Tóm tắt Thư gửi tín hữu Rô-ma

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Tân Ước
Tóm tắt Cựu Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Rm 1,1-7 Lời mở đầu
Rm 1,8-15 Tạ ơn và cầu xin
Rm 1,16-11,36 CON NGƯỜI ĐƯỢC CỨU ĐỘ NHỜ ĐỨC TIN
Rm 1,16-4,25 1. THIÊN CHÚA LÀM CHO CON NGƯỜI NÊN CÔNG CHÍNH
Rm 1,16-17 Đề tài bức thư
Rm 1,18-3,20 A. NGƯỜI NGOẠI PHẢI CHỊU CƠN THỊNH NỘ CỦA THIÊN CHÚA
Rm 2,1-11 Người Do-thái cũng phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa
Rm 2,12-24 Mặc dầu có Luật Mô-sê
Rm 2,25-29 Mặc dầu có phép cắt bì
Rm 3,1-8 Mặc dầu có lời hứa của Thiên Chúa
Rm 3,9-20 Mọi người đều bị tội lỗi thống trị
Rm 3,21-31 B. CON NGƯỜI ĐƯỢC NÊN CÔNG CHÍNH NHỜ ĐỨC TIN
Rm 3,21-26 Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng Công Chính
Rm 3,27-31 Vai trò của đức tin
Rm 4,1-25 C. GƯƠNG TỔ PHỤ ÁP-RA-HAM
Rm 4,1-8 Ông Áp-ra-ham được nên công chính vì đã tin
Rm 4,9-12 Không phải vì chịu phép cắt bì
Rm 4,13-17 Không phải vì giữ Lề Luật
Rm 4,18-25 Lòng tin của ông Áp-ra-ham và lòng tin của chúng ta
Rm 5,1-11,36 2. THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ CON NGƯỜI
Rm 5,1-11 Một khi nên công chính, con người được bảo đảm ơn cứu độ
Rm 5,12-7,25 A. CHÚNG TA ĐƯỢC GIẢI THOÁT KHỎI TỘI LỖI, SỰ CHẾT VÀ LỀ LUẬT
Rm 5,12-21 A-đam và Đức Ki-tô Giê-su
Rm 6,1-11 Phép rửa
Rm 6,12-14 Phục vụ tội lỗi và phục vụ sự công chính
Rm 6,15-19 Người tín hữu được giải thoát khỏi tội lỗi
Rm 6,20-23 Kết quả của tội lỗi và kết quả của sự công chính
Rm 7,1-6 Người tín hữu được giải thoát khỏi Lề Luật
Rm 7,7-13 Vai trò của Lề Luật
Rm 7,14-25 Cuộc chiến đấu nội tâm
Rm 8,1-39 B. NGƯỜI TÍN HỮU SỐNG THEO THẦN KHÍ
Rm 8,1-13 Sống theo Thần Khí
Rm 8,14-17 Nhờ Thần Khí, chúng ta được làm con Thiên Chúa
Rm 8,18-27 Vinh quang dành cho ta
Rm 8,28-30 Ý định cứu độ của Thiên Chúa
Rm 8,31-39 Ca tụng tình yêu của Thiên Chúa
Rm 9,1-11,36 C. VẤN ĐỀ ÍT-RA-EN KHÔNG TIN
Rm 9,1-5 Các đặc ân dành cho Ít-ra-en
Rm 9,6-13 Thiên Chúa không thất tín
Rm 9,14-24 Thiên Chúa không bất công
Rm 9,25-33 Cựu Ước thấy trước Ít-ra-en sẽ thất trung và dân ngoại sẽ được kêu gọi
Rm 10,1-4 Ít-ra-en không nhận biết rằng Thiên Chúa làm cho con người nên công chính
Rm 10,5-13 Ông Mô-sê báo trước con người được nên công chính nhờ đức tin
Rm 10,14-21 Ít-ra-en không tự bào chữa
Rm 11,1-10 Phần còn sót lại của Ít-ra-en
Rm 11,11-15 Thiên Chúa sẽ khôi phục Ít-ra-en
Rm 11,16-24 Cây ô-liu dại và cây ô-liu tốt
Rm 11,25-32 Ít-ra-en sẽ trở lại
Rm 11,33-36 Ca tụng thánh ý nhiệm mầu
Rm 12,1-15,13 KHUYÊN NHỦ
Rm 12,1-2 Cách thức xứng hợp để thờ phượng Thiên Chúa
Rm 12,3-13 Sống khiêm nhường và bác ái trong cộng đoàn
Rm 12,14-21 Bác ái đối với mọi người, kể cả thù địch
Rm 13,1-7 Phục tùng chính quyền
Rm 13,8-10 Yêu thương là chu toàn Lề Luật
Rm 13,11-14 Người tín hữu là con cái ánh sáng
Rm 14,1-15,13 Bác ái đối với người yếu tin
Rm 15,14-16,27 KẾT
Rm 15,14-21 Công việc phục vụ của thánh Phao-lô
Rm 15,22-33 Dự định mấy chuyến đi
Rm 16,1-16 Giới thiệu và chào thăm
Rm 16,17-20 Tái bút lần thứ nhất: khuyên nhủ coi chừng
Rm 16,21-24 Tái bút lần thứ hai: chào thăm lần cuối
Rm 16,25-27 Vinh tụng ca

Scroll to Top