Chương II. “Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình” (Giáo lý số 2196)

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

2196. Để trả lời câu hỏi về điều răn trọng nhất Đức Giê-su nói “điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất; ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí và hết sức lực ngươi”; điều răn thứ hai là: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó” (Mc 12,29-31).

2822. Thánh Phao-lô tông đồ cũng nhắc: “Ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. Thật thế, các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn của người khác, cũng như các điều răn khác đều tóm lại trong lời này: “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình”. Đã yêu thương thì không làm hại cho người đồng loại; yêu thương là chu toàn lề luật vậy” (Rm 13,8-10).)