Tóm tắt Sách Khải Huyền

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Tân Ước
Tóm tắt Cựu Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Kh 1,1-3 Lời tựa
Kh 1,4-3,22 I. THƯ GỬI CÁC HỘI THÁNH A-XI-A
Kh 1,4-8 Lời mở đầu
Kh 1,9-20 Thị kiến mở đầu
Kh 2,1-7 Ê-phê-xô
Kh 2,8-11 Xi-miếc-na
Kh 2,12-17 Péc-ga-mô
Kh 2,18-29 Thy-a-ti-ra
Kh 3,1-6 Xác-đê
Kh 3,7-13 Phi-la-đen-phi-a
Kh 3,14-22 Lao-đi-ki-a
Kh 4,1-22,15 II. CÁC THỊ KIẾN
Kh 4,1-16,21 1. CHUẨN BỊ “NGÀY LỚN LAO” CỦA THIÊN CHÚA
Kh 4,1-5,14 Thiên Chúa trao vận mệnh thế giới cho Con Chiên
Kh 6,1-17 Con Chiên mở ấn
Kh 7,1-8 Các tôi tớ Thiên Chúa sẽ được bảo vệ
Kh 7,9-17 Cuộc khải hoàn trên thiên quốc
Kh 8,1 Mở ấn thứ bảy
Kh 8,2-5 Lời cầu nguyện của dân thánh
Kh 8,6-13 Bốn tiếng kèn đầu tiên
Kh 9,1-12 Tiếng kèn thứ năm
Kh 9,13-21 Tiếng kèn thứ sáu
Kh 10,1-7 Hình phạt cuối cùng đang tới
Kh 10,8-11 Nuốt cuốn sách nhỏ
Kh 11,1-13 Hai chứng nhân
Kh 11,14-19 Tiếng kèn thứ bảy
Kh 12,1-18 Người Phụ Nữ và Con Mãng Xà
Kh 13,1-10 Con Mãng Xà ban quyền cho Con Thú
Kh 13,11-18 Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú
Kh 14,1-5 Các người tháp tùng Con Chiên
Kh 14,6-13 Ba thiên thần báo giờ phán xét
Kh 14,14-20 Mùa gặt cánh chung
Kh 15,1-4 Bài ca của ông Mô-sê và của Con Chiên
Kh 15,5-16,21 Bảy chén tai ương
Kh 17,1-19,10 2. BA-BY-LON BỊ TRỪNG PHẠT
Kh 17,1-6 Con Điếm khét tiếng
Kh 17,7-18 Ý nghĩa tượng trưng của Con Thú và Con Điếm
Kh 18,1-3 Thiên thần báo tin Ba-by-lon sụp đổ
Kh 18,4-8 Dân Thiên Chúa phải lánh đi
Kh 18,9-24 Than khóc Ba-by-lon
Kh 19,1-10 Khải hoàn ca trên thiên quốc
Kh 19,11-20,15 3. CÁC DÂN NGOẠI BỊ TIÊU DIỆT
Kh 19,11-21 Cuộc chiến cánh chung thứ nhất
Kh 20,1-6 Triều đại một ngàn năm
Kh 20,7-10 Cuộc chiến cánh chung thứ hai
Kh 20,11-15 Các dân bị xét xử
Kh 21,1-22,15 4. GIÊ-RU-SA-LEM TƯƠNG LAI
Kh 21,1-8 Trời mới đất mới
Kh 21,9-22,15 Giê-ru-sa-lem mới
Kh 22,16-21 KẾT

Lên đầu trang