Tóm tắt Thư 1 của thánh Phê-rô

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Tân Ước
Tóm tắt Cựu Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

1 Pr 1,1-2 Lời mở đầu và lời chào
1 Pr 1,3-5 Nhập đề. Gia tài Thiên Chúa ban
1 Pr 1,6-9 Tình thương và lòng trung tín đối với Đức Ki-tô
1 Pr 1,10-12 Thần Khí dùng ngôn sứ mà mặc khải
1 Pr 1,13-21 Những đòi hỏi của đời sống mới. Sự thánh thiện của người tân tòng
1 Pr 1,22-2,3 Anh em được tái sinh nhờ Lời Chúa
1 Pr 2,4-10 Hàng tư tế mới
1 Pr 2,11-12 Nhiệm vụ của tín hữu Chúa Ki-tô. Cách đối xử với dân ngoại
1 Pr 2,13-17 Bổn phận đối với các nhà hữu trách
1 Pr 2,18-25 Bổn phận đối với chủ
1 Pr 3,1-7 Bổn phận trong đời sống hôn nhân
1 Pr 3,8-12 Bổn phận của anh em đối với nhau
1 Pr 3,13-17 Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại
1 Pr 3,18-22 Đức Ki-tô sống lại và xuống âm phủ
1 Pr 4,1-6 Đoạn tuyệt với tội lỗi
1 Pr 4,7-11 Đợi chờ ngày Đức Ki-tô quang lâm
1 Pr 4,12-19 Phúc thay ai cùng chịu đau khổ với Đức Ki-tô
1 Pr 5,1-4 Những lời khuyên nhủ bậc kỳ mục
1 Pr 5,5-11 Những lời khuyên nhủ các tín hữu
1 Pr 5,12-14 Lời khuyên cuối cùng. Lời chào

Scroll to Top