ĐOẠN THỨ HAI: LỜI KINH CỦA CHÚA: KINH LẠY CHA (2759–2865)

2759

“Có một lần Chúa Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: ‘Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông’” (Lc 11,1). Đáp lại lời xin ấy, Chúa Giê-su trao cho các môn đệ của Người và cho Hội Thánh của Người lời kinh căn bản của Ki-tô Giáo. Thánh Lu-ca đưa ra bản văn ngắn của lời kinh này (có năm lời cầu xin1 ), còn thánh Mát-thêu thì đưa ra bản giải thích nhiều hơn (có bảy lời cầu xin2 ). Truyền thống phụng vụ của Hội Thánh đã giữ bản văn của thánh Mát-thêu (Mt 6,9-13):

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.”

27602855, 2854

Ngay từ buổi đầu, cách sử dụng của phụng vụ đã kết thúc kinh Lạy Cha bằng một vinh tụng ca. Theo sách Đi-đa-kê, vinh tụng ca này là: “Vì uy lực và vinh quang là của Cha đến muôn đời.”3 Sách Quy chế Tông Đồ còn thêm vào đầu câu: “Vương quyền”;4 biểu thức này còn được giữ đến ngày nay trong lời cầu nguyện đại kết. Truyền thống Byzantin sau thuật ngữ “vinh quang” lại thêm “của Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” Sách Lễ Rô-ma khai triển lời xin cuối cùng5 thành viễn ảnh rõ ràng về sự mong đợi niềm hy vọng hồng phúc6 và ngày trở lại của Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta; sau đó là lời tung hô của cộng đoàn, lấy lại vinh tụng ca của sách Quy chế Tông Đồ.


Mục lục


Chú thích

1 X. Lc 11,2-4.

2 X. Mt 6,9-13.

Chú thích riêng của bản dịch tiếng Việt: Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Nghi Thức Thánh Lễ (Bản dịch được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 10.05.2005) (Hà Nội: Nhà Xuất bản Tôn Giáo 2005), 98.

3 Đi-đa-kê, 8, 2: SC 248,174 (Funk, Patres apostolici 1, 20).

4 Constitutiones apostolicae, 7, 24, 1: SC 336,174 (Funk, Didascalia et Constitutiones Apostolorum 1, 410).

5 X. Nghi thức hiệp lễ: Sách Lễ Rô-ma, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) 472.

6 X. Tt 2,13.