Mục 8: “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần” (687-747)

Số
Mục lục
Tra cứu
Câu
Mục lục
Tra cứu

Mục lục

GIÁO LÝ CÔNG GIÁO

BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT

TÔNG HIẾN FIDEI DEPOSITUM

LỜI MỞ ĐẦU (1-25)

PHẦN THỨ NHẤT (26-1065)

TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

ĐOẠN THỨ NHẤT: “TÔI TIN” - “CHÚNG TÔI TIN” (26-184)

CHƯƠNG I: CON NGƯỜI “CÓ KHẢ NĂNG” ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA (27-49)

CHƯƠNG II: THIÊN CHÚA ĐẾN GẶP CON NGƯỜI (50-141)

Mục 1: Mặc Khải của Thiên Chúa (51-73)

Mục 2: Sự lưu truyền Mặc Khải của Thiên Chúa (74-100)

Mục 3: Thánh Kinh (101-141)

CHƯƠNG III: CON NGƯỜI ĐÁP LỜI THIÊN CHÚA (142-184)

Mục 1: Tôi tin (144-165)

Mục 2: Chúng tôi tin (166-184)

TÍN BIỂU

ĐOẠN THỨ HAI: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN KI-TÔ GIÁO (185-1065)

CHƯƠNG I: “TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA” (198-421)

Mục 1: “Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất” (199-421)

Tiết 1: Tôi tin kính Đức Chúa Trời (199-231)

Tiết 2: Chúa Cha (232-267)

Tiết 3: Đấng Toàn Năng (268-278)

Tiết 4: Đấng Tạo Hóa (279-324)

Tiết 5: Trời và đất (325-354)

Tiết 6: Con người (355-384)

Tiết 7: Sự sa ngã (385-421)

CHƯƠNG II: TÔI TIN KÍNH MỘT CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA (422-682)

Mục 2: “Tôi tin kính Đức Chúa Giê-su Ki-tô, là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi” (430-455)

Mục 3: Chúa Giê-su Ki-tô “bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Ma-ri-a đồng trinh” (456-570)

Tiết 1: Con Thiên Chúa làm người (456-483)

Tiết 2: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Ma-ri-a đồng trinh” (484-511)

Tiết 3: Các mầu nhiệm của cuộc đời Đức Ki-tô (512-570)

Mục 4: Chúa Giê-su Ki-tô đã “chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác” (571-630)

Tiết 1: Chúa Giê-su và Ít-ra-en (574-594)

Tiết 2: Chúa Giê-su “chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết” (595-623)

Tiết 3: Chúa Giê-su Ki-tô được “táng xác” (624-630)

Mục 5: Chúa Giê-su Ki-tô “xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại” (631-658)

Tiết 1: Đức Ki-tô “xuống ngục tổ tông” (632-637)

Tiết 2: “Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại” (638-658)

Mục 6: Chúa Giê-su “lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng” (659-667)

Mục 7: “Ngày sau bởi trời”, Người “lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết” (668-682)

CHƯƠNG III: TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (683-1065)

Mục 8: “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần” (687-747)

Mục 9: “Tôi tin Hội Thánh Công Giáo” (748-975)

Tiết 1: Hội Thánh trong kế hoạch của Thiên Chúa (751-780)

Tiết 2: Hội Thánh - Dân Thiên Chúa, Thân Thể Đức Ki-tô, Đền Thờ Chúa Thánh Thần (781-810)

Tiết 3: Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền (811-870)

Tiết 4: Các Ki-tô hữu: Phẩm trật, giáo dân, đời sống thánh hiến (871-945)

Tiết 5: “Các Thánh thông công” (946-962) [1474-1477]

Tiết 6: Đức Ma-ri-a - Mẹ Đức Ki-tô, Mẹ Hội Thánh (963-975)

Mục 10: “Tôi tin phép tha tội” (976-987)

Mục 11: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại” (988-1019)

Mục 12: “Tôi tin hằng sống vậy” (1020-1060)

“Amen” (1061-1065)

PHẦN THỨ BA (1691-2557)

ĐỜI SỐNG TRONG ĐỨC KI-TÔ

ĐOẠN THỨ NHẤT: ƠN GỌI CỦA CON NGƯỜI: SỐNG TRONG THẦN KHÍ (1699-2051)

CHƯƠNG I: PHẨM GIÁ CỦA NHÂN VỊ (1700-1876)

Mục 1: Con người là hình ảnh của Thiên Chúa (1701-1715)

Mục 2: Ơn gọi của chúng ta là đến hưởng vinh phúc (1716-1729)

Mục 3: Sự tự do của con người (1730-1748)

Mục 4: Tính luân lý của các hành vi nhân linh (1749-1761)

Mục 5: Tính luân lý của các đam mê (1762-1775)

Mục 6: Lương tâm luân lý (1776-1802)

Mục 7: Các nhân đức (1803-1845)

Mục 8: Tội lỗi (1846-1876)

CHƯƠNG II: CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI (1877-1948)

Mục 1: Cá vị và xã hội (1878-1896)

Mục 2: Sự tham gia vào đời sống xã hội (1897-1927)

Mục 3: Công bằng xã hội (1928-1948)

CHƯƠNG III: ƠN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA: LỀ LUẬT VÀ ÂN SỦNG (1949-2051)

Mục 1: Luật luân lý (1950-1986)

Mục 2: Ân sủng và sự công chính hóa (1987-2029)

Mục 3: Hội Thánh, Mẹ và Thầy (2030-2051)

MƯỜI ĐIỀU RĂN

ĐOẠN THỨ HAI: MƯỜI ĐIỀU RĂN (2052-2557)

CHƯƠNG I: “NGƯƠI PHẢI YÊU MẾN CHÚA, THIÊN CHÚA CỦA NGƯƠI, HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN VÀ HẾT TRÍ KHÔN NGƯƠI” (2083-2195)

Mục 1: Điều răn thứ nhất (2084-2141)

Mục 2: Điều răn thứ hai (2142-2167)

Mục 3: Điều răn thứ ba (2168-2195)

CHƯƠNG II: “NGƯƠI PHẢI YÊU THƯƠNG NGƯỜI LÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH” (2196-2557)

Mục 4: Điều răn thứ tư (2197-2257)

Mục 5: Điều răn thứ năm (2258-2330)

Mục 6: Điều răn thứ sáu (2331-2400)

Mục 7: Điều răn thứ bảy (2401-2463)

Mục 8: Điều răn thứ tám (2464-2513)

Mục 9: Điều răn thứ chín (2514-2533)

Mục 10: Điều răn thứ mười (2534-2557)

Tra cứu

687243

“Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa” (1 Cr 2,11). Tuy nhiên, Thần Khí, Đấng mặc khải Thiên Chúa, làm cho chúng ta nhận biết Đức Ki-tô, Ngôi Lời hằng sống của Thiên Chúa, lại không nói về chính mình Ngài. “Ngài đã dùng các Tiên tri mà phán dạy”5 để giúp chúng ta nghe được Lời của Chúa Cha. Nhưng chúng ta không nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Chúng ta chỉ nhận biết Ngài trong tiến trình Ngài mặc khải Ngôi Lời cho chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta đón nhận Ngôi Lời trong đức tin. Thần chân lý, Đấng “vén màn” Đức Ki-tô cho chúng ta, không nói về chính mình Ngài.6 Sự ẩn mình mang tính chất thần linh cách riêng biệt như vậy giải thích tại sao Ngài là “Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Ngài” còn những ai tin vào Đức Ki-tô, thì nhận biết Ngài, bởi vì Ngài luôn ở với họ (Ga 14,17).

688

Hội Thánh, sự hiệp thông sống động trong đức tin của các Tông Đồ do chính Hội Thánh lưu truyền, là môi trường để chúng ta nhận biết Chúa Thánh Thần:

— trong Thánh Kinh do Ngài linh hứng;

— trong Thánh Truyền, mà các Giáo phụ là những chứng nhân luôn hiện đại;

— trong Huấn quyền của Hội Thánh, được Ngài trợ lực;

— trong phụng vụ bí tích, qua các lời nói và các biểu tượng của bí tích, trong đó Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được hiệp thông với Đức Ki-tô;

— trong kinh nguyện, chính Ngài chuyển cầu cho chúng ta;

— trong các đặc sủng và các thừa tác vụ, nhờ đó Hội Thánh được xây dựng;

— trong các dấu chỉ của đời sống tông đồ và thừa sai;

— trong chứng từ của các Thánh, qua đó Ngài biểu lộ sự thánh thiện của Ngài và tiếp tục công trình cứu độ.

I. Sứ vụ phối hợp của Chúa Con và Chúa Thánh Thần (689-690)

689245, 254, 485

Đấng mà Chúa Cha đã sai đến trong tâm hồn chúng ta, Thần Khí của Con Ngài,7 Đấng ấy thật sự là Thiên Chúa. Là Đấng đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Con, Ngài không thể bị tách biệt khỏi Chúa Cha và Chúa Con, trong đời sống thâm sâu của Ba Ngôi cũng như trong hồng ân tình yêu của Ba Ngôi dành cho trần gian. Nhưng đức tin của Hội Thánh, khi tôn thờ Ba Ngôi Chí Thánh ban sự sống, đồng bản thể và không thể phân chia, cũng tuyên xưng sự phân biệt giữa các Ngôi Vị. Khi Chúa Cha sai Lời của Ngài đến, Ngài luôn sai Thần Khí của Ngài nữa: một sứ vụ phối hợp trong đó Chúa Con và Chúa Thánh Thần được phân biệt, nhưng không thể tách biệt. Đức Ki-tô là Đấng xuất hiện vì Người là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình, nhưng chính Chúa Thánh Thần là Đấng mặc khải Đức Ki-tô.

690448, 436, 788

Chúa Giê-su là Đức Ki-tô, “Đấng được xức dầu”, bởi vì Thần Khí là sự Xức dầu của Người, và mọi sự xảy ra khởi từ cuộc Nhập Thể, đều bắt nguồn từ sự sung mãn này.8 Sau cùng, khi Đức Ki-tô được tôn vinh,9 đến lượt Người, Người có thể sai Thần Khí từ nơi Chúa Cha đến với những ai tin vào Người: Người truyền thông cho họ vinh quang của mình,10 nghĩa là truyền thông Chúa Thánh Thần, Đấng tôn vinh Người.11 Từ lúc đó, sứ vụ phối hợp này được mở rộng đến những người được Chúa Cha nhận làm nghĩa tử trong thân thể của Con Ngài: sứ vụ của Thần Khí nghĩa tử sẽ là kết hợp họ với Đức Ki-tô và làm cho họ sống trong Người.

“Việc Xức dầu nói lên ý nghĩa là không có khoảng cách nào giữa Chúa Con và Chúa Thánh Thần; cũng như lý trí và giác quan không nhận thấy một trung gian nào giữa da thịt và dầu xức, thì sự kết hợp giữa Chúa Con và Chúa Thánh Thần cũng không thể phân chia như vậy, đến độ ai muốn tiếp xúc với Đức Ki-tô bằng đức tin, cần phải tiếp xúc với dầu trước đã: quả vậy, không có chi thể nào, mà không có Chúa Thánh Thần. Vì vậy, việc tuyên xưng quyền làm Chúa của Chúa Con được thực hiện trong Chúa Thánh Thần do những kẻ đón nhận Chúa Con, những người này được Chúa Thánh Thần từ muôn phương đến gặp khi họ đến với Chúa Con bằng đức tin.”12

II. Danh xưng, các danh hiệu và các biểu tượng của Chúa Thánh Thần (691-701)
Danh xưng riêng của Chúa Thánh Thần (691)

691

“Chúa Thánh Thần” là danh xưng riêng của Đấng chúng ta phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Hội Thánh đã lãnh nhận danh xưng này từ Chúa Giê-su và tuyên xưng danh này trong bí tích Rửa Tội của những người con mới của mình.13

Từ “Thần Khí” xuất phát từ chữ Ruah trong tiếng Do-thái và có nghĩa đầu tiên là hơi thở, không khí, gió. Chúa Giê-su dùng đúng hình ảnh khả giác “gió” để gợi ý cho ông Ni-cô-đê-mô hiểu sự mới mẻ siêu việt của Đấng, theo Ngôi Vị, là Hơi Thở của Thiên Chúa, là Thần Khí.14 Đàng khác, “Thánh” và “Thần” là những thuộc tính thần linh chung cho Ba Ngôi Vị thần linh. Nhưng Thánh Kinh, phụng vụ và ngôn ngữ thần học, khi kết hợp hai từ đó lại với nhau, muốn nói cách riêng đến Ngôi Vị khôn tả của Chúa Thánh Thần, không thể nào lẫn lộn với những cách sử dụng khác của các từ “thánh” và “thần.”

Những danh hiệu của Chúa Thánh Thần (692-693)

6921433

Khi Chúa Giê-su loan báo và hứa rằng Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến, Người gọi Chúa Thánh Thần là “Đấng Bào Chữa” (Paracletus), hoặc sát chữ là “Đấng được gọi đến bên mình”, advocatus (Ga 14,16.26; 15,26; 16,7). Paracletus cũng thường được dịch là “Đấng An ủi”, và Chúa Giê-su là Đấng An ủi thứ nhất.15 Chính Chúa gọi Chúa Thánh Thần là “Thần chân lý.”16

693

Ngoài danh xưng riêng của Ngài, rất thường được dùng trong sách Công Vụ Tông Đồ và các Thánh Thư, ta còn thấy những danh hiệu nơi thánh Phao-lô như sau: Thần Khí của lời hứa (Ep 1,13; Gl 3,14), Thần Khí nghĩa tử (Rm 8,15; Gl 4,6), Thần Khí của Đức Ki-tô (Rm 8,9) Thần Khí của Chúa (2 Cr 3,17), Thần Khí của Thiên Chúa (Rm 8,9.14; 15,19; 1 Cr 6,11; 7,40); và nơi thánh Phê-rô: Thần Khí của vinh quang (1 Pr 4,14).

Những biểu tượng chỉ Chúa Thánh Thần (694-701)

6941218, 2652

Nước. Trong bí tích Rửa Tội, nước là một biểu tượng nói lên tác động của Chúa Thánh Thần, vì vậy, sau lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần, nước trở thành dấu chỉ bí tích hữu hiệu của việc tái sinh: giống như trong lần sinh ra thứ nhất chúng ta được cưu mang trong nước, thì cũng vậy, nước Rửa Tội thật sự nói lên rằng việc chúng ta được sinh vào đời sống thần linh được ban trong Chúa Thánh Thần. Nhưng, “chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí”, “và tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất” (1 Cr 12,13): Vì vậy, đích thân Thần Khí cũng là Nước hằng sống, chảy ra từ Đức Ki-tô chịu đóng đinh thập giá17 như từ nguồn mạch của mình, và vọt ra thành sự sống vĩnh cửu trong chúng ta.18

6951293, 436, 1504, 794

Sự xức dầu. Sự xức dầu cũng là một biểu tượng nói về Chúa Thánh Thần, đến độ từ này trở thành đồng nghĩa với Chúa Thánh Thần.19 Trong nghi thức khai tâm Ki-tô Giáo, việc xức dầu là dấu chỉ bí tích của phép Thêm Sức, mà các Giáo Hội Đông phương gọi cách chính xác là “Sự Xức dầu thánh” (“Christmatio”). Nhưng để hiểu thật rõ, phải trở lại với cuộc xức dầu đầu tiên bởi Chúa Thánh Thần: cuộc xức dầu cho Chúa Giê-su. “Ki-tô” (tiếng Do-thái là Mê-si-a) có nghĩa là “người được xức dầu” bằng Thần Khí Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, có một số nhân vật là “những người được xức dầu” của Chúa,20 nổi bật là vua Đa-vít.21 Nhưng Chúa Giê-su là Đấng Được Xức Dầu của Thiên Chúa một cách độc nhất vô nhị: nhân tính mà Chúa Con đảm nhận, “được xức dầu bằng Chúa Thánh Thần” một cách trọn vẹn. Chúa Giê-su được Chúa Thánh Thần thiết đặt làm “Đức Ki-tô.”22 Đức Trinh Nữ Ma-ri-a thụ thai Đức Ki-tô bởi Chúa Thánh Thần, Đấng đã dùng Thiên thần loan báo rằng Người là Đức Ki-tô khi Người giáng sinh,23 và là Đấng thúc đẩy ông Simêon đến đền thờ để ông được thấy Đức Ki-tô của Chúa;24 Đức Ki-tô được đầy Thánh Thần,25 và sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuất phát từ Đức Ki-tô trong những hành vi chữa lành và cứu độ của Người.26 Cuối cùng chính Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết.27 Lúc đó Chúa Giê-su, được thiết đặt làm Đức Ki-tô một cách trọn vẹn trong nhân tính đã chiến thắng sự chết của Người,28 tuôn đổ Chúa Thánh Thần cách tràn đầy cho đến khi “các Thánh”, trong sự kết hợp với nhân tính của Con Thiên Chúa, làm nên “con người trưởng thành tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô” (Ep 4,13), làm nên “Đức Ki-tô toàn thể” (“totum Christum”) theo cách nói của thánh Augustinô.29

6961127, 2586, 718

Lửa. Trong khi nước là biểu tượng của việc sinh sản và sinh sôi nảy nở của sự sống được ban trong Chúa Thánh Thần, thì lửa là biểu tượng của sức mạnh có sức biến đổi của các hoạt động của Chúa Thánh Thần. Tiên tri Ê-li-a, người “xuất hiện… chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng” (Hc 48,1), bằng lời cầu nguyện, ông kéo lửa từ trời xuống thiêu cháy hy lễ trên núi Các-men,30 lửa này như hình ảnh của ngọn lửa là Chúa Thánh Thần, làm biến đổi những gì lửa đó chạm tới. Ông Gio-an Tẩy Giả, người đi trước Chúa “đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a” (Lc 1,17), đã loan báo Đức Ki-tô là Đấng “sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa” (Lc 3,16), trong Đấng là Thần Khí mà Chúa Giê-su sẽ nói về Ngài: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49). Dưới hình ảnh những cái lưỡi “như bằng lửa”, Chúa Thánh Thần ngự trên các môn đệ vào sáng ngày lễ Ngũ Tuần và xuống đầy lòng các ông.31 Truyền thống linh đạo sẽ giữ lại biểu tượng ngọn lửa như biểu tượng diễn cảm nhất của hành động của Chúa Thánh Thần:32 “Anh em đừng dập tắt Thần Khí” (1 Tx 5,19).

697484, 554, 659

Áng mây và ánh sáng. Hai biểu tượng này là không thể tách biệt trong các cuộc tỏ hiện của Chúa Thánh Thần. Trong các cuộc thần hiện thời Cựu Ước, áng mây khi mờ tối, khi chói sáng, vừa mặc khải Thiên Chúa hằng sống và cứu độ, vừa che khuất sự siêu việt của vinh quang Ngài; với ông Mô-sê trên núi Xi-nai,33 trong Lều Hội Ngộ34 và suốt cuộc hành trình trong hoang địa;35 với vua Salômôn dịp cung hiến Đền Thờ.36 Rồi những hình ảnh này được Đức Ki-tô hoàn thành trong Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần ngự đến trên Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và “phủ bóng” trên Bà, để Bà thụ thai và hạ sinh Chúa Giê-su.37 Trên núi Hiển Dung, chính Chúa Thánh Thần đến trong đám mây bao phủ Chúa Giê-su, ông Mô-sê và ông Ê-li-a, cùng với các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an, và “từ đám mây có tiếng phán rằng: ‘Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người’” (Lc 9,35). Cuối cùng, cũng chính đám mây này “quyện lấy Chúa Giê-su khuất mắt” các môn đệ trong ngày Thăng Thiên38 và sẽ mặc khải Con Người trong vinh quang của Người vào ngày Người ngự đến.39

6981295-1296, 1121

Dấu ấn là một biểu tượng rất gần với biểu tượng xức dầu. Thật vậy, Đức Ki-tô là Đấng “Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận” (Ga 6,27), và trong Người, Chúa Cha cũng ghi dấu xác nhận chúng ta.40 Hình ảnh “dấu ấn”, bởi vì nói lên hiệu quả không thể xóa nhòa của việc xức dầu bằng Chúa Thánh Thần trong các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chức Thánh, nên đã được dùng trong một số truyền thống thần học để diễn tả “ấn tín” không thể xóa được, được ghi dấu bởi ba bí tích không thể được tái ban đó.

699292, 1288, 1300, 1573, 1668

Bàn tay. Chúa Giê-su đặt tay để chữa lành cho các bệnh nhân41 và chúc lành cho các trẻ em.42 Các Tông Đồ cũng làm như vậy nhân danh Người.43 Hơn nữa, chính qua việc đặt tay của các Tông Đồ mà Chúa Thánh Thần được ban.44 Thư gửi tín hữu Do-thái kể việc đặt tay vào số “các mục căn bản” của giáo huấn của mình.45 Hội Thánh đã giữ lại dấu chỉ này của việc tuôn đổ tràn đầy Thánh Thần trong các kinh Khẩn cầu Chúa Thánh Thần [Epiclesis] trong các bí tích.

7002056

Ngón tay. Chúa Giê-su “dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ.”46 Nếu Lề luật của Thiên Chúa được ghi trên các bia đá “do chính tay Thiên Chúa viết” (Xh 31,18), thì “lá thư của Đức Ki-tô”, được trao cho các tông đồ chăm sóc, “đã được viết… bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người” (2 Cr 3,3). Thánh thi “Veni Creator Spiritus” (“Lạy Thần Khí Sáng Tạo, xin ngự đến”) khẩn cầu Chúa Thánh Thần bằng những lời này: “Chúa là ngón tay trong bàn tay mặt của Chúa Cha.”47

7011219, 535

Chim bồ câu. Vào cuối trận lụt đại hồng thủy (đây là một biểu tượng chỉ bí tích Rửa Tội), chim bồ câu được ông Nô-ê thả ra đã trở về, ngậm một nhánh ô liu xanh tươi, báo cho biết mặt đất lại đã có thể cư ngụ được.48 Khi Chúa Giê-su tiến lên từ dòng nước phép rửa của Người, Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đáp xuống và ngự trên Người.49 Chúa Thánh Thần đáp xuống trái tim đã được thanh tẩy của những người lãnh bí tích Rửa Tội và nghỉ ngơi ở đó. Trong một số nhà thờ, Thánh Thể được lưu giữ trong một bình bằng kim loại có hình chim bồ câu (gọi là columbarium) treo bên trên bàn thờ. Trong truyền thống nghệ thuật ảnh tượng Ki-tô Giáo, chim bồ câu là biểu tượng để chỉ Chúa Thánh Thần.

III. Thần Khí và lời Thiên Chúa trong thời đại của các lời hứa (702-716)

702122, 107, 243

Từ lúc khởi đầu cho đến khi “thời gian đến hồi viên mãn”,50 sứ vụ phối hợp của Ngôi Lời và của Thần Khí Chúa Cha tuy còn ẩn giấu, nhưng đã hoạt động. Thần Khí của Thiên Chúa chuẩn bị cho thời đại của Đấng Mê-si-a, và cả hai Đấng, lúc này chưa được mặc khải trọn vẹn, nhưng đã được hứa ban để nhân loại chờ mong và đón nhận khi các Ngài tỏ hiện. Vì vậy, khi đọc Cựu Ước,51 Hội Thánh tìm hiểu kỹ càng52 những gì Thần Khí, “Đấng đã dùng các Tiên tri mà phán dạy”,53 có ý muốn nói với chúng ta về Đức Ki-tô.

Ở đây, đức tin của Hội Thánh dùng từ “các Tiên tri” chỉ chung tất cả những vị được Chúa Thánh Thần linh hứng trong việc loan báo sống động và trong việc soạn thảo các Sách Thánh, thuộc Cựu Ước cũng như Tân Ước. Truyền thống Do-thái phân biệt Lề luật (năm sách đầu tiên hoặc Ngũ Thư), các Tiên tri (các sách chúng ta gọi là lịch sử và tiên tri) và các Văn phẩm (chủ yếu là các sách khôn ngoan và các Thánh vịnh).54

Trong công trình tạo dựng (703-704)

703292, 291

Lời Thiên Chúa và Hơi Thở của Ngài là nguồn gốc của sự hiện hữu và sự sống của mọi thụ tạo:55

“Chúa Thánh Thần ngự trị, thánh hóa và làm cho các thụ tạo có sinh khí, bởi vì Ngài là Thiên Chúa đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Con… Vì Ngài là Thiên Chúa nên Ngài đem lại sức mạnh cho mọi thụ tạo và gìn giữ chúng trong Chúa Cha và Chúa Con.”56

704356

“Còn đối với con người, Thiên Chúa dùng các bàn tay của Ngài [nghĩa là Chúa Con và Chúa Thánh Thần] để nhào nắn nó… và vẽ hình dáng riêng của Ngài trên xác phàm đã được nhào nắn, đến độ dầu nó là hữu hình, nó cũng mang dáng dấp thần linh.”57

Thần Khí của lời hứa (705-706)

705410, 2809

Con người, bị biến dạng bởi tội lỗi và cái chết, vẫn còn là “theo hình ảnh Thiên Chúa”, theo hình ảnh Chúa Con, nhưng “bị tước mất vinh quang Thiên Chúa”,58 không còn “giống như Thiên Chúa.” Lời hứa với tổ phụ Áp-ra-ham khai mạc nhiệm cục cứu độ; vào cuối nhiệm cục này, chính Chúa Con sẽ đảm nhận “hình ảnh”59 và sẽ phục hồi cho nó lại “giống” với Chúa Cha, khi trả lại cho con người vinh quang, tức là Thần Khí “ban sự sống.”

70660

Trái với mọi hy vọng phàm nhân, Thiên Chúa hứa cho tổ phụ Áp-ra-ham một dòng dõi như hoa trái của đức tin và của quyền năng Chúa Thánh Thần.60 Nơi dòng dõi của ông, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.61 Dòng dõi đó sẽ là Đức Ki-tô,62 trong Người sự tuôn đổ Thánh Thần sẽ thực hiện việc quy tụ nên một các con cái Thiên Chúa đang tản mát.63 Tự ràng buộc mình bằng một lời thề,64 Thiên Chúa cam kết sẽ ban Con chí ái của Ngài,65 cũng như sẽ ban Thần Khí của Lời hứa, Đấng chuẩn bị công cuộc cứu chuộc dân mà Thiên Chúa đã thủ đắc cho mình.66

Trong những cuộc Thần hiện và trong Lề luật (707-708)

707

Những cuộc Thần hiện (những cuộc tỏ hiện của Thiên Chúa), từ thời các Tổ phụ cho đến ông Mô-sê, và từ ông Jôsuê cho đến các thị kiến mở đầu sứ vụ của các Tiên tri lớn, soi sáng con đường của Lời hứa. Truyền thống Ki-tô Giáo luôn nhận biết Ngôi Lời Thiên Chúa tỏ mình cho người ta thấy được và nghe được trong các cuộc Thần hiện đó, Ngài đồng thời vừa “được mặc khải” vừa “bị che khuất” trong áng mây của Chúa Thánh Thần.

7081961-1964, 122, 2585

Đường lối sư phạm này của Thiên Chúa tỏ lộ rõ ràng trong việc ban Lề luật.67 Lề luật đã được ban như một “người quản giáo” để dẫn dân tới Đức Ki-tô.68 Nhưng sự bất lực của Lề luật, không thể cứu độ con người đã mất “sự giống như” Thiên Chúa, và sự ý thức mạnh hơn về tội, do Lề luật mang lại69 đã khơi dậy lòng khao khát Chúa Thánh Thần. Những lời than vãn của các Thánh vịnh làm chứng điều đó.

Trong thời các Vua và thời Lưu Đày (709-710)

7092579, 544

Lề luật, dấu chỉ của Lời hứa và của Giao Ước, lẽ ra phải điều khiển trái tim cũng như các thể chế của dân phát sinh từ đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham. “Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta… Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh” (Xh 19,5-6).70 Nhưng, sau thời Đa-vít, Ít-ra-en đã sa chước cám dỗ muốn thiết lập một nước giống như các dân tộc khác. Tuy nhiên, nước, đối tượng của Lời hứa được ban cho Đa-vít71 sẽ là công trình của Chúa Thánh Thần; nước đó sẽ thuộc về những người nghèo theo Thần Khí.

710

Việc quên lãng Lề luật và bất trung với Giao Ước dẫn đến cái chết: cuộc lưu đày có vẻ là sự thất bại của các Lời hứa, mà thật ra là sự trung tín bí nhiệm của Thiên Chúa, Đấng cứu độ, và là khởi đầu của cuộc phục hồi như đã hứa, nhưng theo Thần Khí. Dân Thiên Chúa cần phải trải qua cuộc thanh tẩy này;72 cuộc lưu đày mang bóng dáng cây thập giá trong kế hoạch của Thiên Chúa, và số sót những người nghèo trở về từ cuộc lưu đày, là một trong những hình ảnh rõ ràng nhất của Hội Thánh.

Sự mong đợi Đấng Mê-si-a và Thần Khí của Người (711-716)

71164, 522

“Này Ta sắp làm một việc mới” (Is 43,19). Hai đường hướng tiên tri được phác họa, một đường dẫn đến sự mong đợi Đấng Mê-si-a; đường kia hướng đến việc loan báo một Thần Khí mới, hai đường hướng này đồng quy nơi “số sót” nhỏ bé, nơi dân của những người nghèo,73 họ đang mong đợi “niềm an ủi của Ít-ra-en” và “sự cứu chuộc Giê-ru-sa-lem” (Lc 2,25.38) trong niềm hy vọng.

Ở trên, chúng ta đã thấy Chúa Giê-su hoàn thành những lời tiên tri nói về Người như thế nào. Ở đây, chúng ta giới hạn vào những lời tiên tri trong đó tương quan giữa Đấng Mê-si-a và Thần Khí của Người xuất hiện rõ ràng hơn.

712439

Những nét phác họa dung mạo Đấng Mê-si-a được mong đợi, bắt đầu được biểu lộ trong sách Em-ma-nu-en74 (khi “ngôn sứ I-sai-a… đã thấy vinh quang” của Đức Ki-tô: Ga 12,41), đặc biệt trong đoạn văn Is 11,1-2:

“Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,
Từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.
Thần Khí Chúa sẽ ngự trên vị này:
Thần khí khôn ngoan và minh mẫn,
Thần khí mưu lược và dũng mãnh,
Thần khí hiểu biết và kính sợ Chúa.”

713601

Những nét phác họa về Đấng Mê-si-a được mặc khải chủ yếu trong các bài ca về Người Tôi trung.75 Những bài ca này loan báo ý nghĩa cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, và cho thấy cách Người sẽ đổ tràn Thần Khí để cho muôn người được sống: không phải từ bên ngoài, nhưng bằng cách “mặc lấy thân nô lệ” của chúng ta (Pl 2,7). Khi mang lấy cái chết của chúng ta trên mình Người, Người có thể truyền thông cho chúng ta Thần Khí riêng của Người, Thần Khí sự sống của Người.

714

Chính vì vậy, Đức Ki-tô khởi đầu công cuộc loan báo Tin Mừng của Người bằng cách áp dụng cho mình đoạn sau đây của tiên tri I-sai-a (Lc 4,18-19):76

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi,
Vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn,
Ngài đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho người bị áp bức,
công bố một năm hồng ân của Chúa.”

715214, 1965

Các bản văn tiên tri trực tiếp liên quan đến việc sai Chúa Thánh Thần đến, là những lời sấm trong đó Thiên Chúa lấy ngôn ngữ Lời hứa mà nói vào trái tim của dân Ngài, bằng cung giọng yêu thương và trung tín,77 sáng ngày lễ Ngũ Tuần, thánh Phê-rô sẽ tuyên bố việc hoàn thành những điều đó.78 Theo những lời hứa đó, trong “thời sau hết”, Thần Khí Thiên Chúa sẽ đổi mới trái tim người ta bằng cách ghi khắc Lề luật mới trong họ; Ngài sẽ quy tụ và giao hòa những dân tộc đã bị phân tán và chia rẽ; Ngài sẽ biến đổi công trình tạo dựng thứ nhất và Thiên Chúa sẽ ở đó với người ta trong hòa bình.

716368

Đoàn dân “của những người nghèo”,79 những người khiêm nhu và hiền lành, hoàn toàn phó thác cho kế hoạch bí nhiệm của Thiên Chúa của mình, những người mong chờ công lý không bởi người ta nhưng bởi Đấng Mê-si-a, đoàn dân ấy cuối cùng là công trình cao cả mà âm thầm của Chúa Thánh Thần, trải suốt thời gian của các Lời hứa, để chuẩn bị cho cuộc Ngự đến của Đức Ki-tô. Phẩm chất tâm hồn của những người đó, đã được thanh tẩy và soi sáng bởi Thần Khí, được diễn tả trong các Thánh vịnh. Nơi những người nghèo này, Thần Khí chuẩn bị cho Chúa “một dân hoàn hảo.”80

IV. Thần Khí của Đức Ki-tô lúc thời gian viên mãn (717-730)
Gio-an, Vị Tiền hô, Tiên tri và Tẩy giả (717-720)

717523

“Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an” (Ga 1,6). Ông Gio-an được “đầy Thánh Thần, ngay khi còn trong lòng mẹ” (Lc 1,15),81 do chính Đức Ki-tô mà Đức Trinh Nữ Ma-ri-a vừa thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Như vậy, việc Đức Ma-ri-a “viếng thăm” bà Ê-li-sa-bét đã trở thành việc Thiên Chúa viếng thăm dân Ngài.82

718696

Ông Gio-an chính là “tiên tri Ê-li-a phải đến”:83 ngọn lửa của Thần Khí ở trong ông và làm cho ông (với tư cách là người “tiền hô”) “chạy trước” Chúa, Đấng ngự đến. Nơi ông Gio-an, vị Tiền hô, Chúa Thánh Thần hoàn tất việc “chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa” (Lc 1,17).

7192684, 536

Ông Gio-an “còn hơn một Tiên tri nữa.”84 Nơi ông, Chúa Thánh Thần hoàn thành việc “dùng các Tiên tri mà phán dạy.” Ông Gio-an kết thúc hàng ngũ các Tiên tri khởi đầu từ ông Ê-li-a.85 Ông loan báo niềm an ủi Ít-ra-en đã gần kề, là “tiếng” của Đấng An Ủi, Đấng ngự đến.86 Chính ông, như Thần chân lý cũng sẽ làm, “đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng” (Ga 1,7).87 Nơi ông Gio-an, Thần Khí hoàn thành “điều các tiên tri tìm hiểu” và các Thiên thần “ước mong”:88 “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thật rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn… Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,33-36).

720535

Cuối cùng, với ông Gio-an Tẩy Giả, Chúa Thánh Thần khởi sự và biểu hiện trước những gì Ngài sẽ thực hiện với Đức Ki-tô và trong Đức Ki-tô: đó là phục hồi cho con người sự “giống như” Thiên Chúa. Phép rửa của ông Gio-an là phép rửa thống hối, còn Phép Rửa trong nước và trong Thần Khí sẽ là sự tái sinh.89

“Mừng vui lên, hỡi người đầy ân phúc” (721-726)

721484

Đức Ma-ri-a, Mẹ rất thánh của Thiên Chúa, trọn đời đồng trinh, là công trình tuyệt tác của sứ vụ phối hợp giữa Chúa Con và Thần Khí lúc thời gian viên mãn. Trong kế hoạch cứu độ, bởi vì Thần Khí Thiên Chúa đã chuẩn bị Mẹ, lần đầu tiên Chúa Cha đã tìm được Chỗ Ở, nơi Con của Ngài và Thần Khí của Ngài có thể cư ngụ giữa loài người. Theo ý nghĩa này, Truyền thống Hội Thánh thường đọc những bản văn đẹp nhất viết về đức Khôn Ngoan trong tương quan với Đức Ma-ri-a:90 trong phụng vụ, Đức Ma-ri-a được ca ngợi và được trình bày như là “Tòa Đấng Khôn Ngoan.”

Nơi Đức Ma-ri-a, “những kỳ công của Thiên Chúa” mà Thần Khí sắp hoàn thành trong Đức Ki-tô và trong Hội Thánh, bắt đầu được biểu lộ.

722489, 2676

Chúa Thánh Thần đã dùng ân sủng của Ngài mà chuẩn bị Đức Ma-ri-a. Mẹ của Đấng “nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể” (Cl 2,9) tất phải “đầy ơn phúc.” Đức Ma-ri-a đã được thụ thai, trong ân sủng thuần tuý, không hề có tội, với tư cách là người khiêm tốn nhất trong các thụ tạo, xứng đáng nhất trong mọi người để đón nhận hồng ân khôn tả của Đấng Toàn Năng. Thiên thần Gáp-ri-en chào Mẹ cách chính xác là “Con gái Xi-on”: “Kính mừng” (= “Mừng vui lên”).91 Chính Mẹ, trong bài thánh ca của mình,92 đã làm cho lời tạ ơn của toàn dân Thiên Chúa và của Hội Thánh lên tới Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, khi Mẹ cưu mang nơi mình Chúa Con vĩnh cửu.

723485, 506

Nơi Đức Ma-ri-a, Chúa Thánh Thần thực hiện kế hoạch nhân ái của Chúa Cha. Bởi Chúa Thánh Thần, Đức Trinh Nữ đã thụ thai và sinh hạ Con Thiên Chúa. Sự đồng trinh mà vẫn sinh con của Mẹ là độc nhất vô nhị nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần và của đức tin.93

724963

Nơi Đức Ma-ri-a, Chúa Thánh Thần làm tỏ hiện Con của Chúa Cha đã trở thành Con của Đức Trinh Nữ. Mẹ là bụi gai bừng cháy của cuộc Thần hiện tối hậu: chính Mẹ, được đầy tràn Chúa Thánh Thần, tỏ cho thấy Ngôi Lời trong xác phàm khiêm hạ của Người, và làm cho những kẻ nghèo hèn94 và những của đầu mùa của các dân tộc95 nhận biết Người.

725208, 2619

Cuối cùng, qua Đức Ma-ri-a, Chúa Thánh Thần bắt đầu làm cho được hiệp thông với Đức Ki-tô, những người là đối tượng của tình yêu nhân ái của Thiên Chúa (“những người thiện tâm” của Thiên Chúa96), và những người khiêm hạ luôn luôn là những người đầu tiên đón nhận Người: các mục đồng, các đạo sĩ, ông Simêon và bà An-na, cô dâu chú rể ở Ca-na và các môn đệ đầu tiên.

726494, 2618

Vào cuối sứ vụ này của Chúa Thánh Thần, Đức Ma-ri-a trở nên “Người Đàn Bà”, bà E-và mới, “Mẹ của chúng sinh”, Mẹ của “Đức Ki-tô toàn thể” (“totius ChristiMater).97 Chính với tư cách này, Mẹ hiện diện với nhóm Mười Hai, “đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện” (Cv 1,14), vào lúc bình minh của “thời đại cuối cùng” mà Thần Khí sắp khai mạc vào sáng ngày lễ Ngũ Tuần với việc làm tỏ hiện Hội Thánh.

Đức Ki-tô Giê-su (727-730)

727438, 695, 536

Toàn bộ sứ vụ của Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong thời gian viên mãn tập trung vào sự kiện Chúa Con là Đấng Được Xức Dầu bằng Thần Khí của Chúa Cha khởi từ cuộc Nhập Thể của Người: Chúa Giê-su là Đức Ki-tô, Đấng Mê-si-a.

Toàn bộ chương hai của Tín biểu phải được đọc dưới ánh sáng này. Toàn bộ công trình của Đức Ki-tô là sứ vụ phối hợp của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần. Ở đây, chúng ta sẽ chỉ đề cập những gì liên quan đến lời Chúa Giê-su hứa ban Thánh Thần và việc Người thực hiện lời hứa đó sau khi Người được tôn vinh.

7282615

Chúa Giê-su không mặc khải trọn vẹn Chúa Thánh Thần, cho tới khi Người được tôn vinh qua cái Chết và sự Sống lại của Người. Tuy nhiên, Người cũng dần dần gợi ý về Chúa Thánh Thần khi Người giảng dạy dân chúng, khi Người mặc khải Thịt của Người sẽ là của ăn cho thế gian được sống.98 Người cũng gợi ý cho ông Ni-cô-đê-mô,99 cho người phụ nữ Sa-ma-ria100 và những người tham dự Lễ Lều.101 Người nói cách tỏ tường cho các môn đệ của Người nhân khi dạy họ cầu nguyện102 và khi báo trước việc họ phải là nhân chứng cho Người.103

729388, 1433

Chỉ khi đến Giờ Chúa Giê-su phải được tôn vinh, Người mới hứa rằng Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến, vì cái Chết và sự Sống lại của Người sẽ là sự hoàn thành Lời đã hứa với các Tổ phụ:104 Thần chân lý, Đấng Bào Chữa khác, sẽ được Chúa Cha ban nhờ lời cầu xin của Chúa Giê-su; chính Ngài sẽ được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Giê-su; Chúa Giê-su sẽ sai Chúa Thánh Thần từ Chúa Cha mà đến, bởi vì Ngài xuất phát từ Chúa Cha. Chúa Thánh Thần sẽ đến, và chúng ta sẽ nhận biết Ngài, Ngài sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi, Ngài sẽ cư ngụ với chúng ta; Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta mọi sự và nhắc cho chúng ta nhớ tất cả những gì Chúa Giê-su đã nói, và Ngài sẽ làm chứng cho Đức Ki-tô; Ngài sẽ dẫn chúng ta đến chân lý trọn vẹn và sẽ tôn vinh Đức Ki-tô. Còn đối với thế gian, Ngài sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính, và về việc xét xử.

730850

Cuối cùng, Giờ của Chúa Giê-su đã đến:105 Chúa Giê-su phó thác thần khí của Người trong tay Chúa Cha106 vào đúng lúc Người toàn thắng sự chết bằng cái Chết của mình, đến độ khi “sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha” (Rm 6,4), Người liền “thổi hơi” ban Chúa Thánh Thần trên các môn đệ của Người.107 Từ Giờ đó, sứ vụ của Đức Ki-tô và của Chúa Thánh Thần trở thành sứ vụ của Hội Thánh: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21).108

V. Thần Khí và Hội Thánh trong thời đại cuối cùng (731-741)
Lễ Ngũ Tuần (731-732)

7312623, 767, 1302

Ngày lễ Ngũ Tuần (vào cuối bảy tuần mừng lễ Vượt Qua), cuộc Vượt Qua của Đức Ki-tô được hoàn thành bằng việc tuôn đổ Chúa Thánh Thần, Đấng được biểu lộ, được ban, và được truyền thông với tư cách là một Ngôi Vị thần linh: Chúa Ki-tô từ nguồn sung mãn của Người tuôn đổ cách đầy tràn Thần Khí của Người.109

732244, 672

Trong ngày đó, mầu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh được mặc khải trọn vẹn. Sau ngày đó, Nước mà Đức Ki-tô đã loan báo, được mở ra cho những ai tin vào Người: trong sự khiêm hạ của xác phàm và trong đức tin, họ đã được tham dự vào sự hiệp thông của Ba Ngôi Chí Thánh. Chúa Thánh Thần, nhờ việc Ngài ngự đến, mà Ngài không ngừng ngự đến, dẫn đưa trần gian vào “thời đại cuối cùng”, thời đại của Hội Thánh, vào Nước đã được sở hữu làm gia sản, nhưng chưa hoàn tất:

“Chúng ta đã thấy Ánh sáng thật, chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần Thiên Chúa, chúng ta đã tìm được đức tin chân chính: chúng ta tôn thờ Ba Ngôi bất khả phân ly, vì chính Ba Ngôi đã cứu độ chúng ta.”110

Chúa Thánh Thần – Hồng ân của Thiên Chúa (733-736)

733218

“Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8.16) và tình yêu là hồng ân đầu tiên, chứa đựng tất cả mọi sự khác. Tình yêu này “Thiên Chúa đã đổ vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Ngài ban cho chúng ta” (Rm 5,5).

7341987

Bởi vì do tội mà chúng ta chết hoặc ít nhất là bị thương, nên hiệu quả đầu tiên của hồng ân tình yêu là ơn tha thứ các tội của chúng ta. Chính “ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần” (2 Cr 13,13) trong Hội Thánh phục hồi những người đã được Rửa Tội trở lại tình trạng “giống như” Thiên Chúa mà họ đã đánh mất vì tội lỗi.

7351822

Lúc đó Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta “bảo chứng” hoặc “những ân huệ khởi đầu” của phần gia sản của chúng ta:111 đó là chính sự sống của Ba Ngôi Chí Thánh, là yêu thương “như chính Ngài đã yêu thương chúng ta.”112 Tình yêu này (Đức mến của 1 Cr 13) là nguyên lý của đời sống mới trong Đức Ki-tô, nay có thể thực hiện được bởi vì chúng ta đã lãnh nhận “sức mạnh của Thánh Thần khi Ngài ngự xuống” (Cv 1,8).

7361832

Nhờ sức mạnh đó của Chúa Thánh Thần, các con cái Thiên Chúa có thể mang lại hoa trái. Đấng đã tháp chúng ta vào Cây Nho thật, sẽ làm cho chúng ta mang lại hoa trái của Thần Khí, là “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22-23). Thần Khí là sự sống của chúng ta; chúng ta càng từ bỏ chính mình,113 Thần Khí càng làm cho chúng ta hoạt động.114

“Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được phục hồi để vào thiên đàng, được dẫn lên Nước Trời, được ban ơn làm nghĩa tử: chúng ta được vững lòng để gọi Thiên Chúa là Cha của mình, và thông phần vào ân sủng của Đức Ki-tô, được gọi là con cái ánh sáng và dự phần vào vinh quang vĩnh cửu.”115

Chúa Thánh Thần và Hội Thánh (737-741)

737787-798, 1093-1109

Sứ vụ của Đức Ki-tô và của Chúa Thánh Thần được thực hiện trong Hội Thánh, là Thân Thể Đức Ki-tô và Đền Thờ Chúa Thánh Thần. Sứ vụ phối hợp này từ nay đưa các tín hữu của Đức Ki-tô vào sự hiệp thông của Người với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần: Thần Khí chuẩn bị người ta, Ngài đến với họ trước bằng ân sủng của Ngài để lôi kéo họ đến với Đức Ki-tô. Chính Ngài làm tỏ hiện Chúa phục sinh cho họ, nhắc cho họ nhớ Lời của Người và mở trí cho họ hiểu được sự Chết và sự Sống Lại của Người. Ngài làm cho mầu nhiệm của Đức Ki-tô hiện diện cho họ, nhất là trong bí tích Thánh Thể, để hòa giải họ, và cho họ được hiệp thông với Thiên Chúa, để làm cho họ “mang lại nhiều hoa trái.”116

738850, 777

Như vậy, sứ vụ của Hội Thánh không phải là được thêm vào sứ vụ của Đức Ki-tô và của Chúa Thánh Thần, nhưng là bí tích của sứ vụ đó: Hội Thánh, tự bản chất và trong tất cả các chi thể của mình, được sai đi để loan báo và làm chứng, hiện tại hóa và truyền bá mầu nhiệm hiệp thông của Ba Ngôi Chí Thánh (đây sẽ là nội dung của mục kế tiếp):

“Tất cả chúng ta đã lãnh nhận cùng một Thần Khí duy nhất là Thánh Thần, nên một cách nào đó chúng ta được kết hợp với nhau và với Thiên Chúa. Mặc dầu chúng ta nhiều người, và mặc dầu Đức Ki-tô đã làm cho Thần Khí của Chúa Cha và của Người cư ngụ trong mỗi người chúng ta, Thần Khí vẫn là một và không thể phân chia, Ngài quy tụ những thần trí riêng rẽ… trong sự hợp nhất nhờ chính Ngài và làm cho tất cả như nên một trong Ngài. Cũng như sức mạnh của Mình Thánh Chúa Ki-tô làm cho những ai ăn Mình Thánh Người được thuộc về một thân thể duy nhất như thế nào, thì cũng một cách đó, theo tôi nghĩ, Thần Khí duy nhất và không thể phân chia của Thiên Chúa đang ngự trong mọi người, cũng đưa mọi người đến sự hợp nhất tinh thần như vậy.”117

7391076

Bởi vì Chúa Thánh Thần là sự Xức Dầu của Đức Ki-tô, nên Đức Ki-tô, là Đầu của thân thể, tuôn đổ Thánh Thần cho các chi thể của Người để nuôi dưỡng và chữa lành họ, cắt đặt họ vào trong các phận vụ đối với nhau, làm cho họ được sống, sai họ đi làm chứng, liên kết họ vào việc Người dâng mình lên Chúa Cha và vào việc Người chuyển cầu cho khắp cả trần gian. Qua các bí tích của Hội Thánh, Đức Ki-tô truyền thông cho các chi thể của Người Thần Khí của Người, là Đấng Thánh và là Đấng Thánh Hóa (đây sẽ là nội dung của Phần Thứ Hai của Sách Giáo Lý này).

740

“Những kỳ công của Thiên Chúa” đang nói ở đây, được ban cho các tín hữu trong các bí tích của Hội Thánh, sẽ mang lại hoa trái trong đời sống mới trong Đức Ki-tô theo Thần Khí (đây sẽ là nội dung của Phần Thứ Ba của Sách Giáo Lý này).

741

“Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8,26). Chúa Thánh Thần, Đấng thực hiện các công trình của Thiên Chúa, là Thầy dạy cầu nguyện (đây sẽ là nội dung của Phần Thứ Tư của Sách Giáo Lý này).

Tóm lược (742-747)

742

“Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Áp-ba, Cha ơi” (Gl 4,6).

743

Từ lúc khởi đầu cho đến lúc hoàn tất thời gian, khi Thiên Chúa sai Con của Ngài, Ngài luôn luôn sai Thần Khí của Ngài: Sứ vụ của hai Ngôi được phối hợp và không thể tách biệt nhau..

744

Khi thời gian đến hồi viên mãn, Chúa Thánh Thần hoàn thành nơi Đức Ma-ri-a mọi công cuộc chuẩn bị để Đức Ki-tô ngự đến giữa dân của Thiên Chúa. Qua hành động của Chúa Thánh Thần nơi Đức Ma-ri-a, Chúa Cha ban cho trần gian Đấng Em-ma-nu-en, Đấng là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23).

745

Con Thiên Chúa qua việc Xức Dầu bằng Chúa Thánh Thần được thánh hiến làm Đức Ki-tô (Đấng Mê-si-a) trong cuộc Nhập Thể của Người.118

746

Chúa Giê-su, nhờ sự Chết và sự Sống lại của Người, được thiết đặt làm Chúa và làm Đức Ki-tô trong vinh quang.119 Chính Người, từ nguồn sung mãn của mình, tuôn đổ Chúa Thánh Thần trên các Tông Đồ và trên Hội Thánh.

747

Chúa Thánh Thần, Đấng mà Đức Ki-tô là Đầu đã tuôn đổ cho các chi thể của Người, xây dựng, ban sinh khí và thánh hóa Hội Thánh. Hội Thánh là bí tích của sự hiệp thông giữa Ba Ngôi Chí Thánh và loài người.


Chú thích

5 Tín biểu Ni-xê-a – Constantinôpôli: DS 150.

6 X. Ga 16,13.

7 X. Gl 4,6.

8 X. Ga 3,34.

9 X. Ga 7,39.

10 X. Ga 17,22.

11 X. Ga 16,14.

12 Thánh Grêgôriô thành Nyssa, Adversus Macedonianos de Spiritu Sancto, 16: Gregorii Nysseni opera, ed.W. Jaeger-H. Langerbeck, v. 3/1 (Leiden 1958) 102-103 (PG 45,1321).

13 X. Mt 28,19.

14 X. Ga 3,5-8.

15 X. 1 Ga 2,1 (parakleton).

16 X. Ga 16,13.

17 X. Ga 19,34; 1 Ga 5,8.

18 X. Ga 4,10-14; 7,38; Xh 17,1-6; Is 55,1; Dcr 14,8; 1 Cr 10,4; Kh 21,6; 22,17.

19 X. 1 Ga 2,20.27; 2 Cr 1,21.

20 X. Xh 30,22-32.

21 X. 1 Sm 16,13.

22 X. Lc 4,18-19; Is 61,1.

23 X. Lc 2,11.

24 X. Lc 2,26-27.

25 X. Lc 4,1.

26 X. Lc 6,19; 8,46.

27 X. Rm 1,4; 8,11.

28 X. Cv 2,36.

29 Thánh Augustinô, Sermo 341,1,1: PL 39,1493; Ibid. 9,11: PL 34,1499.

30 X. 1 V 18,38-39.

31 X. Cv 2,3-4.

32 X. Thánh Gio-an Thánh Giá, Llama de amor viva: Biblioteca Mistica Carmelitana, v. 13 (Burgos 1931) 1-102; 103-213.

33 X. Xh 24,15-18.

34 X. Xh 33,9-10.

35 X. Xh 40,36-38; 1 Cr 10,1-2.

36 X. 1 V 8,10-12.

37 X. Lc 1,35.

38 X. Cv 1,9.

39 X. Lc 21,27.

40 X. 2 Cr 1,22; Ep 1,13; 4,30.

41 X. Mc 6,5; 8,23.

42 X. Mc 10,16.

43 X. Mc 16,18; Cv 5,12; 14,3.

44 X. Cv 8,17-19; 13,3; 19,6.

45 X. Dt 6,2.

46 X. Lc 11,20.

47 Chúa Nhật Hiện Xuống, Thánh Thi Kinh Chiều I và II: Các Giờ Kinh Phụng Vụ, editio typica, v.2 (Typis Polyglottis Vaticanis 1974) 795 và 812.

48 X. St 8,8-12.

49 X. Mt.3,16 và song song.

50 X. Gl 4,4.

51 X. 2 Cr 3,14.

52 X. Ga 5,39.46.

53 Tín biểu Ni-xê-a – Constantinôpôli: DS 150.

54 X. Lc 24,44.

55 X. Tv 33,6; 104,30; St 1,2; 2,7; Gv 3,20-21; Xh 37,10.

56 Officium Horarum Byzantinum. Matutinum pro die Dominica modi secundi, Antiphonae 1 et 2: Parakletikês (Romae 1885) 107.

57 Thánh I-rê-nê, Demonstratio praedicationis apostolicae, 11: SC 62,48-49.

58 X. Rm 3,23.

59 X. Ga 1,14; Pl 2,7.

60 X. St 18,1-15; Lc 1,26-38.54-55; Ga 1,12-13; Rm 4,16-21.

61 X. St 12,3.

62 X. Gl 3,16.

63 X. Ga 11,52.

64 X. Lc 1,73.

65 X. St 22,17-18; Rm 8,32; Ga 3,16.

66 X. Ep 1,13-14; Gl 3,14.

67 X. Xh 19-20; Đnl 1-11; 29-30.

68 X. Gl 3,24.

69 X. Rm 3,20.

70 X. 1 Pr 2,9.

71 X. 2 Sm 7; Tv 89; Lc 1,32-33.

72 X. Lc 24,26.

73 X. Sp 2,3.

74 X. Is 6-12.

75 X. Is 42,1-9; Mt 12,18-21; Ga 1,32-34, atque etiam Is 49,16; Mt 3,17; Lc 2,32, et denique Is 50,4-10 et 52,13-15; 53,12.

76 X. Is 61,1-2.

77 X. Ed 11,19; 36,25-28; 37,1-14; Gr 31,31-34; Ge 3,1-5.

78 X. Cv 2,17-21.

79 X. Sp 2,3; Tv 22,27; 34,3; Is 49,13; 61,1; v.v…

80 X. Lc 1,17.

81 X. Lc 1,41.

82 X. Lc 1,68.

83 X. Mt 17,10-13.

84 X. Lc 7,26.

85 X. Mt 11,13-14.

86 X. Ga 1,23; Is 40,1-3.

87 X. Ga 15,26; 5,33.

88 X. 1 Pr 1,10-12.

89 X. Ga 3,5.

90 X. Cn 8,1-9,6; Hc 24.

91 X. Sp 3,14; Dcr 2,14.

92 X. Lc 1,46-55.

93 X. Lc 1,26-38; Rm 4,18-21; Gl 4,26-28.

94 X. Lc 2,15-19.

95 X. Mt 2,11.

96 X. Lc 2,14.

97 X. Ga 19,25-27.

98 X. Ga 6,27.51.62-63.

99 X. Ga 3,5-8.

100 X. Ga 4,10.14.23-24.

101 X. Ga 7,37-39.

102 X. Lc 11,13.

103 X. Mt 10,19-20.

104 X. Ga 14,16-17.26; 15,26; 16,7-15; 17,26.

105 X. Ga 13,1; 17,1.

106 X. Lc 23,46; Ga 19,30.

107 X. Ga 20,22.

108 X. Mt 28,19; Lc 24,47-48; Cv 1,8.

109 X. Cv 2,33-36.

110 Officium Horarum Byzantinum. Vespertinum in die Pentecostes, Sticherum 4: Pentekostarion (Romae 1884) 390.

111 X. Rm 8,23; 2 Cr 1,22.

112 X. 1 Ga 4,11-12.

113 X. Mt 16,24-26.

114 X. Gl 5,25.

115 Thánh Ba-si-li-ô Cả, Liber de Spiritu Sancto, 15,36: SC 17bis, 370 (PG 32,132).

116 X. Ga 15,5.8.16.

117 Thánh Cyrillô thành A-lê-xan-ri-a, Commentarius in Iohannem 11, 11: PG 74,561.

118 X. Tv 2,6-7.

119 X. Cv 2,36.

Scroll to Top