Tóm tắt Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Tân Ước
Tóm tắt Cựu Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Mt 1,1-2,23 I. GIÁNG SINH VÀ THỜI THƠ ẤU CỦA ĐỨC GIÊ-SU
Mt 1,1-17 Gia phả Đức Giê-su Ki-tô (Lc 3,23-38)
Mt 1,18-25 Truyền tin cho ông Giu-se (Lc 2,1-7)
Mt 2,1-12 Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giê-su Hài Nhi
Mt 2,13-18 Đức Giê-su trốn sang Ai-cập và các anh hài bị giết
Mt 2,19-23 Từ Ai-cập về đất Ít-ra-en
Mt 3,1-7,29 II. CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI
Mt 3,1-4,25 1. PHẦN KÝ THUẬT
Mt 3,1-12 Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng (Mc 1,1-8; Lc 3,1-18; Ga 1,19-28)
Mt 3,13-17 Đức Giê-su chịu phép rửa (Mc 1,9-11; Lc 3,21-22)
Mt 4,1-11 Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mc 1,12-13; Lc 4,1-13)
Mt 4,12-17 Đức Giê-su lánh qua miền Ga-li-lê (Mc 1,14-15; Lc 4,14-15)
Mt 4,18-22 Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mc 1,16-20; Lc 5,1-11)
Mt 4,23-25 Đức Giê-su giảng dạy và chữa bệnh (Lc 6,17-19)
Mt 5,1-7,29 2. BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
Mt 5,1-12 Tám mối Phúc (Lc 6,20-23)
Mt 5,13-16 Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9,50; Lc 14,34-35)
Mt 5,17-19 Đức Giê-su kiện toàn Luật Mô-sê
Mt 5,20 Đức công chính của người môn đệ
Mt 5,21-26 Đừng giận ghét (Lc 12,57-59)
Mt 5,27-30 Chớ ngoại tình
Mt 5,31-32 Đừng ly dị (Mt 19,9; Mc 10,11-12; Lc 16,18)
Mt 5,33-37 Đừng thề thốt
Mt 5,38-42 Chớ trả thù (Lc 6,29-30)
Mt 5,43-48 Phải yêu kẻ thù (Lc 6,27-28.32-36)
Mt 6,1-4 Bố thí cách kín đáo
Mt 6,5-6 Cầu nguyện nơi kín đáo
Mt 6,7-15 Kinh “Lạy Cha” (Lc 11,2-4)
Mt 6,16-18 Ăn chay cách kín đáo
Mt 6,19-21 Của cải trên trời (Lc 12,33-34)
Mt 6,22-23 Đèn của thân thể (Lc 11,34-36)
Mt 6,24 Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của (Lc 16,13)
Mt 6,25-34 Tin tưởng vào Chúa quan phòng (Lc 12,22-31)
Mt 7,1-5 Đừng xét đoán (Lc 6,37-38.41-42)
Mt 7,6 Đừng quăng của thánh cho chó
Mt 7,7-11 Cứ xin thì sẽ được (Lc 11,9-13)
Mt 7,12 Khuôn vàng thước ngọc (Lc 6,31)
Mt 7,13-14 Hai con đường (Lc 13,24)
Mt 7,15-20 Cây nào trái ấy (Lc 6,43-44)
Mt 7,21-27 Môn đệ chân chính (Lc 6,47-49; 13,25-27)
Mt 7,28-29 Cách giảng dạy của Đức Giê-su
Mt 8,1-10,42 III. RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI
Mt 8,1-9,38 1. PHẦN KÝ THUẬT
Mt 8,1-4 Đức Giê-su chữa người bị phong hủi (Mc 1,40-45; Lc 5,12-14)
Mt 8,5-13 Đức Giê-su chữa đầy tớ của một đại đội trưởng (Lc 7,1-10)
Mt 8,14-15 Đức Giê-su chữa bà mẹ vợ ông Phê-rô (Mc 1,29-31; Lc 4,38-39)
Mt 8,16-17 Đức Giê-su chữa lành mọi kẻ ốm đau (Mc 1,32-34; Lc 4,40-41)
Mt 8,18-22 Người môn đệ phải bỏ mọi sự (Lc 9,57-62)
Mt 8,23-27 Đức Giê-su dẹp yên biển động (Mc 4,35-41; Lc 8,22-25)
Mt 8,28-34 Hai người bị quỷ ám (Mc 5,1-20; Lc 8,26-39)
Mt 9,1-8 Đức Giê-su chữa người bại liệt (Mc 2,1-12; Lc 5,17-26)
Mt 9,9 Đức Giê-su kêu gọi ông Mát-thêu (Mc 2,13-14; Lc 5,27-28)
Mt 9,10-13 Đức Giê-su dùng bữa với những người tội lỗi (Mc 2,15-17; Lc 5,29-32)
Mt 9,14-17 Tranh luận về việc ăn chay (Mc 2,18-22; Lc 5,33-39)
Mt 9,18-26 Đức Giê-su chữa người đàn bà bị băng huyết và cho con gái một vị thủ lãnh sống lại (Mc 5,21-43; Lc 8,40-56)
Mt 9,27-31 Đức Giê-su chữa hai người mù
Mt 9,32-34 Đức Giê-su chữa người câm bị quỷ ám
Mt 9,35-38 Đức Giê-su thương dân chúng lầm than
Mt 10,1-42 2. BÀI GIẢNG VỀ SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO
Mt 10,1-16 Đức Giê-su sai mười hai Tông Đồ đi giảng (Mc 3,13-19; 6,7-13; Lc 6,12-16; 9,1-6)
Mt 10,17-25 Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại (Mc 13,9-13; Lc 21,12-19)
Mt 10,26-33 Hãy nói giữa ban ngày, đừng có sợ (Lc 12,2-9)
Mt 10,34-36 Đức Giê-su đến để gây chia rẽ (Lc 12,51-53)
Mt 10,37-39 Từ bỏ mình để theo Đức Giê-su (Lc 14,26-27)
Mt 10,40-42 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy (Mc 9,41)
Mt 11,1-13,52 IV. MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI
Mt 11,1-12,50 1. PHẦN KÝ THUẬT
Mt 11,1 Nhập đề
Mt 11,2-15 Câu hỏi của ông Gio-an Tẩy Giả và câu trả lời của Đức Giê-su (Lc 7,18-28)
Mt 11,16-19 Đức Giê-su phán đoán về thế hệ của Người (Lc 7,31-35)
Mt 11,20-24 Khốn cho những thành đã chứng kiến các phép lạ mà không sám hối (Lc 10,13-15)
Mt 11,25-27 Chúa Cha và người Con (Lc 10,21-22)
Mt 11,28-30 Hãy mang lấy ách của tôi
Mt 12,1-8 Môn đệ bứt lúa ăn ngày sa-bát (Mc 2,23-28; Lc 6,1-5)
Mt 12,9-14 Đức Giê-su chữa người bị bại tay trong ngày sa-bát (Mc 3,1-6; Lc 6,6-11)
Mt 12,15-21 Đức Giê-su, người Tôi Trung của Thiên Chúa
Mt 12,22-32 Đức Giê-su và quỷ vương Bê-en-dê-bun (Mc 3,20-30; Lc 11,14-23)
Mt 12,33-37 Lòng có đầy, miệng mới nói ra (Lc 6,43-45)
Mt 12,38-42 Dấu lạ ngôn sứ Giô-na (Mc 8,11-12; Lc 11,29-32)
Mt 12,43-45 Quỷ phản công (Lc 11,24-26)
Mt 12,46-50 Ai thuộc gia đình của Đức Giê-su? (Mc 3,31-35; Lc 8,19-21)
Mt 13,1-52 2. BÀI GIẢNG BẰNG DỤ NGÔN
Mt 13,1-3a Nhập đề (Mc 4,1-2; Lc 8,4)
Mt 13,3b-9 Dụ ngôn người gieo giống (Mc 4,3-9; Lc 8,5-8)
Mt 13,10-17 Tại sao Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói? (Mc 4,10-12; Lc 8,9-10)
Mt 13,18-23 Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống (Mc 4,13-20; Lc 8,11-15)
Mt 13,24-30 Dụ ngôn cỏ lùng
Mt 13,31-32 Dụ ngôn hạt cải (Mc 4,30-32; Lc 13,18-19)
Mt 13,33 Dụ ngôn men trong bột (Lc 13,20-21)
Mt 13,34-35 Tại sao Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói? (Mc 4,33-34)
Mt 13,36-43 Giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng
Mt 13,44-46 Dụ ngôn kho báu và ngọc quý
Mt 13,47-50 Dụ ngôn chiếc lưới
Mt 13,51-52 Kết thúc
Mt 13,53-18,35 V. GIÁO HỘI, BƯỚC ĐẦU CỦA NƯỚC TRỜI
Mt 13,53-17,27 1. PHẦN KÝ THUẬT
Mt 13,53-58 Đức Giê-su về thăm Na-da-rét (Mc 6,1-6; Lc 4,16-30)
Mt 14,1-2 Vua Hê-rô-đê và Đức Giê-su (Mc 6,14-16; Lc 9,7-9)
Mt 14,3-12 Ông Gio-an Tẩy Giả bị chém đầu (Mc 6,17-29)
Mt 14,13-21 Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất (Mc 6,30-44; Lc 9,10-17; Ga 6,1-14)
Mt 14,22-33 Đức Giê-su đi trên mặt nước (Mc 6,45-52; Ga 6,16-21)
Mt 14,34-36 Đức Giê-su chữa nhiều người đau ốm tại Ghen-nê-xa-rét (Mc 6,53-56)
Mt 15,1-9 Tranh luận về truyền thống (Mc 7,1-13)
Mt 15,10-20 Cái gì làm cho con người ra ô uế? (Mc 7,14-23)
Mt 15,21-28 Đức Giê-su chữa con gái người đàn bà Ca-na-an (Mc 7,24-30)
Mt 15,29-31 Đức Giê-su chữa nhiều bệnh nhân tại ven Biển Hồ Ga-li-lê
Mt 15,32-39 Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều lần thứ hai (Mc 8,1-10)
Mt 16,1-4 Người Do-thái đòi dấu lạ từ trời (Mc 8,11-13; Lc 12,54-56)
Mt 16,5-12 Men Pha-ri-sêu và Xa-đốc (Mc 8,14-21)
Mt 16,13-20 Ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa (Mc 8,27-30; Lc 9,18-21)
Mt 16,21-23 Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ nhất (Mc 8,31-33; Lc 9,22)
Mt 16,24-28 Điều kiện phải có để theo Đức Giê-su (Mc 8,34-9,1; Lc 9,23-27)
Mt 17,1-8 Đức Giê-su hiển dung (Mc 9,2-8; Lc 9,28-36)
Mt 17,9-13 Câu hỏi về ngôn sứ Ê-li-a (Mc 9,9-13)
Mt 17,14-21 Đức Giê-su chữa đứa trẻ bị kinh phong (Mc 9,14-29; Lc 9,37-43a)
Mt 17,22-23 Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ hai (Mc 9,30-32; Lc 9,43b-45)
Mt 17,24-27 Đức Giê-su và ông Phê-rô nộp thuế
Mt 18,1-35 2. BÀI GIẢNG VỀ GIÁO HỘI
Mt 18,1-4 Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? (Mc 9,33-37; Lc 9,46-48)
Mt 18,5-11 Đừng làm cớ cho người ta sa ngã (Mc 9,42-48; Lc 17,1-2)
Mt 18,12-14 Con chiên lạc (Lc 15,4-7)
Mt 18,15-18 Sửa lỗi anh em
Mt 18,19-20 Hiệp lời cầu nguyện
Mt 18,21-22 Anh em tha thứ cho nhau (Lc 17,3b-4)
Mt 18,23-35 Dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót
Mt 19,1-25,46 VI. NƯỚC TRỜI: TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN GẦN
Mt 19,1-23,39 1. PHẦN KÝ THUẬT
Mt 19,1-9 Câu hỏi về việc ly dị (Mc 10,1-12)
Mt 19,10-12 Tự nguyện sống khiết tịnh
Mt 19,13-15 Đức Giê-su và trẻ em (Mc 10,13-16; Lc 18,15-17)
Mt 19,16-22 Người thanh niên có nhiều của cải (Mc 10,17-22; Lc 18,18-23)
Mt 19,23-26 Người giàu có khó vào Nước Trời (Mc 10,23-27; Lc 18,24-27)
Mt 19,27-30 Phần thưởng dành cho ai bỏ mọi sự mà theo Đức Giê-su (Mc 10,28-31; Lc 18,28-30)
Mt 20,1-16 Dụ ngôn thợ làm vườn nho
Mt 20,17-19 Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ ba (Mc 10,32-34; Lc 18,31-34)
Mt 20,20-23 Bà mẹ của hai người con ông Dê-bê-đê (Mc 10,35-40)
Mt 20,24-28 Ai làm lớn phải phục vụ (Mc 10,40-45)
Mt 20,29-34 Đức Giê-su chữa hai người mù tại Giê-ri-khô (Mc 10,46-52; Lc 18,35-43)
Mt 21,1-11 Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a (Mc 11,1-11; Lc 19,28-38; Ga 12,12-16)
Mt 21,12-17 Đức Giê-su đuổi những người đang mua bán trong Đền Thờ (Mc 11,15-19; Lc 19,45-48; Ga 2,13-22)
Mt 21,18-22 Cây vả không ra trái (Mc 11,12-14.20-24)
Mt 21,23-27 Câu hỏi về quyền bính của Đức Giê-su (Mc 11,27-33; Lc 20,1-8)
Mt 21,28-32 Dụ ngôn hai người con
Mt 21,33-46 Dụ ngôn những tá điền sát nhân (Mc 12,1-12; Lc 20,9-19)
Mt 22,1-14 Dụ ngôn tiệc cưới (Lc 14,15-24)
Mt 22,15-22 Nộp thuế cho Xê-da (Mc 12,13-17; Lc 20,20-26)
Mt 22,23-33 Kẻ chết sống lại (Mc 12,18-27; Lc 20,27-40)
Mt 22,34-40 Điều răn trọng nhất (Mc 12,28-34; Lc 10,25-28)
Mt 22,41-46 Đức Ki-tô là Con và cũng là Chúa của vua Đa-vít (Mc 12,35-37; Lc 20,41-44)
Mt 23,1-12 Các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình (Mc 12,38-40; Lc 11,43-46; 20,45-47)
Mt 23,13-32 Đức Giê-su khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-sêu (Mc 12,40; Lc 11,39-48; 20,47)
Mt 23,33-36 Tội ác và hình phạt (Lc 11,49-51)
Mt 23,37-39 Đức Giê-su thương tiếc thành Giê-ru-sa-lem (Lc 13,34-35)
Mt 24,1-25,46 2. BÀI GIẢNG VỀ THỜI CÁNH CHUNG
Mt 24,1-3 Nhập đề (Mc 13,1-4; Lc 21,5-7)
Mt 24,4-14 Những cơn đau đớn khởi đầu (Mc 13,5-13; Lc 21,8-19)
Mt 24,15-25 Cơn gian nan khốn khổ tại Giê-ru-sa-lem (Mc 13,14-23; Lc 21,20-24)
Mt 24,26-28 Cuộc quang lâm của Con Người (Lc 17,23-24)
Mt 24,29-31 Hiện tượng của ngày Quang Lâm (Mc 13,24-27; Lc 21,25-28)
Mt 24,32-36 Thí dụ cây vả (Mc 13,28-32; Lc 21,29-33)
Mt 24,37-44 Phải canh thức và sẵn sàng (Mc 13,32-37; Lc 17,26-30.35-36)
Mt 24,45-51 Dụ ngôn người đầy tớ trung tín (Lc 12,42-46)
Mt 25,1-13 Dụ ngôn mười trinh nữ
Mt 25,14-30 Dụ ngôn những yến bạc (Lc 19,12-27)
Mt 25,31-46 Cuộc Phán Xét chung
Mt 26,1-28,20 VII. THƯƠNG KHÓ VÀ PHỤC SINH
Mt 26,1-5 Âm mưu hại Đức Giê-su (Mc 14,1-2; Lc 22,1-2; Ga 11,45-53)
Mt 26,6-13 Đức Giê-su được xức dầu thơm tại Bê-ta-ni-a (Mc 14,3-9; Ga 12,1-8)
Mt 26,14-16 Giu-đa nộp Đức Giê-su (Mc 14,10-11; Lc 22,3-6)
Mt 26,17-19 Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua (Mc 14,12-16; Lc 22,7-13)
Mt 26,20-25 Đức Giê-su tiên báo Giu-đa sẽ nộp Thầy (Mc 14,17-21; Lc 22,21-23; Ga 13,21-30)
Mt 26,26-29 Đức Giê-su lập bí tích Thánh Thể (Mc 14,22-25; Lc 22,19-20; 1 Cr 11,23-25)
Mt 26,30-35 Đức Giê-su tiên báo thánh Phê-rô sẽ chối Thầy (Mc 14,26-31; Lc 22,31-34; Ga 13,36-38)
Mt 26,36-46 Đức Giê-su cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-ni (Mc 14,32-42; Lc 22,39-46)
Mt 26,47-56 Đức Giê-su bị bắt (Mc 14,43-50; Lc 22,47-53; Ga 18,3-11)
Mt 26,57-68 Đức Giê-su ra trước Thượng Hội Đồng (Mc 14,53-65; Lc 22,54-55.63-71; Ga 18,13-14.19-24)
Mt 26,69-75 Thánh Phê-rô chối Thầy
Mt 27,1-2 Đức Giê-su bị giải đến tổng trấn Phi-la-tô (Mc 15,1; Lc 23,1; Ga 18,28)
Mt 27,3-10 Giu-đa đi thắt cổ (Cv 1,18-19)
Mt 27,11-26 Đức Giê-su ra trước tòa tổng trấn Phi-la-tô (Mc 15,2-15; Lc 23,3-5.13-25; Ga 18,33-9,16)
Mt 27,27-31 Đức Giê-su phải đội vòng gai (Mc 15,16-20; Ga 19,1-3)
Mt 27,32-38 Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá (Mc 15,21-28; Lc 23,26.33-34.36-38; Ga 19,17-24)
Mt 27,39-44 Đức Giê-su bị nhục mạ (Mc 15,29-32; Lc 23,35)
Mt 27,45-56 Đức Giê-su trút linh hồn (Mc 15,33-41; Lc 23,44-49; Ga 19,28-30)
Mt 27,57-61 Mai táng Đức Giê-su (Mc 15,42-47; Lc 23,50-55; Ga 19,38-42)
Mt 27,62-66 Lính canh mồ
Mt 28,1-8 Ngôi mộ trống (Mc 16,1-8; Lc 24,1-10; Ga 20,1-10)
Mt 28,9-10 Đức Giê-su hiện ra với các phụ nữ
Mt 28,11-15 Các thượng tế lừa đảo
Mt 28,16-20 Đức Giê-su hiện ra tại Ga-li-lê, và sai môn đệ đi đến với muôn dân (Mc 16,14-18; Lc 24,36-49; Ga 20,19-23; Cv 1,6-8)

Lên đầu trang