Tóm tắt Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Tân Ước
Tóm tắt Cựu Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Cl 1,1-14 KHAI ĐỀ
Cl 1,1-2 Lời mở đầu
Cl 1,3-14 Tạ ơn và cầu xin
Cl 1,15-2,5 I. PHẦN GIÁO THUYẾT
Cl 1,15-20 Đức Ki-tô đứng hàng đầu
Cl 1,21-23 Người Cô-lô-xê được chung hưởng ơn cứu độ
Cl 1,24-29 Ông Phao-lô vất vả phục vụ dân ngoại
Cl 2,1-5 Ông Phao-lô lo lắng cho đức tin của người Cô-lô-xê
Cl 2,6-3,4 II. ĐỀ PHÒNG GIÁO LÝ SAI LẠC
Cl 2,6-8 Sống theo đức tin chân chính chứ không theo những tư tưởng sai lạc
Cl 2,9-23 Đức Ki-tô, Thủ Lãnh duy nhất của thiên thần và loài người
Cl 3,1-4 Nguyên lý của đời sống mới: kết hợp với Đức Ki-tô phục sinh
Cl 3,5-4,18 III. PHẦN KHUYÊN NHỦ
Cl 3,5-17 Chỉ thị chung cho các tín hữu
Cl 3,18-4,1 Chỉ thị riêng cho đời sống gia đình
Cl 4,2-6 Tinh thần tông đồ
Cl 4,7-9 Tin tức
Cl 4,10-18 Lời chào và lời chúc cuối thư

Scroll to Top