Văn Kiện Công Đồng Vaticanô II

Văn kiện
Văn kiện

Tổng hợp các Văn kiện Công Đồng Vaticanô II (1962-1965), bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (2012).


00. Bảng ký hiệu viết tắt

01. Hiến Chế Về Phụng Vụ Thánh – Sacrosanctum Concilium – Ban hành ngày 04/12/1963.

02. Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội – Lumen Gentium – Ban hành ngày 21/11/1964.

03. Hiến Chế Tín Lý Về Mạc Khải Thiên Chúa – Dei Verbum – Ban hành ngày 18/11/1965.

04. Hiến Chế Mục Vụ Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay – Gaudium Et Spes – Ban hành ngày 07/12/1965.

05. Sắc Lệnh Về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội – Inter Mirifica – Ban hành ngày 04/12/1963.

06. Sắc Lệnh Về Các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương – Orientalium Ecclesiarum – Ban hành ngày 21/11/1964.

07. Sắc Lệnh Về Đại Kết – Unitatis Redintegratio – Ban hành ngày 21/11/1964.

08. Sắc Lệnh Về Nhiệm Vụ Mục Tử Của Các Giám Mục Trong Giáo Hội – Christus Dominus – Ban hành ngày 28/10/1965.

09. Sắc Lệnh Về Đào Tạo Linh Mục – Optatam Totius – Ban hành ngày 28/10/1965.

10. Sắc Lệnh Về Việc Thích Nghi Canh Tân Đời Sống Tu Trì – Perfectae Caritatis – Ban hành ngày 28/10/1965.

11. Sắc Lệnh Về Hoạt Động Tông Đồ Giáo Dân – Apostolicam Actuositatem – Ban hành ngày 18/11/1965.

12. Sắc Lệnh Về Tác Vụ Và Đời Sống Các Linh Mục – Presbyterorum Ordinis – Ban hành ngày 07/12/1965.

13. Sắc Lệnh Về Hoạt Động Truyền Giáo Của Giáo Hội – Ad Gentes – Ban hành ngày 18/11/1965.

14. Tuyên Ngôn Về Giáo Dục Ki-tô Giáo – Gravissimum Educationis – Ban hành ngày 28/10/1965.

15. Tuyên Ngôn Về Mối Liên Hệ Của Giáo Hội Với Các Tôn Giáo Ngoài Ki-tô Giáo – Nostra Aetate – Ban hành ngày 28/10/1965.

16. Tuyên Ngôn Về Tự Do Tôn Giáo – Dignitatis Humanae – Ban hành ngày 07/12/1965.

Scroll to Top