Tóm tắt Sách Sáng Thế

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Cựu Ước
Tóm tắt Tân Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

St 1,1-11,32 I. NGUỒN GỐC VŨ TRỤ VÀ NHÂN LOẠI
St 1,1-6,4 1. THIÊN CHÚA SÁNG TẠO. CON NGƯỜI SA NGÃ
St 1,1-2,4 Thiên Chúa sáng tạo trời đất
St 2,5-25 Vườn địa đàng. Thử thách
St 3,1-24 Sa ngã
St 4,1-16 Ca-in và A-ben
St 4,17-24 Dòng dõi ông Ca-in
St 4,25-26 Ông Sết và dòng dõi
St 5,1-32 Các tổ phụ trước Hồng Thủy (1 Sb 1,1-4)
St 6,1-4 Con trai Thiên Chúa và con gái loài người
St 6,5-9,17 2. HỒNG THỦY
St 6,5-12 Loài người sa đọa
St 6,13-7,24 Chuẩn bị
St 8,1-14 Nước rút
St 8,15-22 Ra khỏi tàu
St 9,1-17 Trật tự mới của thế giới
St 9,18-11,32 3. TỪ HỒNG THỦY ĐẾN ÔNG ÁP-RAM
St 9,18-29 Ông Nô-ê và các con
St 10,1-32 Các dân trên mặt đất (1 Sb 1,5-23)
St 11,1-9 Tháp Ba-ben
St 11,10-26 Các tổ phụ sau Hồng Thủy (1 Sb 1:24-27)
St 11,27-32 Dòng dõi ông Te-ra
St 12,1-25,18 II. SỰ TÍCH ÔNG ÁP-RA-HAM
St 12,1-9 Thiên Chúa gọi ông Áp-ram
St 12,10-20 Ông Áp-ram ở bên Ai-cập
St 13,1-18 Ông Áp-ram và ông Lót chia tay
St 14,1-16 Cuộc viễn chinh của bốn vua
St 14,17-24 Ông Men-ki-xê-đê
St 15,1-21 Lời hứa và giao ước của Thiên Chúa
St 16,1-16 Ông Ít-ma-ên chào đời
St 17,1-27 Giao ước và phép cắt bì
St 18,1-15 Thiên Chúa hiện ra tại Mam-rê
St 18,16-33 Ông Áp-ra-ham can thiệp cho thành Xơ-đôm
St 19,1-29 Thành Xơ-đôm bị phá hủy
St 19,30-38 Nguồn gốc người Mô-áp và người Am-mon
St 20,1-18 Ông Áp-ra-ham tại Gơ-ra
St 21,1-7 Ông I-xa-ác chào đời
St 21,8-21 Ha-ga và Ít-ma-ên bị đuổi
St 21,22-34 Ông Áp-ra-ham và vua A-vi-me-léc ở Bơ-e Se-va
St 22,1-19 Ông Áp-ra-ham dâng I-xa-ác làm lễ tế
St 22,20-24 Dòng dõi ông Na-kho
St 23,1-20 Mồ mả của các tổ phụ
St 24,1-67 Ông I-xa-ác lấy bà Rê-bê-ca
St 25,1-6 Dòng dõi bà Cơ-tu-ra (1 Sb 1,32-33)
St 25,7-11 Ông Áp-ra-ham qua đời
St 25,12-18 Dòng dõi ông Ít-ma-ên(1 Sb 1,28-31)
St 25,19-37,1 III. SỰ TÍCH ÔNG I-XA-ÁC VÀ ÔNG GIA-CÓP
St 25,19-28 Ông Ê-xau và ông Gia-cóp chào đời
St 25,29-34 Ông Ê-xau nhượng quyền trưởng nam
St 26,1-14 Ông I-xa-ác tại Gơ-ra
St 26,15-25 Những giếng nước giữa Gơ-ra và Bơ-e Se-va
St 26,26-33 Giao ước với vua A-vi-me-léc
St 26,34-35 Các bà vợ người Khết của ông Ê-xau
St 27,1-45 Ông Gia-cóp đoạt lời chúc phúc của ông I-xa-ác
St 27,46-28,5 Ông I-xa-ác sai ông Gia-cóp đến nhà ông La-ban
St 28,6-9 Ông Ê-xau lấy vợ lần nữa
St 28,10-22 Giấc mộng của ông Gia-cóp
St 29,1-14 Gia-cóp đến nhà ông La-ban
St 29,15-30 Ông Gia-cóp lấy hai vợ
St 29,31-30,24 Các con ông Gia-cóp
St 30,25-43 Ông Gia-cóp làm giàu
St 31,1-21 Ông Gia-cóp trốn đi
St 31,22-42 Ông La-ban đuổi theo ông Gia-cóp
St 31,43-32,3 Thỏa hiệp giữa ông Gia-cóp và ông La-ban
St 32,4-22 Ông Gia-cóp chuẩn bị gặp ông Ê-xau
St 32,23-33 Vật lộn với Thiên Chúa
St 33,1-11 Ông Gia-cóp gặp ông Ê-xau
St 33,12-17 Ông Gia-cóp và ông Ê-xau chia tay
St 33,18-20 Ông Gia-cóp đi Si-khem
St 34,1-5 Cô Đi-na bị làm nhục
St 34,6-24 Thỏa thuận về hôn nhân với dân thành Si-khem
St 34,25-31 Ông Si-mê-ôn và ông Lê-vi bội ước và báo thù
St 35,1-15 Ông Gia-cóp tại Bết Ên
St 35,16-20 Ông Ben-gia-min chào đời. Bà Ra-khen từ trần.
St 35,21-26 Ông Rưu-vên loạn luân
St 35,27-29 Ông I-xa-ác qua đời
St 36,1-5 Ông Ê-xau tại Ê-đôm
St 36,6-8 Ông Ê-xau di cư
St 36,9-14 Dòng dõi ông Ê-xau tại Xê-ia (1 Sb 1:35-37)
St 36,15-19 Các tộc trưởng dân Ê-đôm
St 36,20-30 Dòng dõi ông Xê-ia, người Khô-ri (1 Sb 1,38-42)
St 36,31-39 Các vua Ê-đôm (1 Sb 1,43-50)
St 36,40-43 Lại nói về các tộc trưởng Ê-đôm (1 Sb 1,51-54)
St 37,2-50,26 IV. SỰ TÍCH ÔNG GIU-SE
St 37,2-11 Ông Giu-se và các anh
St 37,12-36 Ông Giu-se bị các anh bán
St 38,1-30 Ông Giu-đa và bà Ta-ma
St 39,1-6 Thời đầu của ông Giu-se bên Ai-cập
St 39,7-20 Ông Giu-se bị quyến rũ
St 39,21-23 Ông Giu-se trong tù
St 40,1-23 Ông Giu-se giải mộng cho các quan của Pha-ra-ô
St 41,1-36 Các giấc chiêm bao của Pha-ra-ô
St 41,37-49 Ông Giu-se làm quan
St 41,50-57 Các con ông Giu-se
St 42,1-24 Ông Giu-se gặp các anh lần đầu tiên
St 42,25-38 Các con ông Gia-cóp trở về xứ Ca-na-an
St 43,1-14 Các con ông Gia-cóp đem Ben-gia-min đi theo
St 43,15-34 Cuộc gặp gỡ tại nhà ông Giu-se
St 44,1-17 Chén bạc của ông Giu-se trong bao của ông Ben-gia-min
St 44,18-34 Ông Giu-đa can thiệp
St 45,1-15 Ông Giu-se tỏ cho anh em nhận ra mình
St 45,16-20 Pha-ra-ô mời gia đình ông Gia-cóp sang Ai-cập
St 45,21-28 Anh em ông Giu-se trở về đất Ca-na-an
St 46,1-7 Ông Gia-cóp lên đường đi Ai-cập
St 46,8-27 Gia đình ông Gia-cóp
St 46,28-34 Ông Giu-se đón tiếp cha
St 47,1-12 Vào chầu Pha-ra-ô
St 47,13-26 Chính sách điền địa của ông Giu-se
St 47,27-31 Những lời trối trăng của ông Gia-cóp
St 48,1-22 Ông Gia-cóp nhận hai người con ông Giu-se làm con và chúc phúc cho chúng
St 49,1-28 Những lời chúc phúc của ông Gia-cóp
St 49,29-33 Ông Gia-cóp qua đời
St 50,1-14 Đám tang ông Gia-cóp
St 50,15-26 Từ khi ông Gia-cóp qua đời đến khi ông Giu-se qua đời

Scroll to Top