Tu Đức

Réginald Garrigou-Lagrange

Tu đức theo Réginald Garrigou-Lagrange O.P. (1877-1964)


“Có hai kiểu người muốn giấu mình: kẻ gây tội ác muốn lẩn tránh sự trừng phạt, và vị thánh vì khiêm nhường không muốn được ai biết đến” (The Three Ages of the Interior Life: Prelude of Eternal Life, ch. XXV, n. 18).


Dẫn nhập

 • Đào tạo nên một Giáo Hoàng và một vị thánh
 • Cha Réginald Garrigou-Lagrange là ai?
 • Bậc thầy về đời sống thiêng liêng

I. Mục đích: Vinh quang và Ân sủng

 • Lời đáp lại của Thế giới
 • Lời đáp lại của Lý trí
 • Câu trả lời của Mặc khải
 • Con đường đi tới Vinh quang
 • Căn tính nền tảng của Đời sống ân sủng cùng với Đời sống vinh quang
 • Chúa Thánh Thần trong chúng ta

II. Tội

 • Chướng ngại
 • Sự hiểm ác của tội
 • Tội nhẹ
 • Hậu quả của tội nhẹ
 • Luyện ngục
 • Làm chủ

III. Quyền năng cứu chuộc của Chúa Kitô

 • Sự toàn năng cứu chuộc
 • Ngôi vị tính của Ngôi Lời Nhập Thể
 • Đức ái của Chúa Kitô
 • Nhiệm thể

IV. Tình yêu Thiên Chúa

 • Điều răn thứ nhất
 • Đức mến tự nhiên, Đức mến siêu nhiên
 • Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta
 • Lời đáp trả của các thánh
 • Lời đáp trả của chúng ta

V. Đức ái huynh đệ

 • Tại sao Tình yêu Thiên Chúa cũng phải được mở rộng sang người thân cận
 • Làm sao để thực hành Đức ái huynh đệ

VI. Khổ chế

 • Tính cần thiết của Khổ chế
 • Sự cao trọng siêu phàm của Mục đích siêu nhiên
 • Những con đường khổ chế
 • Hiệu quả của Khổ chế

VII. Khiêm nhường

 • Khiêm nhường đối với Thiên Chúa
 • Khiêm nhường đối với người thân cận
 • Các cấp độ của khiêm nhường

VIII. Khó nghèo

 • Bậc sống tu trì: Bậc sống Thánh hiến giả thiết Sự tách biệt
 • Giá trị tu trì của Khó nghèo

IX. Khiết tịnh

 • Tách biệt
 • Thánh hiến

X. Vâng phục

 • Tách biệt
 • Thánh hiến

XI. Thập giá

 • Thập giá của tri giác
 • Thập giá của tinh thần
 • Làm sao để vác Thập giá

XII. Hiệu quả của Cầu nguyện

 • Tính cần thiết của cầu nguyện
 • Tâm nguyện và Khổ chế
 • Hiệu quả của Cầu nguyện
 • Nguồn mạch cho Tính hiệu quả của Cầu nguyện

XIII. Tâm nguyện

 • Tâm nguyện là gì?
 • Các cấp độ khác nhau
 • Đối tượng
 • Thực hành Tâm nguyện như thế nào
 • Hiệu quả

XIV. Bền chí trong Tâm nguyện

 • Tính cần thiết của Bền chí
 • Tín thác
 • Để cho mình được dẫn dắt

XV. Vâng nghe Chúa Thánh Thần

 • Hoạt động của Thánh Thần
 • Tiếng nói
 • Bước theo Tiếng nói của Thánh Thần

XVI. Nhiệt thành vì Vinh quang Thiên Chúa và Ơn cứu độ cho các linh hồn

 • Động cơ
 • Sự mở rộng
 • Sự nhiệt thành nên được thực hành như thế nào?

XVII. Lòng sùng kính Đức Trinh Nữ

 • Vì sao cần có Lòng sùng kính sâu sắc với Đức Mẹ Rất Thánh Đồng Trinh
 • Thực hành Lòng sùng kính Đức Mẹ
 • Hoa trái của Lòng sùng kính Đức Mẹ

XVIII. Kết hiệp với Thiên Chúa

 • Sự kết hiệp này là gì?
 • Phương thế đạt tới
 • Kết luận
Scroll to Top