Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Cựu Ước
Tóm tắt Tân Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Đnl 1,1-11,32 I. NHỮNG DIỄN TỪ MỞ ĐẦU
Đnl 1,1-4,43 DIỄN TỪ THỨ NHẤT CỦA ÔNG MÔ-SÊ
Đnl 1,1-5 Khung cảnh thời gian và không gian
Đnl 1,6-18 Những chỉ thị cuối cùng ở núi Khô-rếp (Xh 18,13-27)
Đnl 1,19-33 Ở Ca-đê, dân không chịu tin vào ĐỨC CHÚA (Ds 13,1-33)
Đnl 1,34-46 Huấn thị của ĐỨC CHÚA tại Ca-đê (Ds 14,20-45)
Đnl 2,1-13 Từ Ca-đê đến thung lũng Ác-nôn
Đnl 2,14-25 Chúng ta đã qua thung lũng De-rét
Đnl 2,26-37 Đánh chiếm vương quốc vua Xi-khôn (Ds 21,21-30)
Đnl 3,1-11 Đánh chiếm vương quốc vua Ốc (Ds 21,31-35)
Đnl 3,12-17 Chia đất bên kia sông Gio-đan (Ds 32,33-42)
Đnl 3,18-29 Chỉ thị cuối cùng của ông Mô-sê (Ds 32,20-32)
Đnl 4,1-8 Giữ luật Chúa là khôn ngoan
Đnl 4,9-20 Mặc khải tại núi Khô-rếp
Đnl 4,21-31 Dân sẽ bị phạt và trở về với Chúa
Đnl 4,32-40 Được Chúa chọn là một hồng ân
Đnl 4,41-43 Ba thành làm nơi ẩn náu
Đnl 4,44-28,68 DIỄN TỪ THỨ HAI CỦA ÔNG MÔ-SÊ
Đnl 5,1-22 Mười điều răn (Xh 20,1-17)
Đnl 5,23-31 Ông Mô-sê làm trung gian (Xh 20,18-21)
Đnl 5,32-6,13 Yêu mến Chúa: điểm chủ yếu của lề luật
Đnl 6,14-25 Kêu gọi trung thành
Đnl 7,1-6 Ít-ra-en, một dân được tách riêng ra (Xh 34,11-16)
Đnl 7,7-16 Chúa chọn và ưu đãi Ít-ra-en (Đnl 28,1-14)
Đnl 7,17-26 Quyền lực của Thiên Chúa
Đnl 8,1-6 Thử thách trong sa mạc
Đnl 8,7-20 Đề phòng các cám dỗ khi vào đất hứa
Đnl 9,1-6 Chiến thắng là nhờ Chúa, chứ không phải vì Ít-ra-en công chính
Đnl 9,7-29 Dân phạm tội tại núi Khô-rếp. Ông Mô-sê cầu thay cho dân.
Đnl 10,1-11 Chúa truyền làm Hòm Bia. Chi tộc Lê-vi được chọn. (Xh 34,1-10)
Đnl 10,12-22 Cắt bì trong tâm hồn
Đnl 11,1-7 Kinh nghiệm của Ít-ra-en
Đnl 11,8-17 Hứa hẹn và cảnh cáo
Đnl 11,18-32 Kết luận
Đnl 12,1-26,15 II. BỘ ĐỆ NHỊ LUẬT
Đnl 12,2-12 Nơi thờ phượng
Đnl 12,13-28 Chỉ dẫn về việc dâng lễ tế
Đnl 12,29-31 Đừng bắt chước các việc tế tự của người Ca-na-an
Đnl 13,2-19 Đề phòng kẻo bị lôi cuốn thờ thần ngoại
Đnl 14,1-2 Cấm một vài tập tục tang chế
Đnl 14,3-21 Loài vật thanh sạch và loài vật ô uế (Lv 11,2-47)
Đnl 14,22-27 Thuế thập phân hàng năm
Đnl 14,28-29 Thuế thập phân ba năm một lần
Đnl 15,1-11 Năm sa-bát (Lv 25,1-7)
Đnl 15,12-18 Người nô lệ (Xh 21,1-11)
Đnl 15,19-23 Các con đầu lòng
Đnl 16,1-8 Các đại lễ: lễ Vượt Qua, lễ Bánh Không Men (Xh 12,1-20)
Đnl 16,9-17 Các đại lễ khác (Xh 34,22; Lv 23,15;21,33-43)
Đnl 16,18-20 Các thẩm phán
Đnl 16,21-17,7 Những cách thờ phượng sai lạc
Đnl 17,8-13 Các thẩm phán Lê-vi
Đnl 17,14-20 Các vua
Đnl 18,1-8 Hàng tư tế Lê-vi
Đnl 18,9-22 Các ngôn sứ
Đnl 19,1-13 Kẻ sát nhân và các thành làm nơi ẩn náu (Ds 35,9-28; Gs 20,1-9)
Đnl 19,14 Các ranh giới
Đnl 19,15-21a Các nhân chứng
Đnl 19,21b Luật báo phục tương xứng
Đnl 20,1-9 Chiến tranh và các chiến binh
Đnl 20,10-20 Đánh chiếm các thành
Đnl 21,1-9 Trường hợp không tìm ra kẻ sát nhân
Đnl 21,10-14 Cưới phụ nữ bị bắt trong chiến tranh
Đnl 21,15-17 Quyền trưởng nam
Đnl 21,18-21 Đứa con bất trị
Đnl 21,22-22,12 Những chỉ thị khác
Đnl 22,13-21 Xúc phạm đến danh dự một thiếu nữ
Đnl 22,22-23,1 Ngoại tình và thông dâm
Đnl 23,2-9 Những người không được tham dự đại hội
Đnl 23,10-15 Giữ trại cho thanh sạch
Đnl 23,16-26 Luật xã hội và luật phượng tự
Đnl 24,1-4 Ly dị
Đnl 24,5-25,4 Biện pháp bảo vệ
Đnl 25,5-10 Luật về anh em chồng
Đnl 25,11-12 Không được khiếm nhã trong khi ẩu đả
Đnl 25,13-19 Phụ lục
Đnl 26,1-11 Sản phẩm đầu mùa
Đnl 26,12-15 Thuế thập phân ba năm một lần
Đnl 26,16-30,20 III. NHỮNG DIỄN TỪ KẾT THÚC
Đnl 26,16-19 Ít-ra-en là dân của ĐỨC CHÚA
Đnl 27,1-26 Ghi khắc Luật vào đá. Các nghi lễ.
Đnl 28,1-14 Các lời chúc phúc (Lv 26,3-13; Đnl 7,12-24)
Đnl 28,15-46 Các lời nguyền rủa (Lv 26,14-46)
Đnl 28,47-68 Viễn tượng chiến tranh và tù đày
Đnl 28,69-34,12 DIỄN TỪ THỨ BA CỦA ÔNG MÔ-SÊ
Đnl 29,1-8 Ôn lại lịch sử
Đnl 29,9-20 Giao ước tại Mô-áp
Đnl 29,21-28 Viễn tượng lưu đày
Đnl 30,1-14 Trở về từ chốn lưu đày. Trở lại với Chúa.
Đnl 30,15-20 Hai con đường
Đnl 31,1-34,12 IV. NHỮNG VIỆC LÀM CUỐI CÙNG CỦA ÔNG MÔ-SÊ. ÔNG MÔ-SÊ QUA ĐỜI.
Đnl 31,1-8 Sứ mạng của ông Giô-suê
Đnl 31,9-13 Nghi thức công bố luật
Đnl 31,14-18 Huấn thị của ĐỨC CHÚA
Đnl 31,19-23 Bài ca làm chứng
Đnl 31,24-27 Đặt Luật bên Hòm Bia
Đnl 31,28-30 Tập hợp dân để nghe bài ca
Đnl 32,1-44 BÀI CA CỦA ÔNG MÔ-SÊ
Đnl 32,45-47 Luật là nguồn sống
Đnl 32,48-52 Báo trước cái chết của ông Mô-sê
Đnl 33,1-29 Những lời chúc phúc của ông Mô-sê
Đnl 34,1-12 Ông Mô-sê qua đời

Scroll to Top