Tóm tắt Sách Công Vụ Tông Đồ

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Tân Ước
Tóm tắt Cựu Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Cv 1,1-5 Lời tựa
Cv 1,6-11 Thăng thiên
Cv 1,12-5,42 I. HỘI THÁNH TẠI GIÊ-RU-SA-LEM
Cv 1,12-14 Nhóm các Tông Đồ
Cv 1,15-26 Chọn ông Mát-thi-a thay thế ông Giu-đa
Cv 2,1-13 Ngày lễ Ngũ Tuần
Cv 2,14-36 Ông Phê-rô giảng cho dân chúng
Cv 2,37-41 Những người trở lại đầu tiên
Cv 2,42-47 Cộng đoàn tín hữu đầu tiên
Cv 3,1-10 Ông Phê-rô chữa một người què
Cv 3,11-26 Ông Phê-rô giảng cho dân chúng
Cv 4,1-22 Ông Phê-rô và ông Gio-an ra trước Thượng Hội Đồng
Cv 4,23-31 Các Tông Đồ cầu nguyện trong cơn bách hại
Cv 4,32-35 Cộng đoàn tín hữu đầu tiên
Cv 4,36-37 Lòng rộng rãi của ông Ba-na-ba
Cv 5,1-11 Kha-na-ni-a và Xa-phi-ra gian lận
Cv 5,12-16 Các Tông Đồ làm phép lạ
Cv 5,17-21 Các Tông Đồ bị bắt và được giải thoát
Cv 5,22-33 Các Tông Đồ ra trước Thượng Hội Đồng
Cv 5,34-42 Ông Ga-ma-li-ên lên tiếng
Cv 6,1-12,25 II. NHỮNG BƯỚC ĐẦU CỦA CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO
Cv 6,1-7 Lập nhóm Bảy người
Cv 6,8-15 Ông Tê-pha-nô bị bắt
Cv 7,1-54 Diễn từ của ông Tê-pha-nô
Cv 7,55-8,3 Ông Tê-pha-nô bị ném đá. Ông Sao-lô bắt đạo
Cv 8,4-8 Ông Phi-líp-phê đến Sa-ma-ri
Cv 8,9-25 Thầy phù thủy Si-môn
Cv 8,26-40 Ông Phi-líp-phê làm phép rửa cho một viên thái giám
Cv 9,1-19 Ông Sao-lô được kêu gọi làm Tông Đồ (Cv 22,5-16; 26,9-18)
Cv 9,20-25 Ông Sao-lô rao giảng tại Đa-mát
Cv 9,26-30 Ông Sao-lô tới thăm Giê-ru-sa-lem
Cv 9,31 Thời kỳ yên ổn
Cv 9,32-35 Ông Phê-rô chữa một người tê bại ở Lốt
Cv 9,36-43 Ông Phê-rô làm cho một người chết sống lại
Cv 10,1-33 Ông Phê-rô tới nhà một viên đại đội trưởng người Rô-ma
Cv 10,34-43 Ông Phê-rô giảng tại nhà ông Co-nê-li-ô
Cv 10,44-48 Ông Phê-rô làm phép rửa cho những người ngoại đầu tiên
Cv 11,1-18 Ông Phê-rô tự biện minh ở Giê-ru-sa-lem
Cv 11,19-26 Thành lập Hội Thánh An-ti-ô-khi-a
Cv 11,27-30 Ông Ba-na-ba và ông Sao-lô được cử đi Giê-ru-sa-lem
Cv 12,1-19 Ông Phê-rô bị bắt và được cứu cách lạ lùng
Cv 12,20-23 Cái chết của vua Hê-rô-đê
Cv 12,24-25 Ông Ba-na-ba và ông Sao-lô trở về An-ti-ô-khi-a
Cv 13,1-15,35 III. CUỘC HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO CỦA ÔNG BA-NA-BA VÀ ÔNG SAO-LÔ. CÔNG ĐỒNG GIÊ-RU-SA-LEM
Cv 13,1-3 Ông Ba-na-ba và ông Sao-lô được cử đi truyền giáo
Cv 13,4-12 Thầy phù thủy Ê-ly-ma tại đảo Sýp
Cv 13,13-15 Hai ông đến An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a
Cv 13,16-43 Ông Phao-lô giảng cho người Do-thái
Cv 13,44-52 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba hướng về dân ngoại
Cv 14,1-7 Loan báo Tin Mừng tại I-cô-ni-ô
Cv 14,8-28 Ông Phao-lô chữa một người bại chân
Cv 15,1-4 Cuộc tranh luận tại An-ti-ô-khi-a
Cv 15,5-6 Cuộc tranh luận tại Giê-ru-sa-lem
Cv 15,7-12 Diễn từ của ông Phê-rô
Cv 15,13-21 Diễn từ của ông Gia-cô-bê
Cv 15,22-29 Thư của các Tông Đồ
Cv 15,30-35 Các đại biểu đến An-ti-ô-khi-a
Cv 15,36-19,20 IV. NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO CỦA ÔNG PHAO-LÔ
Cv 15,36-40 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chia tay. Ông Phao-lô chọn ông Xi-la làm cộng tác viên
Cv 15,41-16,5 Ông Phao-lô chọn thêm ông Ti-mô-thê
Cv 16,6-10 Đi qua miền A-xi-a
Cv 16,11-15 Đến Phi-líp-phê
Cv 16,16-24 Ông Phao-lô và ông Xi-la bị bắt giam
Cv 16,25-40 Các nhà truyền giáo được giải thoát cách lạ lùng
Cv 17,1-9 Ông Phao-lô gặp khó khăn với người Do-thái tại Thê-xa-lô-ni-ca
Cv 17,10-15 Lại gặp khó khăn ở Bê-roi-a
Cv 17,16-21 Ông Phao-lô giảng ở A-thê-na
Cv 17,22-34 Diễn từ của ông Phao-lô trước Hội đồng A-rê-ô-pa-gô
Cv 18,1-11 Thành lập Hội Thánh Cô-rin-tô
Cv 18,12-17 Người Do-thái đưa ông Phao-lô ra toà
Cv 18,18-23 Ông Phao-lô trở về An-ti-ô-khi-a và bắt đầu cuộc hành trình thứ ba
Cv 18,24-28 Ông A-pô-lô
Cv 19,1-7 Môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả tại Ê-phê-xô
Cv 19,8-10 Thành lập Hội Thánh Ê-phê-xô
Cv 19,11-20 Những người Do-thái làm nghề trừ quỷ
Cv 19,21-28,31 V. KẾT THÚC NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO. ÔNG PHAO-LÔ, NGƯỜI TÙ CỦA ĐỨC KI-TÔ
Cv 19,21-22 Các dự định của ông Phao-lô
Cv 19,23-40 Thợ bạc Ê-phê-xô gây rối loạn
Cv 20,1-6 Ông Phao-lô rời Ê-phê-xô
Cv 20,7-12 Ở Trô-a, ông Phao-lô làm cho một người chết sống lại
Cv 20,13-16 Từ Trô-a đến Mi-lê-tô
Cv 20,17-38 Từ giã các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô
Cv 21,1-14 Ông Phao-lô lên Giê-ru-sa-lem
Cv 21,15-26 Ông Phao-lô tới Giê-ru-sa-lem
Cv 21,27-40 Ông Phao-lô bị bắt
Cv 22,1-21 Ông Phao-lô nói với người Do-thái ở Giê-ru-sa-lem (Cv 9,1-19; 26,12-18)
Cv 22,22-29 Ông Phao-lô, công dân Rô-ma
Cv 22,30-23,11 Ông Phao-lô ra trước Thượng Hội Đồng
Cv 23,12-22 Người Do-thái âm mưu giết ông Phao-lô
Cv 23,23-35 Ông Phao-lô bị giải đi Xê-da-rê
Cv 24,1-9 Tổng trấn Phê-lích xử vụ kiện ông Phao-lô
Cv 24,10-21 Ông Phao-lô tự biện hộ trước tổng trấn Rô-ma
Cv 24,22-27 Ông Phao-lô bị giam ở Xê-da-rê
Cv 25,1-12 Ông Phao-lô kháng cáo lên hoàng đế Xê-da
Cv 25,13-27 Ông Phao-lô ra trình diện vua Ác-ríp-pa
Cv 26,1-23 Diễn từ của ông Phao-lô trước mặt vua Ác-ríp-pa (Cv 9,1-19; 22,6-16)
Cv 26,24-32 Phản ứng của cử tọa
Cv 27,1-8 Ông Phao-lô khởi hành đi Rô-ma
Cv 27,9-44 Ông Phao-lô gặp bão và bị đắm tàu
Cv 28,1-10 Ông Phao-lô tại đảo Man-ta
Cv 28,11-16 Từ Man-ta tới Rô-ma
Cv 28,17-22 Ông Phao-lô tiếp xúc với kiều bào Do-thái ở Rô-ma
Cv 28,23-31 Ông Phao-lô tuyên bố với kiều bào Do-thái ở Rô-ma

Scroll to Top