Chương 2. Thượng hội đồng Giám mục (Điều 342 – 348)

Điều 342

Thượng Hội đồng Giám mục là hội nghị các Giám mục được tuyển chọn từ các miền khác nhau trên thế giới, nhóm họp định kỳ để cổ vũ sự hiệp nhất mật thiết giữa Đức Giáo Hoàng Rô-ma và các Giám mục, để góp ý kiến giúp Đức Giáo Hoàng trong việc bảo toàn và thăng tiến đức tin và luân lý, cũng như trong việc duy trì và củng cố kỷ luật Giáo Hội, và cũng để nghiên cứu các vấn đề liên quan tới hoạt động của Giáo Hội trong thế giới.

Điều 343

Thượng Hội đồng Giám mục bàn thảo những vấn đề được đề ra và bày tỏ những nguyện vọng, nhưng không được giải quyết những vấn đề đó và cũng không được ban hành các sắc lệnh về các vấn đề đó; trừ khi được Đức Giáo Hoàng cho quyền biểu quyết trong những trường hợp nhất định, trong trường hợp này, ngài phê chuẩn các quyết định của Thượng Hội đồng.

Điều 344

Thượng Hội đồng Giám mục phục tùng trực tiếp quyền bính của Đức Giáo Hoàng Rô-ma là vị:

triệu tập Thượng Hội đồng mỗi khi thấy thuận tiện và chỉ định nơi hội họp;

phê chuẩn việc lựa chọn các thành viên được bầu chiếu theo quy tắc của luật riêng, chỉ định và bổ nhiệm các thành viên khác;

ấn định đề tài của những vấn đề sẽ được bàn luận vào thời điểm thích hợp chiếu theo quy tắc của luật riêng và trước khi Thượng Hội đồng khai mạc;

hoạch định chương trình nghị sự;

đích thân hay nhờ những người khác chủ tọa Thượng Hội đồng;

bế mạc, di chuyển, đình hoãn và giải tán Thượng Hội đồng.

Điều 345

Thượng Hội đồng Giám mục có thể được họp trong một đại hội chung, hoặc thường lệ, hoặc ngoại lệ, để thảo luận về những vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của Giáo Hội phổ quát, hoặc có thể được họp trong một đại hội đặc biệt, để thảo luận về những vấn đề liên quan trực tiếp đến một hoặc nhiều miền nhất định.

Điều 346

§1. Thượng Hội đồng Giám mục được họp trong đại hội chung thường lệ gồm những thành viên phần đông là Giám mục được các Hội đồng Giám mục chọn cho từng đại hội, tùy theo những quy định do luật riêng của Thượng Hội đồng ấn định; những thành viên khác được chỉ định do chính luật riêng đó; những thành viên khác nữa do Đức Giáo Hoàng trực tiếp chỉ định; thêm vào đó là một số thành viên của các hội dòng giáo sĩ được lựa chọn chiếu theo quy tắc của luật riêng ấy.

§2. Thượng Hội đồng Giám mục được họp trong đại hội chung ngoại lệ để bàn về những vấn đề đòi hỏi phải có một quyết định mau lẹ, gồm những thành viên phần đông là Giám mục do luật riêng của Thượng Hội đồng chỉ định chiếu theo chức vụ các ngài đang đảm nhiệm; những thành viên khác do Đức Giáo Hoàng trực tiếp chỉ định; thêm vào đó là một số thành viên của các hội dòng giáo sĩ được lựa chọn chiếu theo quy tắc của luật riêng ấy.

§3. Thượng Hội đồng Giám mục được họp trong đại hội đặc biệt gồm những thành viên được lựa chọn, chủ yếu trong những miền mà vì đó Thượng Hội đồng được triệu tập, chiếu theo quy tắc của luật riêng điều hành Thượng Hội đồng.

Điều 347

§1. Nhiệm vụ được trao cho các Giám mục và các thành viên khác trong Thượng Hội đồng chấm dứt khi Đức Giáo Hoàng tuyên bố bế mạc hội nghị của Thượng Hội đồng Giám mục.

§2. Nếu Tông Tòa khuyết vị sau khi đã triệu tập Thượng Hội đồng hoặc đang khi họp, thì hội nghị của Thượng Hội Đồng đương nhiên bị đình hoãn, và nhiệm vụ được trao cho các thành viên của Thượng Hội đồng cũng bị đình hoãn cho đến khi vị tân Giáo Hoàng ra sắc lệnh giải tán hoặc tiếp tục hội nghị.

Điều 348

§1. Thượng Hội đồng Giám mục có một văn phòng tổng thư ký thường trực dưới sự điều hành của một tổng thư ký được Đức Giáo Hoàng Rô-ma bổ nhiệm, để giúp đỡ tổng thư ký có một hội đồng thư ký gồm các Giám mục, trong đó, một số vị được chính Thượng Hội đồng Giám Mục lựa chọn chiếu theo quy tắc của luật riêng, một số khác được Đức Giáo Hoàng Rô-ma bổ nhiệm; nhiệm vụ của tất cả những vị này chấm dứt khi hội nghị chung lần sau bắt đầu.

§2. Ngoài ra, còn đặt một hoặc nhiều thư ký đặc biệt do Đức Giáo Hoàng Rô-ma bổ nhiệm cho mỗi kỳ hội nghị của Thượng Hội đồng Giám mục; những vị này chỉ giữ nhiệm vụ đã được trao phó cho tới khi hội nghị của Thượng Hội Đồng kết thúc.