Tóm tắt Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Tân Ước
Tóm tắt Cựu Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

1 Cr 1,1-9 LỜI MỞ ĐẦU
1 Cr 1,1-9 Lời chào thăm. Lời cảm tạ
1 Cr 1,10-6,20 I. CHIA RẼ VÀ GƯƠNG XẤU
1 Cr 1,10-4,21 1. CÁC PHE PHÁI TRONG GIÁO ĐOÀN CÔ-RIN-TÔ
1 Cr 1,10-16 Các tín hữu chia rẽ nhau
1 Cr 1,17-3,4 Sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan theo Ki-tô giáo
1 Cr 3,5-17 Vai trò thực sự của người rao giảng
1 Cr 3,18-4,13 Kết luận
1 Cr 4,14-21 Lời khiển trách
1 Cr 5,1-13 2. TRƯỜNG HỢP LOẠN LUÂN
1 Cr 6,1-11 3. KIỆN NHAU Ở TÒA ĐỜI
1 Cr 6,12-20 4. TỘI TÀ DÂM
1 Cr 7,1-14,40 II. GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ
1 Cr 7,1-40 1. HÔN NHÂN VÀ ĐỘC THÂN
1 Cr 8,1-11,1 2. VẤN ĐỀ THỊT CÚNG
1 Cr 8,1-6 Nguyên tắc
1 Cr 8,7-13 Xét theo đức ái
1 Cr 9,1-27 Gương của ông Phao-lô
1 Cr 10,1-13 Xét theo sự thận trọng – Bài học của quá khứ Ít-ra-en
1 Cr 10,14-22 Tiệc cúng. Không thỏa hiệp với việc thờ ngẫu tượng
1 Cr 10,23-30 Vấn đề ăn thịt cúng. Cách giải quyết
1 Cr 10,31-11,1 Kết luận
1 Cr 11,2-14,40 3. TRẬT TỰ TRONG CỘNG ĐOÀN
1 Cr 11,2-16 Trang phục của phụ nữ
1 Cr 11,17-34 Bữa tiệc của Chúa (Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,14-20)
1 Cr 12,1-3 Ân huệ của Thần Khí hay đặc sủng
1 Cr 12,4-11 Đặc sủng tuy nhiều, nhưng chung một gốc
1 Cr 12,12-30 So sánh với thân thể
1 Cr 12,31-13,13 Thứ bậc các đặc sủng. Bài ca đức mến
1 Cr 14,1-25 Thứ bậc các đặc sủng để mưu cầu ích chung
1 Cr 14,26-40 Các đặc sủng. Quy luật thực tiễn
1 Cr 15,1-58 III. KẺ CHẾT SỐNG LẠI
1 Cr 15,1-34 Sự kiện Phục Sinh
1 Cr 15,35-53 Cách thức kẻ chết sống lại
1 Cr 15,54-58 Khải hoàn ca
1 Cr 16,1-24 KẾT LUẬN
1 Cr 16,1-24 Những lời dặn dò, thăm hỏi và lời cầu chúc cuối cùng

Scroll to Top