ĐOẠN THỨ HAI: BẢY BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH (1210–1690)

12101113

Các bí tích của Luật Mới được thiết lập bởi Đức Ki-tô; có bảy bí tích: Rửa Tội, Thêm Sức, Thánh Thể, Thống Hối, Xức Dầu Bệnh Nhân, Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. Bảy bí tích này liên quan đến tất cả các giai đoạn và thời điểm quan trọng trong đời sống Ki-tô hữu: chúng làm cho đời sống đức tin của các Ki-tô hữu được sinh ra và lớn lên, được chữa lành và được trao sứ vụ. Về điều này, có một sự tương tự nào đó giữa những giai đoạn của đời sống tự nhiên và những giai đoạn của đời sống thiêng liêng.1

12111374

Theo sự tương tự đó, trước tiên, chúng ta sẽ trình bày ba bí tích khai tâm Ki-tô Giáo (Chương một), tiếp đến là các bí tích chữa lành (Chương hai), cuối cùng là các bí tích phục vụ sự hiệp thông và sứ vụ của các tín hữu (Chương ba). Thứ tự này dĩ nhiên không phải là cách duy nhất, nhưng cho thấy các bí tích hợp thành một cấu trúc trong đó mỗi bí tích đặc thù có một vị trí sinh động. Trong cấu trúc này, bí tích Thánh Thể giữ một địa vị độc đáo vì là “bí tích của các bí tích”: “Tất cả các bí tích khác đều quy hướng về bí tích Thánh Thể như về cùng đích.”2


Mục lục


Chú thích

1 X. Thánh Tô-ma A-qui-nô, Summa theologiae, III, q. 65, a. 1, c: Ed. Leon. 12, 56-57.

2 Thánh Tô-ma A-qui-nô, Summa theologiae, III, q. 65, a. 3, c: Ed. Leon. 12, 60.