Tóm tắt Thư gửi tín hữu Do-thái

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Tân Ước
Tóm tắt Cựu Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Dt 1,1-4 Lời tựa. Địa vị cao trọng của Con Thiên Chúa làm người
Dt 1,5-2,18 I. CON THIÊN CHÚA CAO TRỌNG HƠN CÁC THIÊN THẦN
Dt 1,5-14 Bằng chứng Kinh Thánh
Dt 2,1-4 Lời khuyên nhủ
Dt 2,5-18 Đức Ki-tô thực hiện công trình cứu chuộc, chứ không phải các thiên thần
Dt 3,1-5,10 II. ĐỨC GIÊ-SU,VỊ THƯỢNG TẾ TRUNG THÀNH VÀ BIẾT CẢM THƯƠNG
Dt 3,1-6 Đức Ki-tô cao trọng hơn ông Mô-sê
Dt 3,7-4,13 Đức tin dẫn vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa
Dt 4,14-5,10 Đức Giê-su, vị Thượng Tế biết cảm thương
Dt 5,11-10,18 III. ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ, VỊ THƯỢNG TẾ ĐÍCH THỰC
Dt 5,11-14 Đời sống Ki-tô hữu và vấn đề đạo lý
Dt 6,1-8 Ý định của tác giả
Dt 6,9-20 Lời mang lại hy vọng và khích lệ
Dt 7,1-28 1. ĐỨC KI-TÔ CAO TRỌNG HƠN CÁC TƯ TẾ LÊ-VI
Dt 7,1-3 Ông Men-ki-xê-đê
Dt 7,4-10 Ông Men-ki-xê-đê nhận một phần mười chiến lợi phẩm của ông Áp-ra-ham
Dt 7,11-14 Từ chức tư tế Lê-vi đến chức tư tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê
Dt 7,15-19 Bãi bỏ Lề Luật cũ
Dt 7,20-25 Đức Ki-tô là Thượng Tế đời đời
Dt 7,26-28 Vị Thượng Tế thập toàn
Dt 8,1-9,28 2. PHỤNG TỰ, THÁNH ĐIỆN VÀ ĐỊA VỊ TRUNG GIAN CỦA ĐỨC KI-TÔ CAO TRỌNG HƠN
Dt 8,1-5 Chức tư tế mới và thánh điện mới
Dt 8,6-13 Đức Ki-tô, trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn
Dt 9,1-14 Đức Ki-tô tiến vào thánh điện trên trời
Dt 9,15-28 Đức Ki-tô lấy máu mình lập Giao Ước Mới
Dt 10,1-18 TÓM LƯỢC: HY LỄ CỦA ĐỨC KI-TÔ CAO TRỌNG HƠN HY LỄ THEO LUẬT MÔ-SÊ
Dt 10,1-10 Hy lễ theo luật cũ thì vô hiệu
Dt 10,11-18 Hy lễ của Đức Ki-tô thì hữu hiệu
Dt 10,19-12,29 IV. ĐỨC TIN KIÊN TRÌ
Dt 10,19-25 Chuyển tiếp
Dt 10,26-31 Nguy cơ chối đạo
Dt 10,32-39 Lý do để kiên trì
Dt 11,1-40 Đức tin gương mẫu của các tổ phụ
Dt 12,1-4 Gương sáng của Đức Ki-tô
Dt 12,5-13 Thiên Chúa lấy tình cha mà giáo dục
Dt 12,14-17 Trừng phạt tội bất trung
Dt 12,18-29 Hai giao ước
Dt 13,1-25 DẶN BẢO THÊM
Dt 13,1-6 Lời nhắn nhủ cuối cùng
Dt 13,7-16 Về lòng trung thành
Dt 13,17-19 Vâng phục các vị lãnh đạo tinh thần
Dt 13,20-25 Tin tức. Lời chào cuối thư

Scroll to Top