Tóm tắt Tin Mừng theo Thánh Gio-an

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Tân Ước
Tóm tắt Cựu Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Ga 1,1-18 I. LỜI TỰA
Ga 1,19-12,50 II. SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊ-SU
Ga 1,19-4,54 1. LOAN BÁO NHIỆM CỤC MỚI
Ga 1,19-2,12 A. TUẦN LỄ KHAI MẠC
Ga 1,19-34 Lời chứng của ông Gio-an (Mt 3,1-12; Mc 1,1-8; Lc 3,1-18)
Ga 1,35-51 Các môn đệ đầu tiên
Ga 2,1-12 Tiệc cưới Ca-na
Ga 2,13-4,54 B. LỄ VƯỢT QUA THỨ NHẤT
Ga 2,13-22 Đức Giê-su tẩy uế Đền Thờ (Mt 21,12-13; Mc 11,15-17; Lc 19,45-46)
Ga 2,23-25 Đức Giê-su ở tại Giê-ru-sa-lem
Ga 3,1-21 Cuộc đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô
Ga 3,22-36 Sứ vụ của Đức Giê-su tại Giu-đê. Lời chứng cuối cùng của ông Gio-an
Ga 4,1-42 Đức Giê-su tại Sa-ma-ri
Ga 4,43-45 Đức Giê-su ở Ga-li-lê
Ga 4,46-54 Dấu lạ thứ hai ở Ca-na: Đức Giê-su chữa con của một sĩ quan cận vệ của nhà vua
Ga 5,1-47 2. LỄ THỨ HAI TẠI GIÊ-RU-SA-LEM
Ga 5,1-18 Đức Giê-su chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bết-da-tha
Ga 5,19-47 Diễn từ về công việc của Chúa Con
Ga 6,1-71 3. LỄ VƯỢT QUA – DIỄN TỪ VỀ BÁNH TRƯỜNG SINH
Ga 6,1-15 Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều (Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Lc 9,10-17)
Ga 6,16-21 Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ mà đến với các môn đệ (Mt 14,22-33; Mc 6,45-52)
Ga 6,22-66 Diễn từ trong hội đường Ca-phác-na-um
Ga 6,67-71 Ông Phê-rô tuyên xưng lòng tin
Ga 7,1-10,21 4. LỄ LỀU
Ga 7,1-24 Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem dự lễ và giảng dạy
Ga 7,25-30 Dân chúng tranh luận về nguồn gốc của Đấng Ki-tô
Ga 7,31-36 Đức Giê-su loan báo Người sắp ra đi
Ga 7,37-39 Lời hứa ban nước hằng sống
Ga 7,40-8,1 Dân chúng lại tranh luận về nguồn gốc của Đấng Ki-tô
Ga 8,2-11 Người phụ nữ ngoại tình
Ga 8,12 Đức Giê-su, ánh sáng cho trần gian
Ga 8,13-30 Tranh luận về lời chứng của Đức Giê-su liên quan đến bản thân Người
Ga 8,31-59 Đức Giê-su và ông Áp-ra-ham
Ga 9,1-41 Đức Giê-su chữa một người mù từ thuở mới sinh
Ga 10,1-21 Vị Mục Tử nhân lành
Ga 10,22-11,54 5. LỄ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ
Ga 10,22-39 Đức Giê-su xưng mình là Con Thiên Chúa
Ga 10,40-42 Đức Giê-su rút lui sang bên kia sông Gio-đan
Ga 11,1-44 Anh La-da-rô sống lại
Ga 11,45-54 Các thủ lãnh Do-thái quyết định giết Đức Giê-su (Mt 26,1-5; Mc 14,1-2; Lc 22,1-2)
Ga 11,55-12,50 6. SỨ VỤ CÔNG KHAI CỦA ĐỨC GIÊ-SU KẾT THÚC
Ga 11,55-57 Lễ Vượt Qua gần đến
Ga 12,1-11 Xức dầu thơm tại Bê-ta-ni-a (Mt 26,6-13; Mc 14,3-9)
Ga 12,12-19 Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a (Mt 21,1-11; Mc 11,1-10; Lc 19,28-38)
Ga 12,20-36 Đức Giê-su loan báo Người sẽ được tôn vinh nhờ cái chết của Người
Ga 12,37-50 Kết luận: Người Do-thái cứng lòng không chịu tin
Ga 13,1-20,31 III. GIỜ CỦA ĐỨC GIÊ-SU LỄ VƯỢT QUA CỦA CHIÊN THIÊN CHÚA
Ga 13,1-17,26 1. BỮA ĂN CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC GIÊ-SU VÀ CÁC MÔN ĐỆ
Ga 13,1-20 Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ
Ga 13,21-30 Đức Giê-su loan báo Giu-đa sẽ phản bội (Mt 26,20-25; Mc 14,17-21; Lc 22,21-23)
Ga 13,31-14,31 Những lời cáo biệt
Ga 15,1-17 Cây nho thật
Ga 15,18-16,3 Các môn đệ và thế gian
Ga 16,4-15 Đấng Bảo Trợ sẽ đến
Ga 16,16-33 Đức Giê-su loan báo Người sẽ mau trở lại
Ga 17,1-26 Lời cầu nguyện của Đức Giê-su
Ga 18,1-19,42 2. CUỘC THƯƠNG KHÓ
Ga 18,1-11 Đức Giê-su bị bắt giữ (Mt 26,47-56; Mc 14,43-50; Lc 22,47-53)
Ga 18,12-27 Đức Giê-su bị điệu ra trước các ông Kha-nan và Cai-pha. Ông Phê-rô chối Thầy (Mt 26,57-58.69-75; Mc 14,53-54.66-72; Lc 22,54-62)
Ga 18,28-19,11 Đức Giê-su bị điệu ra trước tổng trấn Phi-la-tô (Mt 27,1-2,11-30; Mc 15,1-19; Lc 23,1-5,13-23)
Ga 19,12-16 Đức Giê-su bị kết án tử hình
Ga 19,17-22 Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá (Mt 27,33-38; Mc 15,22-26; Lc 23,33-38)
Ga 19,23-30 Lính tráng chia nhau áo xống của Đức Giê-su (Mt 27,35; Mc 15,24; Lc 23,34b)
Ga 19,31-37 Đức Giê-su bị lưỡi đòng đâm thâu
Ga 19,38-42 Đức Giê-su được mai táng (Mt 27,57-60; Mc 15,42-46; Lc 23,50-54)
Ga 20,1-29 3. NGÀY PHỤC SINH
Ga 20,1-10 Ngôi mộ trống (Mt 28,1-8; Mc 16,1-8; Lc 24,1-11)
Ga 20,11-18 Đức Giê-su hiện ra với bà Ma-ri-a Mác-đa-la (Mt 28,9-10; Mc 16,9-11)
Ga 20,19-29 Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ (Mt 28,16-20; Mc 16,14-18; Lc 24,36-49)
Ga 20,30-31 4. KẾT LUẬN THỨ NHẤT
Ga 21,1-25 IV. ĐOẠN CUỐI
Ga 21,1-23 Đức Giê-su hiện ra ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a
Ga 21,24-25 Kết luận

Scroll to Top