THỜ

1. VƯƠNG QUYỀN VUA ĐA-VÍT

Vua Đa-vít được phong làm vua Ít-ra-en (2 Sm 5,1-3)

1 Toàn thể Ít-ra-en tập hợp quanh vua Đa-vít tại Khép-rôn và thưa: “Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài!2 Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un còn làm vua, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngài, đã phán với ngài: Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta và ngươi sẽ lãnh đạo Ít-ra-en dân Ta.”3 Toàn thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp vua tại Khép-rôn và vua Đa-vít đã lập giao ước với họ tại Khép-rôn trước nhan ĐỨC CHÚA. Rồi họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en như lời ĐỨC CHÚA đã dùng ông Sa-mu-en mà phán.

Chiếm Giê-ru-sa-lem (2 Sm 5,6-10)

4 Vua Đa-vít cùng toàn thể Ít-ra-en tiến về Giê-ru-sa-lem – tức là Giơ-vút; dân bản xứ ở đây là người Giơ-vút.5 Dân cư Giơ-vút nói với vua Đa-vít: “Ông sẽ không vào đây được.” Nhưng vua Đa-vít đã chiếm được đồn lũy Xi-on, đó là Thành vua Đa-vít.6 Vua Đa-vít đã nói: “Bất cứ ai là người đầu tiên giết được người Giơ-vút, người ấy sẽ được làm thủ lãnh, làm nguyên soái.” Ông Giô-áp con bà Xơ-ru-gia là người đầu tiên đã lên được, nên ông đã trở thành thủ lãnh.7 Vua Đa-vít đóng tại đồn lũy đó, nên người ta gọi là Thành vua Đa-vít.8 Rồi vua xây cất bốn mặt thành, từ công trình Mi-lô cho tới hoàng cung, còn ông Giô-áp thì tu bổ phần còn lại.9 Vua Đa-vít ngày càng thêm mạnh thế, vì ĐỨC CHÚA các đạo binh ở với vua.

Các dũng sĩ của vua Đa-vít (2 Sm 23,8-39)

10 Đây là những người chỉ huy các dũng sĩ của vua Đa-vít, những người đã cùng vua nên mạnh thế trong triều đại của vua, và đã cùng toàn thể Ít-ra-en củng cố vương quyền của vua, như lời ĐỨC CHÚA phán về Ít-ra-en.11 Dưới đây là danh sách các dũng sĩ của vua Đa-vít:

Ông Gia-sóp-am, con ông Khác-mô-ni, đứng đầu Bộ Ba. Chính ông là người đã vung đao giết một lúc ba trăm mạng.

12 Kế đến là ông E-la-da, con ông Đô-đô, người A-khô-ác. Ông là một trong ba dũng sĩ.13 Chính ông đã ở bên vua Đa-vít tại Pát Đam-mim, khi quân Phi-li-tinh tụ tập ở đấy để giao tranh. Đây là một cánh đồng lúa mạch. Dân quân bỏ trốn bọn Phi-li-tinh,14 nhưng các ông đã đứng giữa cánh đồng để bảo vệ thửa đất và đánh giết quân Phi-li-tinh. ĐỨC CHÚA đã thực hiện một cuộc chiến thắng lẫy lừng.

15 Trong Nhóm Ba Mươi, ba người đã xuống gặp vua Đa-vít tại tảng đá cạnh hang A-đu-lam đang khi có đạo quân Phi-li-tinh đóng tại thung lũng người Ra-pha.16 Bấy giờ, vua Đa-vít đang ở nơi ẩn náu và tại Bê-lem bấy giờ có một đồn quân Phi-li-tinh.17 Vua Đa-vít ước ao và nói: “Phải chi có ai cho ta uống nước lấy ở giếng tại cổng thành Bê-lem!”18 Bộ Ba đã đột nhập trại Phi-li-tinh, lấy nước ở giếng tại cổng thành Bê-lem, đưa về cho vua Đa-vít. Vua Đa-vít không muốn uống mà đổ nước ấy làm lễ rưới dâng ĐỨC CHÚA.19 Vua nói: “Xin Thiên Chúa đừng để ta làm điều ấy! Nỡ nào ta uống máu những người đã liều mạng đưa nước về đây”. Vậy vua đã không muốn uống nước. Đó là việc ba dũng sĩ đã làm.

20 Ông Áp-sai, em ông Giô-áp, là người chỉ huy Nhóm Ba Mươi. Chính ông đã vung giáo đâm chết ba trăm mạng, và được nổi danh trong Nhóm Ba Mươi.21 Ông được vinh dự nhất trong Nhóm Ba Mươi, nên ông được đứng đầu; nhưng không được vào Bộ Ba.

22 Ông Bơ-na-gia, con ông Giơ-hô-gia-đa, một con người dũng cảm, nhiều thành tích, xuất thân từ Cáp-xơ-ên. Chính ông đã hạ sát hai anh hùng Mô-áp; chính ông đã xuống đập chết con sư tử ở trong giếng vào một ngày có tuyết.23 Chính ông đã hạ một tên Ai-cập, thân cao hai thước rưỡi. Tên Ai-cập cầm giáo trong tay như cầm khung cửi của thợ dệt. Ông xuống đánh nó với một cây gậy, cướp giáo khỏi tay tên Ai-cập, và lấy giáo của nó mà giết nó.24 Đó là những việc ông Bơ-na-gia-hu, con ông Giơ-hô-gia-đa đã làm, và ông được nổi danh trong Nhóm Ba Mươi dũng sĩ.25 Ông được vinh dự nhất trong Nhóm Ba Mươi, nhưng không được vào Bộ Ba. Vua Đa-vít đặt ông trông coi đội cận vệ của vua.

26 Các anh hùng dũng sĩ là: A-xa-hên, em của Giô-áp, En-kha-nan, con của Đô-đô, người Bê-lem,27 Sam-mốt người Ha-ra, Khe-lét người Pơ-lô-ni,28 I-ra con của Ích-kết người Tơ-cô-a, A-vi-e-de người A-na-thốt,29 Xíp-bơ-khai người Khu-sa, I-lai người A-khô-ác,30 Ma-rai người Nơ-tô-pha, Khê-lét, con của Ba-a-na người Nơ-tô-pha,31 I-thai, con của Ri-vai người Ghíp-a, là con cháu Ben-gia-min, Bơ-na-gia người Pia-a-thôn,32 Khu-rai quê ở Khe suối Ga-át, A-vi-ên người A-ra-va,33 Át-ma-vét người Ba-khu-rim, En-giác-ba người Sa-an-vôn,34 Bơ-nê Ha-sêm người Ghi-dô, Giô-na-than, con của Sa-ghê người Ha-ra,35 A-khi-am, con của Xa-kha người Ha-ra, Ê-li-phan con của Ua,36 Khê-phe người Mơ-khê-ra, A-khi-gia người Pơ-lô-ni,37 Khét-rô người Các-men, Na-a-rai con của Ét-bai,38 Giô-en em của Na-than, Míp-kha con của Hắc-ri,39 Xe-léc người Am-mon, Nác-rai người Bơ-ê-rốt, cận vệ của ông Giô-áp con bà Xơ-ru-gia,40 ông I-ra người Gít-ri, Ga-rếp người Gít-ri,41 U-ri-gia người Khết, Da-vát con của Ác-lai,42 A-đi-na con của Si-da thuộc chi tộc Rưu-vên, đứng đầu con cháu Rưu-vên, chỉ huy Nhóm Ba Mươi,43 Kha-nan con của Ma-a-kha, Giô-sa-phát người Me-then,44 Út-di-gia người Át-ta-rốt, Sa-ma và Giơ-u-ên con của Khô-tam người A-rô-e,45 Giơ-đi-a-ên con của Sim-ri và em là Giô-kha người Tít,46 Ê-li-ên người Ma-kha-vim, Giơ-ri-vai và Giô-sau-gia con của En-na-am, Gít-ma người Mô-áp,47 Ê-li-ên, Ô-vết và Gia-a-xi-ên người Xô-va.

Scroll to Top