Tóm tắt Tin Mừng theo Thánh Lu-ca

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Tân Ước
Tóm tắt Cựu Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Lc 1,1-4 Lời tựa
Lc 1,5-2,52 I. THỜI THƠ ẤU: ÔNG GIO-AN TẨY GIẢ VÀ ĐỨC GIÊ-SU SINH RA VÀ SỐNG ẨN DẬT
Lc 1,5-25 Truyền tin cho ông Da-ca-ri-a
Lc 1,26-38 Truyền tin cho Đức Ma-ri-a
Lc 1,39-45 Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét
Lc 1,46-56 Bài ca “Ngợi Khen” (Magnificat)
Lc 1,57-58 Ông Gio-an Tẩy Giả ra đời, láng giềng chia vui
Lc 1,59-66 Ông Gio-an Tẩy Giả chịu phép cắt bì
Lc 1,67-79 Bài ca “Chúc Tụng” (Benedictus)
Lc 1,80 Ông Gio-an Tẩy Giả sống ẩn dật
Lc 2,1-20 Đức Giê-su ra đời. Những người chăn chiên đến viếng thăm (Mt 1,18-25)
Lc 2,21 Đức Giê-su chịu phép cắt bì
Lc 2,22-28 Tiến dâng Đức Giê-su cho Thiên Chúa
Lc 2,29-32 Bài ca “An Bình Ra Đi” (Nunc dimittis)
Lc 2,33-35 Ông Si-mê-ôn nói tiên tri
Lc 2,36-38 Bà An-na nói tiên tri
Lc 2,39-40 Đức Giê-su tiếp tục sống ẩn dật tại Na-da-rét
Lc 2,41-50 Đức Giê-su ngồi giữa các bậc thầy Do-thái
Lc 2,51-52 Đức Giê-su còn sống ẩn dật tại Na-da-rét
Lc 3,1-4,13 II. ĐỨC GIÊ-SU CHUẨN BỊ THI HÀNH SỨ MỆNH
Lc 3,1-18 Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng (Mt 3,1-12; Mc 1,2-6; Ga 1,19-28)
Lc 3,19-20 Ông Gio-an Tẩy Giả bị bỏ tù
Lc 3,21-22 Đức Giê-su chịu phép rửa (Mt 3,13-17; Mc 1,9-11)
Lc 3,23-38 Gia phả Đức Giê-su Ki-tô (Mt 1,1-17)
Lc 4,1-13 Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mt 4,1-11; Mc 1,12-13)
Lc 4,14-9,50 III. ĐỨC GIÊ-SU RAO GIẢNG TẠI MIỀN GA-LI-LÊ
Lc 4,14-15 Đức Giê-su bắt đầu rao giảng (Mt 4,12-17; Mc 1,14-15)
Lc 4,16-30 Đức Giê-su tại Na-da-rét (Mt 13,53-58; Mc 6,1-6)
Lc 4,31-37 Đức Giê-su giảng dạy tại Ca-phác-na-um và chữa lành một người bị quỷ ám (Mc 1,21-28)
Lc 4,38-39 Đức Giê-su chữa bà mẹ vợ ông Si-môn (Mt 8,14-15; Mc 1,29-31)
Lc 4,40-41 Đức Giê-su chữa lành nhiều người đau yếu (Mt 8,16-17; Mc 1,32-34)
Lc 4,42-44 Đức Giê-su rao giảng tại miền Giu-đê (Mc 1,35-39)
Lc 5,1-11 Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mt 4,18-22; Mc 1,16-20)
Lc 5,12-16 Đức Giê-su chữa người bị phong hủi (Mt 8,1-4; Mc 1,40-45)
Lc 5,17-26 Đức Giê-su chữa người bại liệt (Mt 9,1-8; Mc 2,1-12)
Lc 5,27-28 Đức Giê-su kêu gọi ông Lê-vi (Mt 9,9; Mc 2,13-14)
Lc 5,29-32 Đức Giê-su dùng bữa với những người tội lỗi tại nhà ông Lê-vi (Mt 9,10-13; Mc 2,15-17)
Lc 5,33-39 Tranh luận về việc ăn chay (Mt 9,14-17; Mc 2,18-22)
Lc 6,1-5 Môn đệ bứt lúa ăn ngày sa-bát (Mt 12,1-8; Mc 2,23-28)
Lc 6,6-11 Đức Giê-su chữa người bại tay ngày sa-bát (Mt 12,9-14; Mc 3,1-6)
Lc 6,12-16 Đức Giê-su tuyển chọn mười hai Tông Đồ (Mt 10,1-4; Mc 3,13-19)
Lc 6,17-19 Dân chúng kéo đến cùng Đức Giê-su (Mt 4,23-25)
Lc 6,20-23 Bài giảng khai mạc. Các mối phúc thật (Mt 5,1-12)
Lc 6,24-26 Các mối họa
Lc 6,27-35 Yêu thương kẻ thù (Mt 5,38-48; 7,12a)
Lc 6,36-38 Phải có lòng nhân từ (Mt 7,1-2)
Lc 6,39-42 Mù mà lại dắt mù. Cái rác và cái xà (Mt 7,3-5)
Lc 6,43-45 Cây nào trái ấy (Mt 7,15-20; 12,33-35)
Lc 6,46-49 Phải thực hành lời Đức Giê-su dạy (Mt 7,24-27)
Lc 7,1-10 Đức Giê-su chữa người nô lệ của một đại đội trưởng (Mt 8,5-13)
Lc 7,11-17 Đức Giê-su cho con trai một bà góa thành Na-in sống lại
Lc 7,18-30 Câu hỏi của ông Gio-an Tẩy Giả và câu trả lời của Đức Giê-su (Mt 11,2-15)
Lc 7,31-35 Đức Giê-su phán đoán về thế hệ của Người (Mt 11,16-19)
Lc 7,36-50 Người phụ nữ tội lỗi đã được tha thứ và đã yêu mến Chúa nhiều
Lc 8,1-3 Những người phụ nữ đi theo Đức Giê-su
Lc 8,4-8 Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13,1-9; Mc 4,1-9)
Lc 8,9-10 Tại sao Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói (Mt 13,10-17; Mc 4,10-12)
Lc 8,11-15 Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống (Mt 13,18-23; Mc 4,13-20)
Lc 8,16-18 Lãnh nhận và truyền bá giáo huấn của Đức Giê-su thế nào (Mc 4,21-25)
Lc 8,19-21 Những ai thật sự thuộc gia đình của Đức Giê-su (Mt 12,46-50; Mc 3,31-35)
Lc 8,22-25 Đức Giê-su dẹp yên biển động (Mt 8,23-27; Mc 4,35-41)
Lc 8,26-39 Đức Giê-su chữa người bị quỷ ám tại Ghê-ra-xa (Mt 8,28-34; Mc 5,1-20)
Lc 8,40-56 Đức Giê-su chữa người đàn bà bị băng huyết và cho con gái ông Gia-ia sống lại (Mt 9,18-26; Mc 5,21-43)
Lc 9,1-6 Đức Giê-su sai mười hai Tông Đồ đi giảng (Mt 10,1.5-14; Mc 6,7-13)
Lc 9,7-9 Vua Hê-rô-đê và Đức Giê-su (Mt 14,1-2; Mc 6,14-29)
Lc 9,10-17 Các Tông Đồ trở về. Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều (Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Ga 6,1-13)
Lc 9,18-21 Ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa (Mt 16,13-20; Mc 8,27-30)
Lc 9,22 Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ nhất (Mt 16,21; Mc 8,31)
Lc 9,23-26 Điều kiện phải có để theo Đức Giê-su (Mt 16,24-27; Mc 8,34-38)
Lc 9,27 Triều đại Thiên Chúa đã gần đến (Mt 16,28; Mc 9,1)
Lc 9,28-36 Đức Giê-su hiển dung (Mt 17,1-8; Mc 9,2-8)
Lc 9,37-43a Đức Giê-su chữa đứa trẻ bị kinh phong (Mt 17,14-18; Mc 9,14-27)
Lc 9,43b-45 Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ hai (Mt 18,22-23; Mc 9,30-32)
Lc 9,46-48 Ai là người lớn nhất trong các môn đệ (Mt 18,1-5; Mc 9,33-37)
Lc 9,49-50 Nhân danh Đức Giê-su mà trừ quỷ (Mc 9,38-40)
Lc 9,51-19,27 IV. ĐỨC GIÊ-SU LÊN GIÊ-RU-SA-LEM
Lc 9,51-56 Một làng miền Sa-ma-ri không đón tiếp Đức Giê-su
Lc 9,57-62 Đức Giê-su đòi hỏi môn đệ phải bỏ mọi sự (Mt 8,19-22)
Lc 10,1-16 Đức Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng (Mt 11,20-24)
Lc 10,17-20 “Hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời”
Lc 10,21 Chúa Cha mặc khải cho những người bé mọn (Mt 11,25-26)
Lc 10,22 Chúa Cha và Chúa Con (Mt 11,27)
Lc 10,23-24 Đặc ân các môn đệ (Mt 13,16-17)
Lc 10,25-28 Điều răn lớn
Lc 10,29-37 Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành
Lc 10,38-42 Hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a
Lc 11,1-4 Kinh “Lạy Cha” (Mt 6,9-13)
Lc 11,5-8 Người bạn quấy rầy
Lc 11,9-13 Cứ xin thì sẽ được (Mt 7,7-11)
Lc 11,14-22 Đức Giê-su và quỷ vương Bê-en-dê-bun (Mt 12,22-29; Mc 3,22-27)
Lc 11,23 Không theo Đức Giê-su là chống lại Người (Mt 12,30)
Lc 11,24-26 Quỷ phản công (Mt 12,43-45)
Lc 11,27-28 Thế nào là hạnh phúc thật
Lc 11,29-32 Dấu lạ ngôn sứ Giô-na (Mt 12,38-42)
Lc 11,33-36 Hai lời nói về đèn (Mt 5,15; 6,22-23)
Lc 11,37-54 Đức Giê-su khiển trách các người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật (Mt 23,1-36; Mc 12,38-40)
Lc 12,1-12 Hãy nói công khai và đừng sợ (Mt 10,26-33; 12,32; 10,17-20)
Lc 12,13-21 Đừng thu tích của cải cho mình
Lc 12,22-32 Tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng (Mt 6,25-34)
Lc 12,33-34 Bán của cải đi mà bố thí (Mt 6,19-21)
Lc 12,35-48 Phải sẵn sàng chờ Chủ trở về (Mt 24,43-51)
Lc 12,49-50 Thái độ của Đức Giê-su trước cuộc Thương Khó
Lc 12,51-53 Thầy đến để gây chia rẽ (Mt 10,34-36)
Lc 12,54-59 Nhận xét thời đại (Mt 16,2-3; 5,25-26)
Lc 13,1-5 Nếu không sám hối, thì sẽ chết hết
Lc 13,6-9 Dụ ngôn cây vả không ra trái
Lc 13,10-17 Đức Giê-su chữa một phụ nữ còng lưng ngày sa-bát
Lc 13,18-19 Dụ ngôn hạt cải (Mt 13,31-32; Mc 4,30-32)
Lc 13,20-21 Dụ ngôn nắm men trong bột (Mt 13,33)
Lc 13,22-30 Cửa hẹp. Thiên Chúa ruồng bỏ người Do-thái bất trung và kêu mời dân ngoại (Mt 7,13-14,1-23)
Lc 13,31-33 Con cáo già Hê-rô-đê
Lc 13,34-35 Đức Giê-su than trách thành Giê-ru-sa-lem (Mt 23,37-39)
Lc 14,1-6 Ngày sa-bát Đức Giê-su chữa người mắc bệnh phù thũng
Lc 14,7-11 “Hãy ngồi chỗ cuối”
Lc 14,12-14 “Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó”
Lc 14,15-24 Dụ ngôn khách được mời xin kiếu (Mt 22,1-10)
Lc 14,25-27 Vác thập giá mình mà đi theo Đức Giê-su (Mt 10,37-38)
Lc 14,28-33 Từ bỏ hết những gì mình có
Lc 14,34-35 Muối mà nhạt đi… (Mt 5,13; Mc 9,50)
Lc 15,1-3 Ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa
Lc 15,4-7 Dụ ngôn con chiên bị mất (Mt 18,12-14)
Lc 15,8-10 Dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất
Lc 15,11-32 Dụ ngôn người cha nhân hậu
Lc 16,1-8 Dụ ngôn người quản gia bất lương
Lc 16,9-13 Trung tín trong việc sử dụng Tiền Của
Lc 16,14-15 Đức Giê-su khiển trách người Pha-ri-sêu ham tiền
Lc 16,16 Dùng sức mạnh mà vào Nước Thiên Chúa (Mt 11,12-13)
Lc 16,17 Lề Luật sẽ không bao giờ ra vô hiệu (Mt 5,18)
Lc 16,18 Vấn đề ly dị (Mt 5,31-32; Mc 10,11-12)
Lc 16,19-31 Dụ ngôn ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó
Lc 17,1-3a Cớ vấp ngã (Mt 18,6-7; Mc 9,42)
Lc 17,3b-4 Sửa lỗi anh em (Mt 18,15.21-22)
Lc 17,5-6 Sức mạnh của lòng tin
Lc 17,7-10 Phục vụ cách khiêm tốn
Lc 17,11-19 Mười người phong hủi
Lc 17,20-21 “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”
Lc 17,22-37 Ngày của Con Người (Mt 24,23-28.37-41)
Lc 18,1-8 Dụ ngôn quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy
Lc 18,9-14 Dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế
Lc 18,15-17 Đức Giê-su và các trẻ em (Mt 19,13-15; Mc 10,13-16)
Lc 18,18-23 Người thủ lãnh giàu có (Mt 19,16-22; Mc 10,17-22)
Lc 18,24-27 Người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa (Mt 19,23-26; Mc 10,23-27)
Lc 18,28-30 Phần thưởng dành cho ai bỏ mọi sự mà theo Đức Giê-su (Mt 19,27-29; Mc 10,28-30)
Lc 18,31-34 Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ ba (Mt 20,17-19; Mc 10,32-34)
Lc 18,35-43 Đức Giê-su chữa người mù tại Giê-ri-khô (Mt 20,29-34; Mc 10,46-52)
Lc 19,1-10 Ông Da-kêu
Lc 19,11-27 Dụ ngôn mười nén bạc (Mt 25,14-30)
Lc 19,28-21,38 V. ĐỨC GIÊ-SU RAO GIẢNG TẠI GIÊ-RU-SA-LEM
Lc 19,28-38 Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Mê-si-a (Mt 21,1-11; Mc 11,1-10; Ga 12,12-19)
Lc 19,39-40 Đức Giê-su tán thành việc các môn đệ hoan hô Người (Mt 21,15-16)
Lc 19,41-44 Đức Giê-su thương tiếc thành Giê-ru-sa-lem
Lc 19,45-46 Đức Giê-su đuổi những người đang buôn bán trong Đền Thờ (Mt 21,12-14; Mc 11,15-19; Ga 2,13-16)
Lc 19,47-48 Đức Giê-su giảng dạy tại Đền Thờ (Mc 11,18)
Lc 20,1-8 Câu hỏi về quyền bính của Đức Giê-su (Mt 21,23-27; Mc 11,27-33)
Lc 20,9-19 Dụ ngôn những tá điền sát nhân (Mt 21,33-46; Mc 12,1-12)
Lc 20,20-26 Nộp thuế cho Xê-da (Mt 22,15-22; Mc 12,13-17)
Lc 20,27-40 Kẻ chết sống lại (Mt 22,23-33; Mc 12,18-27)
Lc 20,41-44 Đức Ki-tô là Con và cũng là Chúa của vua Đa-vít (Mt 22,41-46; Mc 12,35-37)
Lc 20,45-47 Đức Giê-su khiển trách các kinh sư (Mt 23,1-36; Mc 12,38-40)
Lc 21,1-4 Hai đồng tiền nhỏ của bà góa (Mc 12,41-44)
Lc 21,5-7 Bài giảng về sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem. Nhập đề (Mt 24,1-3; Mc 13,1-4)
Lc 21,8-19 Những điềm báo trước (Mt 24,4-13; Mc 13,5-13)
Lc 21,20-22 Giê-ru-sa-lem bị vây hãm (Mt 24,15-19; Mc 13,14-17)
Lc 21,23-24 Cơn khốn khổ. Thời của dân ngoại
Lc 21,25-28 Những điềm lạ. Con Người quang lâm. (Mt 24,29-31; Mc 13,24-27)
Lc 21,29-33 Dụ ngôn cây vả (Mt 24,32-35; Mc 13,28-31)
Lc 21,34-36 Phải tỉnh thức và cầu nguyện
Lc 21,37-38 Những ngày sau hết của Đức Giê-su
Lc 22,1-23,56 VI. CUỘC THƯƠNG KHÓ
Lc 22,1-6 Âm mưu hại Đức Giê-su. Giu-đa tìm cách nộp Thầy (Mt 26,1-5.14-16; Mc 14,1-2.10-11; Ga 11,45-53)
Lc 22,7-13 Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua (Mt 26,17-25; Mc 14,12-21; Ga 13,21-30)
Lc 22,14-18 Ăn tiệc Vượt Qua (Mt 26,20. 29; Mc 14,17-25)
Lc 22,19-20 Đức Giê-su lập phép Thánh Thể (Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; 1 Cr 11,23-25)
Lc 22,21-23 Đức Giê-su tiên báo Giu-đa sẽ nộp Thầy (Mt 26,21-25; Mc 14,17-21)
Lc 22,24-27 Kẻ làm đầu phải hầu thiên hạ
Lc 22,28-30 Phần thưởng dành cho các Tông Đồ
Lc 22,31-34 Đức Giê-su tiên báo: ông Phê-rô sẽ chối Thầy, nhưng sẽ trở lại (Mt 26,30-35; Mc 14,26-31; Ga 13,36-38)
Lc 22,35-38 Giờ chiến đấu quyết liệt
Lc 22,39-46 Tại núi Ô-liu (Mt 26,36-46; Mc 14,32-42)
Lc 22,47-53 Đức Giê-su bị bắt (Mt 26,47-55; Mc 14,43-49; Ga 18,3-11)
Lc 22,54-62 Ông Phê-rô chối Thầy (Mt 26,57.69-75; Mc 14,53-54.66-72; Ga 18,12-18.25-27)
Lc 22,63-65 Đức Giê-su bị đánh đập (Mt 26,67-68; Mc 14,65)
Lc 22,66-23,1 Đức Giê-su ra trước Thượng Hội Đồng (Mt 26,59-66; Mc 14,55-64; Ga 18,19-24)
Lc 23,2-7 Đức Giê-su ra trước tòa tổng trấn Phi-la-tô (Mt 27,11-14; Mc 15,2-5; Ga 18,28-38)
Lc 23,8-12 Đức Giê-su ra trước mặt vua Hê-rô-đê
Lc 23,13-25 Đức Giê-su lại ra trước tòa tổng trấn Phi-la-tô (Mt 27,15-26; Mc 15,6-15; Ga 18,39-19,16)
Lc 23,26-32 Trên đường lên núi Sọ (Mt 27,32; Mc 15,21)
Lc 23,33-34 Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá (Mt 27,33-35; Mc 15,22-24; Ga 19,17-18.23-24)
Lc 23,35-38 Đức Giê-su bị nhục mạ (Mt 27,37-44; Mc 15,26-32)
Lc 23,39-43 Người gian phi sám hối
Lc 23,44-46 Đức Giê-su trút hơi thở cuối cùng (Mt 27,45-51; Mc 15,33-38; Ga 19,28-30)
Lc 23,47-49 Sau khi Đức Giê-su tắt thở (Mt 27,54-56; Mc 15,39-41)
Lc 23,50-56 Mai táng Đức Giê-su (Mt 27,57-61; Mc 15,42-47; Ga 19,38-42)
Lc 24,1-53 VII. SAU PHỤC SINH
Lc 24,1-7 Ngôi mộ trống (Mt 28,1-7; Mc 16,1-7)
Lc 24,8-11 Các Tông Đồ không tin lời các phụ nữ (Mt 28,8)
Lc 24,12 Ông Phê-rô ra mộ (Ga 20,3-10)
Lc 24,13-35 Đức Giê-su hiện ra với hai môn đệ trên đường Em-mau (Mc 16,12-13)
Lc 24,36-43 Đức Giê-su hiện ra với các Tông Đồ (Ga 20,19-20)
Lc 24,44-49 Những lời chỉ bảo sau hết cho các Tông Đồ (Mt 28,16-20; Mc 16,14-18; Ga 20,21-23; Cv 1,6-8)
Lc 24,50-53 Đức Giê-su được rước lên trời (Mc 16,19-20; Cv 1,9-11)

Lên đầu trang