Tóm tắt Thư gửi tín hữu Ga-lát

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Tân Ước
Tóm tắt Cựu Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Gl 1,1-5 Lời mở đầu
Gl 1,6-10 Lời cảnh cáo
Gl 1,11-2,21 I. LỜI THANH MINH
Gl 1,11-24 Ơn gọi của thánh Phao-lô
Gl 2,1-10 Đại hội ở Giê-ru-sa-lem
Gl 2,11-14 Thánh Phê-rô và thánh Phao-lô tại An-ti-ô-khi-a
Gl 2,15-21 Tin Mừng của thánh Phao-lô
Gl 3,1-4,31 II. PHẦN GIÁO THUYẾT
Gl 3,1-5 Kinh nghiệm của người tín hữu
Gl 3,6-14 Kinh Thánh làm chứng: đức tin và Lề Luật
Gl 3,15-18 Lề Luật không hủy bỏ lời hứa
Gl 3,19-22 Vai trò của Lề Luật
Gl 3,23-29 Thời của đức tin đã đến
Gl 4,1-11 Chúng ta được làm con cái Thiên Chúa
Gl 4,12-20 Nhắc lại quá khứ
Gl 4,21-31 Hai giao ước: Ha-ga và Xa-ra
Gl 5,1-6,18 III. PHẦN KHUYÊN NHỦ
Gl 5,1-12 Tự do của người tín hữu
Gl 5,13-26 Tự do và bác ái
Gl 6,1-10 Đôi lời khuyên nhủ sống bác ái và nhiệt thành
Gl 6,11-18 Lời cuối thư

Scroll to Top