Chương 4. Giáo triều Rô-ma (Điều 360 – 361)

Điều 360

Giáo Triều Rô-ma thường được Đức Giáo Hoàng dùng để giải quyết những vấn đề của Giáo Hội phổ quát, hoàn thành nhiệm vụ của mình nhân danh và dưới quyền Đức Giáo Hoàng để mưu ích và phục vụ các Giáo Hội; Giáo Triều Rô-ma gồm có phủ Quốc Vụ Khanh hay Văn Phòng Thư Ký của Đức Giáo Hoàng, Hội đồng Công Vụ Giáo Hội, các Bộ, các Tòa Án, và các cơ quan khác; cơ cấu và thẩm quyền của những tổ chức đó do luật riêng ấn định.

Điều 361

Trong Bộ Luật này, từ ngữ Tông Tòa hoặc Tòa Thánh được áp dụng không những cho Đức Giáo Hoàng Rô-ma, mà cho cả phủ Quốc Vụ Khanh, Hội đồng Công Vụ Giáo Hội và những cơ quan khác của Giáo Triều Rô-ma, trừ khi bản chất sự việc hay mạch văn cho hiểu cách khác.