Đề mục 10. Án phí và bảo trợ án phí (Điều 1649)

Điều 1649

§1. Việc điều hành tòa án thuộc về Giám mục, ngài phải ấn định các quy tắc liên quan đến:

việc buộc các bên phải thanh toán hoặc bồi hoàn các án phí;

thù lao cho các người đại diện, các luật sư, các giám định viên và các thông dịch viên, cũng như việc bồi thường phí tổn cho các nhân chứng;

việc cấp bảo trợ miễn phí hay giảm án phí;

việc buộc người không những đã thất kiện mà còn kiện tụng bừa bãi phải đền bù những thiệt hại;

tiền ký quỹ hay tiền bảo chứng phải nộp để trả các án phí và đền bù thiệt hại.

§2. Không được kháng cáo riêng biệt chống lại quyết định về án phí, về thù lao và về đền bù thiệt hại; tuy nhiên, trong vòng mười lăm ngày, một bên có thể nại đến chính vị thẩm phán, vị này có thể thay đổi giá biểu phải trả.