Tóm tắt Thư 1 của thánh Gio-an

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Tân Ước
Tóm tắt Cựu Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

1 Ga 1,1-7 LỜI DẪN NHẬP
1 Ga 1,1-7 Ngôi Lời nhập thể và sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con
1 Ga 1,8-2,28 I. BƯỚC ĐI TRONG ÁNH SÁNG
1 Ga 1,8-2,2 Điều kiện thứ nhất: đoạn tuyệt với tội lỗi
1 Ga 2,3-11 Điều kiện thứ hai: tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái
1 Ga 2,12-17 Điều kiện thứ ba: coi chừng thế gian
1 Ga 2,18-28 Điều kiện thứ bốn: đề phòng những kẻ Phản Ki-tô
1 Ga 2,29-4,6 II. SỐNG XỨNG ĐÁNG LÀ CON CÁI THIÊN CHÚA
1 Ga 3,3-10 Điều kiện thứ nhất: đoạn tuyệt với tội lỗi
1 Ga 3,11-24 Điều kiện thứ hai: tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái
1 Ga 4,1-6 Điều kiện thứ ba: đề phòng thế gian và những ngôn sứ giả
1 Ga 4,7-5,13 III. NGUỒN MẠCH ĐỨC ÁI VÀ ĐỨC TIN
1 Ga 4,7-5,4 Nguồn mạch đức ái
1 Ga 5,5-13 Nguồn mạch đức tin
1 Ga 5,14-21 BỔ TÚC
1 Ga 5,14-17 Cầu nguyện cho người tội lỗi
1 Ga 5,18-21 Tóm lược bức thư

Scroll to Top